Biểu mẫuThủ tục hành chính

Đề cương khảo nghiệm giống thủy sản

Mẫu số 08NT Nghị định 26/2019/NĐ-CP
45

Mẫu số 08NT Nghị định 26/2019/NĐ-CP

Bản in

Mẫu đề cương khảo nghiệm giống thủy sản

Mẫu đề cương khảo nghiệm giống thủy sản là biểu mẫu đề cương khảo nghiệm giống thủy sản được ban hành theo nghị định 26/2019/NĐ-CP về các biện pháp thi hành Luật thủy sản.

Mẫu số 08.NT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐỀ CƯƠNG KHẢO NGHIỆM GIỐNG THỦY SẢN

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Cơ sở đăng ký khảo nghiệm: ………………………………………………………….…………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………….………

Số điện thoại: ……………..; Số fax: ……………………. ; Email: ……………..…………………

2. Cơ sở thực hiện khảo nghiệm: ………………………..…………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………….………………………………………….……………

Số điện thoại: ……………………….; Số fax: ………………. ; Email: ……………….………….

3. Thời gian, địa điểm khảo nghiệm

a) Thời gian dự kiến: ………………………………..……………………………………………..

b) Địa điểm khảo nghiệm: …………………………..……………………………………………..

4. Đơn vị giám sát khảo nghiệm: …………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………..………………………………………

Số điện thoại: …………………..; Số fax: ………………….; Email: …………………………….

II. THÔNG TIN ĐỐI TƯỢNG KHẢO NGHIỆM

1. Tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên khoa học của loài khảo nghiệm: …………………………….

2. Nguồn gốc xuất xứ của loài thủy sản khảo nghiệm: …………………………………………….

3. Đặc điểm sinh học của loài thủy sản khảo nghiệm: ……………………………………………..

4. Giá trị kinh tế hoặc các giá trị khác như làm cảnh, giải trí… của loài thủy sản khảo nghiệm: ……………………………………………………………………..…………………………….…………..

5. Hướng dẫn quy trình sản xuất (theo nhà sản xuất): …………………………………………….

6. Các tài liệu khác liên quan đến đối tượng khảo nghiệm: ……………………………………….

III. NỘI DUNG KHẢO NGHIM

1. Nội dung khảo nghiệm: Căn cứ đặc điểm sinh học từng loài thủy sản và mục đích sử dụng để xây dựng đề cương khảo nghiệm nhằm xác định tính khác biệt, tính ổn định, tính đồng nhất về năng suất, chất lượng, khả năng kháng bệnh và đánh giá tác hại của loài khảo nghiệm.

2. Phương pháp nghiên cứu và cách bố trí thí nghiệm

a) Phương pháp nghiên cứu: …………………………………………………………………………

b) Bố trí thí nghiệm: ……………………………………………………………………………………

3. Biện pháp kiểm soát an toàn sinh học, bảo vệ môi trường trong quá trình khảo nghiệm: ….…

………………………………………………………………………………………………….…………

4. Kế hoạch triển khai: …………………………………………………………………………..………..

5. Dự kiến kết quả đạt được: …………………………………………………………………..…………

IV. TIẾN ĐỘ KHẢO NGHIỆM ………………………………………………………………………..……..

V. NHÂN LỰC THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM

ĐẠI DIỆN
CƠ SỞ YÊU CẦU KHẢO NGHIỆM
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN
CƠ SỞ THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm