Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu 1.12: Đơn đề nghị tách quỹ từ thiện

Phụ lục Thông tư 04 2020 BNV
33

Phụ lục Thông tư 04 2020 BNV

Mẫu 1.12: Đơn đề nghị tách quỹ từ thiện được ban hành kèm theo Thông tư 4/2020/TT-BNV hướng dẫn thi hành Nghị định 93/2019 về quỹ từ thiện. Mời các bạn tham khảo

1. Đơn đề nghị tách quỹ từ thiện

Đơn đề nghị tách quỹ từ thiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Tách Quỹ …1… thành Quỹ …1… và Quỹ …2

Kính gửi: …3….

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ …1… đã có Nghị quyết về việc tách Quỹ …1… thành Quỹ …1… và Quỹ …2

1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ

………………………………………………………………………………………………………….

2. Lý do tách Quỹ

………………………………………………………………………………………………………….

3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm:

………………………………………………………. 4 ……………………

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ: ……………………………………………………

Họ và tên: ……………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………………………..

Hội đồng quản lý Quỹ …1… đề nghị …3… xem xét, quyết định cho phép tách Quỹ …1… thành Quỹ …1… và Quỹ …2… và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Quỹ …1… và Điều lệ của Quỹ …2…/.


Nơi nhận:
– Như trên;
– ……….;
– Lưu: …..

5…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

___________________

Ghi chú:

1 Tên quỹ đề nghị.

2 Tên của quỹ được tách mới.

3 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ.

4 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

5 Địa danh.

2. Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Căn cứ Khoản 2 Điều 39 Nghị định 93/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ như sau:

– Quỹ thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này;

– Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này xem xét, quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

-Các quỹ hợp nhất, quỹ được sáp nhập, quỹ bị chia chấm dứt tồn tại và hoạt động sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này cho phép hợp nhất, sáp nhập và chia quỹ. Quyền và nghĩa vụ của các quỹ hợp nhất, quỹ được sáp nhập, quỹ bị chia được chuyển giao cho các quỹ mới và quỹ sáp nhập. Đối với trường hợp tách quỹ, thì quỹ bị tách và quỹ được tách (quỹ thành lập mới) thực hiện quyền, nghĩa vụ phù hợp với mục đích hoạt động của quỹ và phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của quỹ trước khi tách.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm