Biểu mẫuThủ tục hành chính

Đơn đăng ký trở thành tổ chức bảo lãnh chính

Phụ lục 06 Thông tư 111/2018/TT-BTC
50

Phụ lục 06 Thông tư 111/2018/TT-BTC

Bản in

Mẫu đơn đăng ký trở thành tổ chức bảo lãnh chính

Mẫu đơn đăng ký trở thành tổ chức bảo lãnh chính là biểu mẫu phụ lục số 06 được ban hành theo Thông 111/2018/TT-BTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung mẫu đơn và tải về sử dụng.

Phụ lục 6. Mẫu đơn đăng ký trở thành tổ chức bảo lãnh chính

(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018)

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH TỔ CHỨC BẢO LÃNH CHÍNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước

Căn cứ Thông báo số ……… ngày ………. của Kho bạc Nhà nước về việc bảo lãnh phát hành trái phiếu đợt ….. năm ……, ………….(tên tổ chức đăng ký) đăng ký làm tổ chức bảo lãnh chính của đợt phát hành trái phiếu theo phương thức bảo lãnh đợt ….. năm ……, cụ thể:

I. Giới thiệu về tổ chức:

1. Tên đầy đủ của tổ chức:

2. Tên và mã giao dịch:

3. Vốn pháp định theo quy định:

4. Vốn điều lệ thực góp:

5. Vốn chủ sở hữu: (theo báo cáo tài chính ngày ………….được kiểm toán bởi Công ty ………….)

6. Trụ sở chính:

7. Điện thoại: Fax:

8. Nơi mở tài khoản:

Số hiệu tài khoản:

9. Giấy phép kinh doanh số ………… do ………………….. (tên cơ quan có thẩm quyền cấp) cấp ngày………….

10. Người đại diện hợp pháp (họ tên, chức vụ, mẫu chữ ký)

10.1. Họ và tên:

10.2. Chức vụ:

10.3. Mẫu chữ ký:

II. Về khả năng đáp ứng điều kiện làm tổ chức bảo lãnh chính:

Chúng tôi nhận thấy chúng tôi đủ điều kiện để trở thành tổ chức bảo lãnh chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 95/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Có chức năng cung cấp dịch vụ bảo lãnh chứng khoán theo giấy phép kinh doanh số … do … cấp ngày …/…/…;

2. Đã thực hiện … đợt bảo lãnh phát hành chứng khoán trong thời gian từ… đến…, với tổng khối lượng là…;

3. Đã xây dựng phương án bảo lãnh phát hành trái phiếu theo thông báo số … ngày…/…/… của Kho bạc Nhà nước.

III. Hồ sơ gửi kèm

1. Bản sao có công chứng giấy phép kinh doanh số … do … cấp ngày …/…/….

2. Văn bản, tài liệu chứng minh kinh nghiệm thực hiện bảo lãnh chứng khoán của tổ chức.

3. Báo cáo tài chính 2 năm liền kề trước năm tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu.

4. Phương án bảo lãnh phát hành trái phiếu theo thông báo của Kho bạc Nhà nước đợt ….. năm ……

5. Các tài liệu khác (nếu có).

IV. Cam kết:

(Tên tổ chức) xin cam kết: chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của những nội dung kê khai trên đây và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Đơn này.

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH TỔ CHỨC BẢO LÃNH CHÍNH
Tổng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm