Biểu mẫuThủ tục hành chính

Đơn đề nghị quỹ từ thiện được hoạt động trở lại

Phụ lục Thông tư 04 2020 BNV
46

Phụ lục Thông tư 04 2020 BNV

Đơn đề nghị quỹ từ thiện được hoạt động trở lại được ban hành kèm theo Thông tư 4/2020/TT-BNVhướng dẫn thi hành Nghị định 93/2019 về quỹ từ thiện. Mời các bạn tham khảo.

1. Đơn đề nghị quỹ từ thiện được hoạt động trở lại

Đơn đề nghị quỹ từ thiện được hoạt động trở lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Quỹ …1… được hoạt động trở lại

Kính gửi: …2

Ngày … tháng … năm …, …2… đã có Quyết định số … ngày… về việc đình chỉ hoạt động 06 tháng đối với Quỹ…1… Đến nay, Quỹ đã khắc phục được các sai phạm dẫn đến Quỹ bị đình chỉ hoạt động. Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ- CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ xin báo cáo như sau:

1. Tóm tắt nội dung sai phạm và kết quả khắc phục các sai phạm của Quỹ

………………………………………………………………………………………………………….

2. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này gồm:

……………………………………………………………….………3……….

3. Các tài liệu kèm theo (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ: ……………………………………………………

Họ và tên: ……………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………………………..

Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị …2… xem xét, quyết định cho phép Quỹ …1… được hoạt động trở lại./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– ……….;
– Lưu: …..

4…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
(Chức vụ, chữ ký)
Họ và tên

___________________

Ghi chú:

1 Tên quỹ đề nghị.

2 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ.

3 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

4 Địa danh.

2. Trình tự, thủ tục cho phép quỹ từ thiện trở lại hoạt động khi đã khắc phục sai phạm

Căn cứ Điều 40 Nghị định 93/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định như sau:

– Trong thời hạn đình chỉ có thời hạn nếu quỹ khắc phục được sai phạm, quỹ lập 01 hồ sơ đề nghị được hoạt động trở lại gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này xem xét, quyết định; hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị được hoạt động trở lại của quỹ;

+ Báo cáo của Hội đồng quản lý quỹ và các tài liệu chứng minh quỹ đã khắc phục sai phạm.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 3 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này cho phép quỹ hoạt động trở lại, trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm