Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu 01-HG: Thông báo về quyền lựa chọn hòa giải và lựa chọn Hòa giải viên

Biểu mẫu dùng trong hòa giải, đối thoại tại Tòa án
29

Biểu mẫu dùng trong hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Mẫu 01-HG: Thông báo về quyền lựa chọn hòa giải và lựa chọn Hòa giải viên là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết về trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Mời các bạn tham khảo.

1. Thông báo về quyền lựa chọn hòa giải và lựa chọn Hòa giải viên

Thông báo về quyền lựa chọn hòa giải và lựa chọn Hòa giải viên

TÒA ÁN NHÂN DÂN …… (1)
TÒA ÁN NHÂN DÂN …… (2)
————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/TB-TA

………….., ngày …… tháng ….. năm …………

THÔNG BÁO
V QUYN LỰA CHỌN HÒA GIẢI VÀ LỰA CHỌN HÒA GIẢI VIÊN

Kính gửi: (3) ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (4) ……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………. ; số fax: ………………………………..(nếu có).

Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………….. (nếu có).

Là Người khởi kiện/Người yêu cầu trong vụ việc: (5) …………………………………………....

Xét thấy vụ việc thuộc trường hợp hòa giải tại Tòa án.

Căn cứ khoản 3 và khoản 4 Điều 16 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

Tòa án nhân dân (6) ……………………………….. thông báo cho (7)………………….. biết:

(8) …………………………….. có quyền lựa chọn hòa giải và lựa chọn 01 Hòa giải viên trong danh sách Hòa giải viên của Tòa án (9)…………………………………………………

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo này, (10) ……………………. phải trả lời bằng văn bản cho Tòa án biết về việc đồng ý hoặc không đồng ý hòa giải tại Tòa án và họ tên, địa chỉ của Hòa giải viên mà mình lựa chọn (nếu có việc lựa chọn Hòa giải viên) về địa chỉ …………………………… hoặc trả lời vào hòm thư điện tử …………………., hoặc số fax …….

Trường hợp (11)……………………… trực tiếp đến Tòa án trình bày ý kiến thì Tòa án sẽ lập biên bản ghi nhận ý kiến.

Kèm theo Thông báo này là danh sách Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân(12) ………………….

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Lưu hồ sơ vụ việc.

CHÁNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Cách ghi mẫu 01-HG

1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tỉnh của tỉnh đó nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân quận Đng Đa, thành phố Hà Nội thi ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”; Ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

(2) , (6) và (12) Ghi tên Tòa án nhân dân ra thông báo; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phthuộc tnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG TÍN); nếu là Tòa án nhân dân tnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tnh (thành phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TNH HÀ NAM).

(3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chnơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cần lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trn Văn B).

(5) Ghi quan hệ tranh chấp/yêu cầu mà người khởi kiện/người yêu cầu đề nghị giải quyết.

(7), (8), (10) và (11) Nếu là cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (3) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: cho ông, cho Bà biết); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (3).

(9) Ghi tên Tòa án nhân dân ra thông báo theo hướng dẫn tại điểm (2). Nếu Tòa án ra thông báo là Tòa án nhân dân cấp huyện thì ghi thêm đoạn sau đây:

“hoặc Tòa án cấp huyện khác trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án nhân dân cấp tỉnh để tiến hành hòa giải đối với vụ việc nêu trên. Trường hợp lựa chọn Hòa giải viên trong danh sách Hòa giải viên thuộc Tòa án cấp huyện khác với Tòa án nơi tiến hành hòa giải thì phải có sự đồng ý của Hòa giải viên được lựa chọn và Tòa án nơi Hòa giải viên đó làm việc”.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm