Biểu mẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

Mẫu 32/ĐK-TCT: Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân

Biểu mẫu về đăng ký thuế theo Thông tư 105
22

Biểu mẫu về đăng ký thuế theo Thông tư 105

Mẫu 32/ĐK-TCT: Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

1.  Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân là gì?

Mẫu 32/ĐK-TCT: Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân là mẫu xun cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế. Mẫu ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế.

2. Mẫu 32/ĐK-TCT: Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân

Mẫu 32/ĐK-TCT: Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân

Mẫu số: 32/ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

____________

Số: …….

V/v Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

…., ngày … tháng … năm …

Kính gửi:……………….

1. Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế):………………………..

2. Mã số thuế:………………………..

3. Địa chỉ nơi thường trú (ghi theo đăng ký thuế):………………………..

4. Địa chỉ hiện tại (nếu có):………………………..

5. Thông tin đại lý thuế (nếu có):………………………..

a) Tên:………………………..

b) Mã số thuế:………………………..

c) Số hợp đồng đại lý thuế: ngày ký hợp đồng:

6. Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận mã số thuế cá nhân:

………………………………………..

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm