Biểu mẫuThủ tục hành chính

Biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động

Mẫu biên bản họp đánh giá công chức, viên chức
31

Mẫu biên bản họp đánh giá công chức, viên chức

Mẫu biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động được sử dụng để tổng hợp kết quả, ý kiến đánh giá của đơn vị, cơ quan đối với cán bộ, công chức, viên chức. Mời các bạn tham khảo mẫu mới nhất được Hoatieu.vn đăng tải dưới đây.

1. Biên bản họp đánh giá công chức số 1

Biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động

BỘ………….

TRƯỜNG……………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM HỌC…………..

Đơn vị:……………………………………………………….…

1. Thời gian, địa điểm, thành phần

– Thời gian:……………………………….…

– Địa điểm:……………………………….…

– Thành phần: – Có mặt:……………………………….…

– Vắng mặt (Lý do cụ thể)……………………………….…

2. Nội dung:

2.1. Lãnh đạo đơn vị nêu lý do cuộc họp:……………………………….…

2.2. Từng thành viên trong đơn vị đọc bản tự nhận xét, đánh giá phân loại:

a) Góp ý cho đồng chí….

b) Góp ý cho đồng chí……

2.3. Nhận xét, đánh giá kết luận của lãnh đạo đơn vị:

Cuộc họp kết thúc hồi….giờ ngày…… tháng. Biên bản cuộc họp đã được thông qua toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp.

THƯ KÝ

………ngày ……….tháng ……..năm……

TM. ĐƠN VỊ

2. Biên bản họp đánh giá công chức số 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

….…, ngày…… tháng………. năm……

BIÊN BẢN
HỌP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM……………..

Đơn vị:……………………………………………………………………………………………………

I. THỜI GIAN HỌP

Vào hồi…….. giờ,……….ngày ….. tháng…… năm………

Tại:……………………..……………………….………………..…………

Tiến hành họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động của đơn vị năm…………

II. THÀNH PHẦN HỌP

Toàn thể viên chức, người lao động đơn vị. Tổng số: …Có mặt:…; Vắng mặt: …

Họ, tên người vắng mặt:…….. …

Chủ trì cuộc họp:…………………………. …………..………………….

Thư ký:……………….………………………………..………………….

III. NỘI DUNG

Đơn vị tổ chức thực hiện triển khai Kế hoạch số: ……………… ngày…………..về triển khai

đánh giá và phân loại viên chức, người lao động của ………………năm…………..như sau:

Phần I. Viên chức tự đánh giá, phân loại và những ý kiến đóng góp của tập thể:

– Từng viên chức, người lao động trình bày bản tự đánh giá trước tập thể đơn vị

– Tập thể đơn vị đóng góp ý kiến, bổ sung bản tự đánh giá của từng cá nhân trong đơn vị (Nêu rõ

Đơn vị có nhất trí với bản tự đánh giá, phân loại của cá nhân không? Góp ý những ưu, nhược điểm của các nhân (nếu có)

Ví dụ: Nguyễn Văn A

Đơn vị cơ bản có nhất trí với bản tự đánh giá, phân loại của cá nhân

Đóng góp bổ sung thêm

+ Về ưu điểm:……………………

+ Về nhược điểm:……………….

Phần II. Kết luận đánh giá, phân loại của đơn vị:

Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại, đơn vị kết luận, quyết định phân loại cho từng công chức, viên chức, người lao động. Cụ thể:

– Viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

….người (chiếm tỷ lệ ……%)

(Có

danh sách kèm theo)

– Viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

….người (chiếm tỷ lệ ……%)

– Viên chức hoàn thành nhiệm vụ:

….người (chiếm tỷ lệ ……%)

– Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ:

….người (chiếm tỷ lệ ……%)

Cuộc họp kết thúc vào hồi:……..h ……. cùng ngày. Biên bản được thông qua trước cuộc họp, 100% các thành viên dự họp của đơn vị nhất trí thông qua.

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm