Biểu mẫuThủ tục hành chính

Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Biểu mẫu thông tư 01 2020 BTTTT
32

Biểu mẫu thông tư 01 2020 BTTTT

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn tham khảo.

1. Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT

Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN CẤP PHÉP….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:………../GP-…………

…… , ngày…….. tháng……. năm……..

GIẤY PHÉP

Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

CỤC TRƯỞNG…../……

Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Thông tư số……/2020/TT-BTTTT ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh của tổ chức, cá nhân ngày………. tháng……… năm……..,

CHO PHÉP:

1. Tổ chức/cá nhân được nhập khẩu xuất bản phẩm nước ngoài không kinh doanh, cụ thể:

– Tổng số tên:

– Tổng số bản:

– Tổng số băng, đĩa, cassette:…………………..Hình thức khác

– Từ nước (xuất xứ):

Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản:

– Cửa khẩu nhập:

(Kèm theo 03 danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu đã được đóng dấu của Cục Xuất bản, In và Phát hành/Sở. Tổ chức, cá nhân đăng ký thủ tục này trên Cổng Thông tin Một cửa Quốc gia thì không phải gửi văn bản kèm 03 bản danh mục xuất bản phẩm đăng ký nhập khẩu).

2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân phải nộp xuất bản phẩm sau đây để Cục Xuất bản, In và Phát hành/Sở…………………thẩm định nội dung trước khi phát hành (nếu có):

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện đúng nội dung giấy phép này và các quy định của pháp luật về nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

4. Giấy phép bị sửa chữa, tẩy xoá, photocopy không có giá trị thực hiện.

Giấy phép có giá trị cho đến khi thực hiện xong thủ tục thông quan./.

CỤC TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

2. Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh theo Thông tư 12/2011/TT-BTTTT

Mẫu số 19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP ……..
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ….

Số: …………./……………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. năm ……..

GIẤY PHÉP
NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG KINH DOANH

——————————–

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

– Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành;

– Xét đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh của tổ chức, cá nhân ……………………. ngày ………. tháng ……. năm ……..;

CHO PHÉP:

1. Tổ chức/cá nhân ……………….. được nhập khẩu xuất bản phẩm nước ngoài không kinh doanh, cụ thể:

– Tổng số tên: ………………………………………………………….

– Tổng số bản: ………………………………………………………….

– Tổng số băng, đĩa, cassette: …………………………………………..

– Từ nước (xuất xứ): …………………………………………………….

– Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản: ……………………………………..

– Cửa khẩu nhập: ……………………………………………………….

(Kèm theo 02 danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu
đã được đóng dấu của Sở Thông tin và Truyền thông …….)

2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân phải nộp xuất bản phẩm sau đây để Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định nội dung (nếu có):

-…………………………………………………………………………..

– …

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện đúng nội dung giấy phép này và các quy định của pháp luật về nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

4. Giấy phép bị sửa chữa, tẩy xoá, photocopy không có giá trị thực hiện.

Giấy phép có giá trị cho đến khi thực hiện xong thủ tục thông quan.

GIÁM ĐỐC
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm