Phổ biến Pháp luật

Đánh giá CBCCVC giáo dục để chi thu nhập tăng thêm quý IV/2020

29

Hướng dẫn đánh giá phân loại viên chức giáo dục quý 4 Tp Hồ Chí Minh

Ngày 15/12/2020, Sở GD&ĐT TP.HCM có Công văn 4174/GDĐT-TC về thực hiện đánh giá, phân loại quý IV/2020 của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

– Đối với các đơn vị trong quý IV năm 2020 có học sinh, giáo viên nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19, việc tính số ngày làm việc thực tế thực hiện theo quy định tại Mục 1 Công văn 1897/UBND-VX ngày 22/5/2020.

– Để thực hiện đúng tiến độ đánh giá, phân loại Quý IV năm 2020 theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị thực hiện hồ sơ đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và báo cáo kết quả việc đánh giá đánh giá, phân loại Quý IV năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý cho Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

(1) Công văn đề nghị đánh giá, phân loại hàng quý đối với người đứng đầu đơn vị, phải nêu rõ công tác lãnh đạo, quản lý điều hành đơn vị trong quý đó có bị người, cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở, phê bình, kỷ luật hay không, có thực hiện chậm tiến độ những công việc do cấp có thẩm quyền giao hay không.

(2) Phiếu theo Mẫu 1 (công chức, viên chức tự đánh giá).

(3) Phiếu theo Mẫu 2 (gồm các Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng, khoa/Tổ trưởng chuyên môn đánh giá và góp ý cho Hiệu trưởng; điểm bình quân được tổng hợp từ các phiêu đánh giá đồng nghiệp theo Mẫu 2 gồm cấp phó và các trưởng phòng, khoa/tổ trưởng các tổ trong nhà trường).

(4) Biên bản họp thống nhất đánh giá người đứng đầu của đơn vị (thành phần họp gồm người đứng đầu, cấp phó và các trưởng phòng, khoa hoặc tổ trưởng các tổ trong nhà trường).

(5) Kế hoạch công tác Quý IV năm 2020 của người đứng đầu đơn vị.

(6) Báo cáo kết quả thực hiện Quý IV năm 2020 của người đứng đầu đơn vị.

(7) Phụ lục Tổng hợp kết quả đánh giá của người đứng đầu và thống kê kết quả đánh giá viên chức, viên chức quản lý của đơn vị Quý IV năm 2020 (theo mẫu excel đính kèm); gửi mail file Phụ lục Tổng hợp kết quả đánh giá Quý IV năm 2020 đến địa chỉ mail của ông Châu Vĩnh Cường Phòng Tổ chức cán bộ): cycuong.sgddt@tphcm.gov.vn.

– Thời hạn nộp hồ sơ giấy (từ Mục 1 đến Mục 7 nêu trên) cho Phòng Tổ chức cán bộ và gửi mail Phụ lục Tổng hợp kết quả của quý IV năm 2020: từ ngày 25/12/2020 đến ngày 30/12/2020.

Xem chi tiết nội dung và Phụ lục kèm theo tại Công văn 4174/GDĐT-TC ngày 15/12/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm