Biểu mẫuThủ tục hành chính

Kế hoạch sinh hoạt chi bộ 2021

Mẫu kế hoạch sinh hoạt chuyên đề Chi bộ
76

Mẫu kế hoạch sinh hoạt chuyên đề Chi bộ

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ là mẫu kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ nhằm đưa ra kế hoạch, các công việc cụ thể của việc sinh hoạt chuyên đề Chi bộ trong 1 năm. Dưới đây là một mẫu kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề Chi bộ năm 2021 để các Chi bộ tham khảo, các đồng chí Bí thư, hoặc các đồng chí được phân công xây dựng kế hoạch nên tham khảo để xây dựng.

1. Mẫu kế hoạch sinh hoạt chi bộ số 1

Đảng Ủy……………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi Bộ:………………………………..

KẾ HOẠCH

SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 1 NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 12/2020

1. Công tác Đảng:

2. Công tác chính quyền:

3. Công tác chuyên môn:

4. Công tác thư viện:

5, Công tác đoàn thể:

Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh:

5.2. Công tác công đoàn:

5.3. Công tác y tế:

5.4. Công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Phối hợp với tổ chức Đội giao lưu nhân chứng lịch sử.

– Phối hợp với nhà trường tổ chức cho HS đi hoạt động trải nghiệm

– Sẵn sàng tham gia đội xung kích phòng chống dịch covid-19.

B. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 1/2021

1. Công tác Đảng:

2. Công tác chính quyền:

3. Công tác chuyên môn:

4. Công tác thư viện:

5, Công tác đoàn thể:

Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh:

5.2. Công tác công đoàn:

5.3. Công tác y tế:

5.4. Công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

C/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

TM.CHI BỘ

Nơi nhận : thư

2. Mẫu kế hoạch sinh hoạt chi bộ số 2

Đảng Ủy……………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi Bộ:………………………………..

KẾ HOẠCH

Sinh hoạt chuyên đề năm 2021

Thực hiện số ….- CV/ĐUCS, ngày ….. tháng … năm 2021 của Đảng ủy ………………… về việc xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2021,

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị,

Chi bộ ……. xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc cụ thể hóa chuyên đề năm 2021 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc thực hiện Nghị quyết………….., ngày ………….. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở” để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề cần thực hiện đúng quy trình công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số ……………., ngày ………… của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về sinh hoạt chuyên đề. Yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tích cực tham gia thảo luận các chuyên đề từ đó xác định những điều mình cần thực hiện nhằm góp phần xây dựng nội bộ đoàn kết, xây dựng chi bộ trở thành đơn vị trong sạch, vững mạnh.

II. Nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2021

Chuyên đề 1: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng chi bộ …… trong sạch, vững mạnh.

Nội dung công việc: Xây dựng chuyên đề theo tài liệu hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Chuyên đề 2: Thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ” của chi bộ …….

Nội dung công việc: Tiếp tục quán triệt tất cả đảng viên, CBVC của đơn vị thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện NQTW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Chuyên đề 3: Xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ góp phần xây dựng Đảng bộ ……………. trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Nội dung công việc: Đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

Chuyên đề 4: Xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ ……

Nội dung công việc: Đánh giá tình hình sinh hoạt chi bộ định kỳ; thực hiện quy chế dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ.

III. Phân công chuẩn bị và thời gian thực hiện

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian

Người thực hiện

Ghi chú

Chuyên đề 1

Quý I

1

Chuẩn bị đề cương

Tháng 1/2021

2

Xây dựng dự thảo lần 1

Tháng 1/2021

3

Lấy ý kiến tham gia

Tháng 2/2021

4

Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2

Tháng 2/2021

5

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Tháng 3/2021

Chuyên đề 2

Quý II

1

Chuẩn bị đề cương

Tháng 4/2021

2

Xây dựng dự thảo lần 1

Tháng 4/2021

3

Lấy ý kiến tham gia

Tháng 5/2021

4

Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2

Tháng 5/2021

5

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Tháng 6/2021

Chuyên đề 3

Quý III

1

Chuẩn bị đề cương

Tháng 7/2021

2

Xây dựng dự thảo lần 1

Tháng 7/2021

3

Lấy ý kiến tham gia

Tháng 8/2021

4

Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2

Tháng 8/2021

5

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Tháng 9/2021

Chuyên đề 4

Quý IV

1

Chuẩn bị đề cương

Tháng 10/2021

2

Xây dựng dự thảo lần 1

Tháng 10/2021

3

Lấy ý kiến tham gia

Tháng 11/2021

4

Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2

Tháng 11/2021

5

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Tháng 12/2021

IV. Tổ chức thực hiện

Bí thư chi bộ có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc chuẩn bị xây dựng đề cương và tiến hành dự thảo, lấy ý kiến tham gia, thống nhất nội dung các chuyên đề trước khi họp Chi bộ.

Đồng chí bí thư chủ trì sinh hoạt chi bộ, yêu cầu đảng viên thực hiện chuyên đề báo cáo tóm tắt nội dung chuyên đề đã chuẩn bị; định hướng các nội dung để đảng viên Chi bộ tham gia thảo luận tại chi bộ; chuẩn bị nội dung kết luận sinh hoạt chuyên đề.

Các đảng viên chi bộ có trách nhiệm nghiên cứu dự thảo và chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến theo định hướng của chi bộ tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Bí thư chi bộ xây dựng và thông qua chi bộ kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021 và kịp thời báo cáo về cấp ủy cấp trên theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai; đánh giá, sơ tổng kết việc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề./.

Nơi nhận:

– TV Đảng ủy ……………;

– Đ/c Bí thư;

– Tổ Công đoàn, nữ công trực thuộc;

– Lưu HS chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm