Biểu mẫuThủ tục hành chính

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm
14

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép tổ chức triển lãm. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn tham khảo.

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)…

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ…

Số:……/ …… (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…… , ngày……… tháng……… năm………..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm

Kính gửi:……………………………

Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:………………………..

Trụ sở (địa chỉ): ………………………..Số điện thoại:………………………..

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm, đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành/ Sở xem xét, cấp giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm với các thông tin sau đây:

– Mục đích triển lãm/hội chợ………………………..

– Thời gian từ ngày…….. tháng…….. năm…….. đến ngày…….. tháng…….. năm……..

– Tại địa điểm:………………………..

Kèm theo đơn này:………………………..

– Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm/hội chợ;

– Danh sách các đơn vị tham gia.

Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm và các quy định pháp luật có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu có)

2. Đơn đề nghị về việc cấp giấy phép tổ chức triển lãm theo Nghị định 23/2019/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

… , ngày… tháng…. năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM

Kính gửi:(1)………………………………….

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép tổ chức triển lãm (2) (viết chữ in hoa): …………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

– Quyết định thành lập/Giấy chứng minh tư cách pháp lý (đối với tổ chức):

Số……………………. ngày ký……………………….. người ký…………………………..

– Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân (đối với cá nhân Việt Nam):

Số……………………. ngày cấp……………………… nơi cấp………………………………

– Hộ chiếu (đối với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài):

Số…………………………ngày cấp…………………… nơi cấp……………………………..

2. Nội dung đề nghị cấp Giấy phép triển lãm

– Tên triển lãm: ………………………………………………………………………………………………

– Mục đích của triển lãm(3): ……………………………………………………………………………….

– Quy mô triển lãm: …………………………………………………………………………………………

– Thời gian triển lãm: từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

– Địa điểm triển lãm (ghi rõ tên địa điểm, địa chỉ): ………………………………………………

– Số lượng tác phẩm, tài liệu, hiện vật: ……………….. (có Danh sách kèm theo)

– Số lượng tác giả: ……………………………………………………….. (có Danh sách kèm theo)

3. Cam kết:

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm;

– Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động triển lãm;

– Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số…/2019/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm và các quy định khác có liên quan khi tổ chức triển lãm./.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP(2)
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)
Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)

_________________

(1) Tên cơ quan cấp phép.

(2) Tên tổ chức, cá nhân là đại diện trong trường hợp triển lãm do nhiều tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện.

(3) Yêu cầu ghi rõ: “không vì mục đích thương mại”.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm