Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu 05-HG: Thông báo về ý kiến của tòa án nơi hòa giải viên làm việc

Biểu mẫu dùng trong hòa giải, đối thoại tại Tòa án
17

Biểu mẫu dùng trong hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Thông báo về ý kiến của tòa án nơi hòa giải viên làm việc là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết về trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Mời các bạn tham khảo.

1. Thông báo về ý kiến của tòa án nơi hòa giải viên làm việc

Mẫu 05-HG: Thông báo về ý kiến của tòa án nơi hòa giải viên làm việc

TÒA ÁN NHÂN DÂN …… (1)
TÒA ÁN NHÂN DÂN …… (2)
————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/TB-TA

………….., ngày …… tháng ….. năm …………

THÔNG BÁO
V
Ý KIẾN CỦA TÒA ÁN NƠI HÒA GIẢI VIÊN LÀM VIỆC
(Đối với trường hp Hòa giải viên không thuộc danh sách Hòa giải viên của Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc)

Kính gửi:

– Tòa án nhân dân(3) …………………………………………..
– Ông/Bà(4)
………………………………………………………

Là Hòa giải viên thuộc danh sách Hòa giải viên tại Tòa án (5) ……………………………………..

Tòa án nhân dân(6)………………………………………. nhận được ý kiến đồng ý làm Hòa giải viên của Ông/Bà(7)………………………………………. đối với vụ việc giữa(9) …………………………. …………………………………………….. do Tòa án nhân dân(10)…………………………………… đang giải quyết theo Thông báo của Hòa giải viên ngày ……………………………………………..

Ý kiến của Tòa án nhân dân(11) …………………………………………….như sau:

Đồng ý □ Không đồng ý □

Tòa án nhân dân(12) ……………………………………….. thông báo cho Tòa án nhân dân(13) …………………………………………. và Hòa giải viên được biết.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Lưu hồ sơ vụ việc.

CHÁNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Cách ghi mẫu 05-HG

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tỉnh của tỉnh đó nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân quận Đng Đa, thành phố Hà Nội thi ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”; Ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

(2) (5) (6) (11) và (12) Ghi tên Tòa án nhân dân ra thông báo; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phthuộc tnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG TÍN); nếu là Tòa án nhân dân tnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tnh (thành phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TNH HÀ NAM).

(3) (10) và (13) Ghi tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết vụ việc như hướng dẫn tại điểm (2).

(4) và (7) Ghi họ tên Hòa giải viên được lựa chọn.

(8) Ghi quan hệ tranh chấp/yêu cầu mà người khởi kiện/người yêu cầu đề nghị gii quyết.

(9) Ghi tên và địa chỉ của người khởi kiện/người yêu cầu, người bị kiện nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chcủa cơ quan, tổ chức, cần lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm