Biểu mẫuThủ tục hành chính

Biên bản hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2020

Biên bản họp kiểm điểm chi bộ cuối năm
59

Biên bản họp kiểm điểm chi bộ cuối năm

Biên bản hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2020 được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này nhằm giúp các bạn lập biên bản hội nghị cuối năm hiệu quả. Biên bản họp kiểm điểm chi bộ cuối năm tổng hợp lại số lượng xếp loại đảng viên, đánh giá chi bộ trong năm qua.

1. Biên bản hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên số 1

ĐẢNG BỘ CQ SỞ LAO ĐỘNG TB&XH

Chi bộ:.……………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………., ngày… tháng….. năm …….

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Đánh giá chất lượng đảng viên năm……..

————

Hôm nay, vào hồi……..giờ………ngày……./……./…….tại ………………………………………

Chi bộ ……………………………………….. tổ chức sinh hoạt và tiến hành đánh giá chất lượng đảng viên năm ……….,

– Tổng số đảng viên ………………. đ/c; chính thức……………..đ/c; dự bị ……………đ/c

– Đảng viên được miễn sinh hoạt, nghỉ công tác……. đ/c; đảng viên sinh hoạt tạm thời…………đ/c; đảng viên đi làm xa trên 3 tháng (nếu có)………. đ/c.

– Số có mặt ………… đồng chí.

Sau khi quán triệt nội dung đánh giá chất lượng đảng viên theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh và sự chỉ đạo của cấp trên, từng đảng viên trong chi bộ đã kiểm điểm; chi bộ tham gia đóng góp ý kiến và tiến hành bỏ phiếu đánh giá chất lượng đảng viên năm 2014, kết quả cụ thể như sau:

TT

Họ và tên đảng viên

Số phiếu biểu quyết

đánh giá theo 4 mức

Tỷ lệ %

Ghi chú

1

2

3

4

5

T/M TỔ KIỂM PHIẾU

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

2. Biên bản hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên số 2

Mẫu 04-ĐGĐV

ĐẢNG BỘ ………………………………….

CHI BỘ…………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày……. tháng…… năm 20…

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ

Đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 20…

Ngày……………..tháng…………….năm 20……..

Chi bộ:…………………………………………………………………………….tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm ………..

– Tổng số đảng viên của chi bộ:………………….đ/c,

– Số đảng viên có mặt:………….đ/c, trong đó chính thức:………….đ/c; dự bị:…………đ/c

– Số đảng viên vắng mặt:……………đ/c, lý do……………………………………………………

– Khách mời: đồng chí…………………………………………………………………………………..

– Chủ trì hội nghị: đ/c:…………………………………………………..chức vụ:…………………..

– Thư ký hội nghị đ/c:…………………………………………………………………………………….

* Đồng chí chủ trì hội nghị thông qua chương trình, nội dung hội nghị:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

* NỘI DUNG HỘI NGHỊ

– Đồng chí ……………………………………….……quán triệt việc đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm ……….

I. Đánh giá chất lượng chi bộ

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Xếp loại chi bộ

Sau khi thảo luận, góp ý vào bản Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ năm ………; căn cứ hướng dẫn của Đảng uỷ, Hội nghị nhất trí chấm điểm cho từng nội dung và xếp loại chi bộ như sau:

+ Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

+ Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

+ Về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

+ Về lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể chính trị – xã hội:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

+ Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng:

Đạt……………điểm, biểu quyết …………/ ………..

– Tổng số:……………….điểm, xếp loại chi bộ:………………………………………………………..

II. Đánh giá chất lượng đảng viên

1. Hội nghị nghe các đồng chí đảng viên tự kiểm điểm. Hội nghị thảo luận, góp ý cho đảng viên như sau:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Xếp loại đảng viên

– Sau khi chi bộ góp ý vào bản tự kiểm điểm của từng đảng viên; căn cứ Hướng dẫn của Đảng uỷ, đồng chí chủ trì Hội nghị nêu tiêu chuẩn xếp loại đảng viên theo 4 mức:

+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ;

+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

………………………………………………………………………………………………………………..

– Ban kiểm phiếu gồm các đồng chí sau (nếu bỏ phiếu kín)

* Kết quả xếp loại đảng viên

a. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

b. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

a. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

b. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

Hội nghị kết thúc vào hồi…………giờ………….phút ngày………..tháng………năm 20……

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ THƯ KÝ HỘI NGHỊ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm