Biểu mẫuThủ tục hành chính

Biên bản bàn giao thủy sản quý hiếm

Mẫu biên bản bàn giao thủy sản nguy cấp, quý hiếm
42

Mẫu biên bản bàn giao thủy sản nguy cấp, quý hiếm

Bản in

Mẫu biên bản bàn giao thủy sản nguy cấp quý hiếm

Biên bản bàn giao thủy sản nguy cấp là biểu mẫu biên bản bàn giao các loài thủy sản quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng từ các hoạt động buôn bán thủy sản trái phép. Biên bản bàn giao thủy sản được ban hành theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP về thi hành Luật thủy sản.

Mẫu số 09.BT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……….., ngày ….. tháng …… năm ……….

BIÊN BẢN

Bàn giao loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

Hôm nay, ngày…. tháng …… năm ……………, tại xã ……… , huyện ……., tỉnh ……….., chúng tôi gồm:

I. BÊN GIAO: (tchức/cá nhân khai thác hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thủy sản tại địa phương)

1. Ông/bà: …………………………………… Số điện thoại: …………………………………

– Mã số định danh cá nhân/số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân: ………………….

2. Ông/bà: …………………..…………………………………………………………………..

– Mã số định danh cá nhân/số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân: ………………….

II. BÊN NHẬN: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam/Cơ quan nghiên cứu khoa học/Cơ sở có chức năng cứu hộ, đại diện là:

1. Ông/bà: …………………………………………………………………………………………

2. Ông/bà: ………………………………………………………………………………………….

III. ĐẠI DIỆN CÁC BÊN LIÊN QUAN KHÁC (nếu có):

1. Ông/bà: …………………………………………………………………………………………

2. Ông/bà: …………………………………………………………………………………………

Các bên đã thỏa thuận về việc chuyển giao mẫu vật với các nội dung cụ thể sau:

1. Ông/bà …………………… bàn giao cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam/cơ quan nghiên cứu khoa học/Cơ sở có chức năng cứu hộ loài thủy sản [số lượng mẫu vật] có nguồn gốc từ ……….. do ……………. (phát hiện, đánh bắt, tịch thu,…) vào ngày …. tháng …… năm ……….;

Đặc điểm mẫu vật tại thời điểm chuyển giao:

Mẫu thứ 1: ………………………………………………………………………………………….

Mẫu thứ 2: ………………………………………………………………………………………….

Mẫu thứ n: ………………………………………………………………………………………….

2. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam/cơ quan nghiên cứu khoa học/Cơ sở có chức năng cứu hộ loài thủy sản thanh toán cho ông/bà………………. các khoản chi phí vận chuyển từ ngoài khơi, cất giữ, bảo quản, thông tin liên lạc, …………….với tổng số tiền là: ……………………….. đồng (bằng chữ: ……………….)

3. Số mẫu vật trên được Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam/cơ quan nghiên cứu khoa học/Cơ sở có chức năng cứu hộ loài thủy sản vận chuyển về………………………… để chế tác thành mẫu vật trưng bày theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Biên bản được lập thành 04 bản, Bên giao giữ 01 bản, Bên nhận giữ 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

BÊN GIAO

CÁC BÊN LIÊN QUAN KHÁC
(nếu có)

BÊN NHẬN

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm