Phổ biến Pháp luật

Hướng dẫn Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn ở nơi cư trú

Hướng dẫn số 15-HD/TWĐTN-BTC
43

Hướng dẫn số 15-HD/TWĐTN-BTC

Hướng dẫn tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú

Ban chấp hành Đoàn Trung ương ban hành Hướng dẫn số 15-HD/TWĐTN-BTC về hướng dẫn Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018-2022. Sau đây là nội dung chi tiết Hướng dẫn số 15, mời các bạn cùng tham khảo.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2022, Ban bí thư trung ương Đoàn xây dựng hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú như sau:

1. Nơi cư trú và hoạt động Đoàn nơi cư trú

1.1. Nơi cư trú: Nơi cư trú nêu tại Hướng dẫn này là nơi đoàn viên đang thường trú, tạm trú hoặc địa bàn dân cư thuận lợi để đoàn viên chủ động đăng ký tham gia hoạt động.

1.2. Hoạt động Đoàn nơi cư trú: Là hoạt động của đoàn viên tham gia với cấp bộ đoàn ở địa bàn dân cư (kể cả hoạt động ở cấp cơ sở và chi đoàn).

2. Đối tượng tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú

– Đoàn viên là học sinh đang học tập tại các trường phổ thông (gồm: trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề.

– Đoàn viên là sinh viên các trường cao đẳng, đại học, học viện.

– Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

– Đoàn viên là công nhân, lao động trẻ làm việc trong các doanh nghiệp.

– Đoàn viên trong lực lượng vũ trang nhân dân (trừ đoàn viên trong các đơn vị chiến đấu của công an nhân dân và quân đội nhân dân).

3. Quyền của đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú

Việc tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú thể hiện ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh; tăng cường sự gắn bó giữa đoàn viên với nơi cư trú, giúp đoàn viên nắm được tình hình của địa phương cũng như có điều kiện tham gia đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của nơi đoàn viên cư trú. Vì vậy, đoàn viên cần có tính tự giác trong việc thực hiện quyền tham hoạt động Đoàn nơi cư trú. Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú có các quyền cụ thể sau:

– Được quyền đề nghị tổ chức Đoàn nơi cư trú tạo điều kiện tham gia các hoạt động do Đoàn – Hội – Đội tổ chức để rèn luyện, phấn đấu trưởng thành.

– Được quyền lựa chọn địa bàn để tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú.

– Được tham dự và đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt định kỳ của chi đoàn (nếu được ban chấp hành chi đoàn mời dự) nhưng không được tham gia biểu quyết các vấn đề của chi đoàn.

– Được quyền đề nghị tổ chức Đoàn nơi đăng ký hoạt động nhận xét, đánh giá, xác nhận về quá trình tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú; được khen thưởng, biểu dương khi có thành tích xuất sắc

4. Định hướng một số nội dung tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú:

– Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

– Hoạt động tình nguyện tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

– Hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

– Hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của thanh thiếu nhi; các hoạt động chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

– Hoạt động góp ý các chủ trương, chính sách của địa phương về thanh | thiếu nhi; hoạt động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

– Sinh hoạt chi đoàn định kỳ.

5. Quy trình, thủ tục giới thiệu, tiếp nhận và tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú

5.1. Đối với Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú

Bước 1: Đoàn viên chủ động đăng ký địa bàn, thời điểm tham gia sinh hoạt đoàn nơi cư trú với chi đoàn, Đoàn cơ sở nơi trực tiếp quản lý.

Bước 2: Nhận giấy giới thiệu từ Đoàn cơ sở trực tiếp quản lý và nộp giấy giới thiệu cho Đoàn xã/phường/thị trấn nơi đăng ký tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú.

Bước 3: Thực hiện các nội dung đã đăng ký.

5.2. Đối với chi đoàn, Đoàn cơ sở nơi trực tiếp quản lý đoàn viên thực hiện việc giới thiệu

Bước 1: Chi đoàn tổng hợp thông tin đoàn viên đăng ký địa bàn, thời điểm tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú và báo cáo với Đoàn cơ sở để cấp giấy giới thiệu cho đoàn viên.

Bước 2: Đoàn cơ sở cấp giấy giới thiệu cho đoàn viên. Nếu là chi đoàn cơ sở thì trực tiếp thực hiện việc cấp giấy giới thiệu.

Bước 3: Đoàn cơ sở, chi đoàn lập danh sách đoàn viên hoạt động nơi cư trú để theo dõi, quản lý.

5.3. Đối với Đoàn xã, phường, thị trấn và chi đoàn nơi tiếp nhận đoàn viên tham gia hoạt động mới về cư trú

Bước 1: Đoàn xã, phường, thị trấn tiếp nhận giấy giới thiệu về tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú do đoàn viên chuyển trực tiếp (hoặc danh sách được chuyển giao từ cấp bộ đoàn trực tiếp quản lý đoàn viên).

Bước 2: Bàn giao danh sách đoàn viên cho các chi đoàn trực thuộc và hướng dẫn cho đoàn viên tham gia các hoạt động tại chi đoàn.

Bước 3: Chi đoàn tiếp nhận đoàn viên, tổ chức các hoạt động để đoàn viên tham gia; lập danh sách quản lý và theo dõi kết quả hoạt động của đoàn viên hoạt động nơi cư trú.

6. Nhận xét, đánh giá đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú

Chi đoàn và Đoàn cơ sở nơi cư trú nhận xét, đánh giá kết quả tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú khi có yêu cầu của đoàn viên.

– Tiêu chí nhận xét, đánh giá:

Ý thức tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú. +Mức độ tham gia hoạt động của Đoàn tại nơi cư trú.

+ Kết quả tham gia hoạt động của Đoàn tại nơi cư trú.

– Căn cứ vào các tiêu chí trên khi được yêu cầu, chi đoàn và Đoàn cơ sở đánh giá đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú theo 03 mức: tham gia hoạt động tốt, có tham gia hoạt động, có đăng ký nhưng không tham gia hoạt động. Kết quả tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú được bổ sung, ghi nhận vào kết quả đánh giá xếp loại đoàn viên hằng năm nơi đoàn viên đang sinh hoạt.

– Kết quả, thành tích của đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú đóng góp cho tổ chức Đoàn tại nơi cư trú sẽ là cơ sở để ưu tiên trong xét các danh hiệu, các hình thức khen thưởng.

– Bản nhận xét, đánh giá trước khi chuyển cho đoàn viên phải có xác nhận của Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn nơi đoàn viên đăng ký hoạt động nơi cư trú.

7. Tổ chức thực hiện

7.1. Cấp Trung ương

– Ban hành Hướng dẫn triển khai tới các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

– Giao Ban Tổ chức Trung ương Đoàn là đơn vị thường trực giúp Ban Bí thư Trung ương Đoàn theo dõi, đôn đốc, triển khai trong quá trình thực hiện.

7.2. Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

– Chỉ đạo Đoàn cấp huyện và tương đương tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú; chỉ đạo công tác phối hợp giữa cơ sở đoàn các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học, học viện, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp doanh nghiệp, lực lượng công an nhân dân với các Đoàn cơ sở địa bàn dân cư tổ chức hoạt động Đoàn nơi cư trú. Khuyến khích tổ chức Đoàn trong các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn địa bàn dân cư tổ chức các hoạt động Đoàn tại nơi cư trú cho đoàn viên.

– Chỉ đạo, hỗ trợ Đoàn cơ sở phường, xã, thị trấn và các cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện nội dung hướng dẫn và vận động đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.

– Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá nội dung này trong các chương trình giao ban hoặc kiểm tra công tác Đoàn theo định kỳ; báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm của đơn vị.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 01-HD/BTC ngày 26/10/2015 của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn về đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoán tại nơi cư trú.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm