Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Báo cáo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm

Báo cáo tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam
39

Báo cáo tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam

Báo cáo tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam

Báo cáo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm được Thiquocgia.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này đưa ra những gợi ý để quý thầy cô giáo có thể làm báo cáo nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Kế hoạch tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG……………………….

Số: /BC…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày tháng năm 20…

BÁO CÁO

Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm năm 20…

Căn cứ Kế hoạch số …../KH-PGDĐT ngày …/…/20… của Phòng Giáo dục & Đào tạo về việc tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam năm 20… và kết quả thực hiện của đơn vị, Trường………………báo cáo kết quả tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam năm 20… của đơn vị như sau:

1. Công tác chỉ đạo và thời gian triển khai và tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 20… tại đơn vị:

– Công tác xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện?

– Công tác phối kết hợp với ban, ngành, đòan thể địa phương trong việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 20…?

– Thời gian tổ chức thực hiện?

2. Kết quả đạt được:

– Tổng số cuộc tuyên truyền?

– Tổng số lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong đơn vị được nghe tuyên truyền, phổ biến Ngày pháp luật Việt Nam?

+ Trong đó cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: …lượt.

+ Học sinh: ….lượt.

– Hiệu quả đem lại về nhận thức, hành động ….của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong nhà trường sau khi đơn vị tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam năm 20…? Có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong đơn vị vi phạm hay không?

3. Hạn chế, nguyên nhân (nếu có):

Trên đây là báo cáo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm năm 20… của trường………………./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm