Phổ biến Pháp luật

Kế hoạch thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức 2020

Kế hoạch số 4991/KH-BNV 2020
53

Kế hoạch số 4991/KH-BNV 2020

Kế hoạch 4991 2020 BNV về nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Ngày 23/9/2020, Bộ Nội vụ Kế hoạch số 4991/KH-BNV tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020.

Theo Kế hoạch, nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị trong việc bố trí công chức, viên chức đúng vị trí việc làm, nhu cầu công việc, tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp theo quy định. Cơ cấu ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm có đủ trình độ nghiệp vụ, chuyên môn đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị phù hợp với quy định hiện hành về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời, bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ công chức, viên chức có năng lực, trình độ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nâng ngạch chuyên viên chính

Đối tượng dự thi, là công chức hành chính được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức, đang giữ ngạch chuyên viên mã số 01.003, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính theo quy định; đang công tác tại các cơ quan hành chính thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi, công chức hành chính được đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính khi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau: a) Đơn vị sử dụng công chức có nhu cầu; b) Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật; c) Hiện đang giữ ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003), có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên chính (mã ngạch 01.002); d) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ, đề tài, đề án và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo của ngạch chuyên viên chính (tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính được quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV, Thông tư số 05/2017/TT-BNV); đ) Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

Nội dung, hình thức thi gồm: 02 vòng. Vòng 1, thi môn kiến thức chung (thi trên máy tính, với 60 câu hỏi trong thời gian 60 phút); môn ngoại ngữ (thi trên máy tính, với 30 câu hỏi trong thời gian 30 phút). Vòng 2, thi môn chuyên môn, nghiệp vụ (thi viết với thời gian 180 phút.

Về điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, khi có một trong các điều kiện sau: a) Có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ (tính đến ngày 30/9/2020); b) Đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền; c) Có bằng tốt nghiệp là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi; d) Có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình đô đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

Về chỉ tiêu nâng ngạch công chức, tỷ lệ cạnh tranh là 20%; trường hợp số lượng người dự thi dưới 5 ngày thì tỷ lệ cạnh tranh bảo đảm có số dư tối thiểu 01 người. Trường hợp chỉ có 01 người dự thi thì không có tỷ lệ cạnh tranh.

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính

Đối tượng dự thi, là viên chức hành chính hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp chuyên viên, mã số 01.003, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; đang công tác tại các bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi, viên chức được cử đi dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính khi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau: a) Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; b) Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp chuyên viên, mã số 01.003; c) Được đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; d) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ, đề tài, đề án và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính (tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính áp dụng như đối với tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên viên chính quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV, Thông tư số 05/2017/TT-BNV); đ) Viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính phải có thời gian giữ chức danh chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ chức danh nghề nghiệp chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

Nội dung, hình thức, thời gian thi và việc miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính, thực hiện tương tự như quy định, hướng dẫn trong kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020 nêu trên.

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)

Đối tượng dự thi, là viên chức giảng dạy hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03, có nguyện vọng dự thi, đang công tác tại các Trường, Học viện trực thuộc Bộ Nội vụ.

Viên chức được cử đi dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính khi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây: a) Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; b) Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03; c) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất (năm 2017, 2018, 2019); được người đứng đầu cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ nhận xét có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời giant hi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; d) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ, đề tài khoa học, sách phục vụ đào tạo, bài báo khoa học và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp giảng viên chính; đ) Có thời gian giữ chức danh giảng viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 09 (chín) năm đối với người có bằng thạc sĩ, 06 (sáu) năm đối với người có bằng tiến sĩ; trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh giảng viên (hạng III) tối thiểu là 02 (hai) năm.

Nội dung, hình thức và thời gian thi gồm: bài thi kiến thức chung; bài thi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; bài thi ngoại ngữ; bài thi tin học.

Miễn thi ngoại ngữ đối với viên chức thi giảng viên chính khi thuộc một trong các trường hợp sau: Đã học tập, nghiên cứu toàn thời gian ở nước ngoài và được cấp bằng đại học, bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ của cơ sở đào tạo nước ngoài sử dụng một trong các ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trong đào tạo; văn bằng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định hiện hành. Đã có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ thuộc một trong các ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

Đã có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu) hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEFL PBT 450 điểm, TOEFL CBT 133 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, IELTS 4.5 điểm trở lên. Các chứng chỉ ngoại ngữ nói trên còn trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Đối với giảng viên giảng dạy chuyên ngành ngôn ngữ nước ngoài: Các quy định miễn thi ngoại ngữ tại Điểm a Mục này phải là ngôn ngữ khác với chuyên ngành ngôn ngữ nước ngoài đang giảng dạy.

Trường hợp miễn thi tin học đối với viên chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học hoặc công nghệ thông tin trở lên.

Về hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính được quy định tại Mục 1 phần VI và hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính, giảng viên chính được quy định tại Mục 2 phần VI Kế hoạch số 4991/KH-BNV…

Thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi vào cúôi tháng 11/2020 (lịch cụ thể sẽ do Hội đồng thi sắp xếp và thông báo).

Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng đăng tải toàn văn Kế hoạch số 4991/KH-BNV tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020 trên chuyên mục “Thông báo” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm