Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo công tác chi bộ năm 2021

Báo cáo công tác chi bộ
102

Báo cáo công tác chi bộ

Bản in

Báo cáo công tác chi bộ năm 2021 là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về công tác trong năm qua của chi bộ. Mẫu báo cáo nêu rõ đơn vị báo cáo, nội dung công tác trong năm qua… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo công tác chi bộ tại đây.

1. Báo cáo tổng kết chi bộ số 1

ĐẢNG ỦY…………………….

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ) ….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số – BC/ĐU (CB)….

……, ngày …tháng …năm 20…

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ NĂM…… VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM……

Căn cứ kế hoạch số 29-KH/HU ngày………….của huyện ủy ……………. về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm……………..

Căn cứ hướng dẫn số 04-HD/TC ngày…………của Ban tổ chức huyện Ủy ……………. về quy trình kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên năm……………..

Căn cứ vào tình hình hoạt động, vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ trong năm…………….. Nay chi bộ trường ……………. xây dựng báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ năm……………. và triển khai thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm……………. với các nội dung như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
Đánh giá vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ trong năm…………….

I. Đặc điểm tình hình:

– Tổng số Đảng viên đến cuối năm……………. là……Đảng viên, trong đó:

+ Đảng viên chính thức là:…..đ/c.

+ Đảng viên Nữ là: …….đ/c.

+ Đảng viên là người dân tộc:……đ/c.

– Trình độ chuyên môn đại học: ……đ/c.

– Trình độ lý luận trung cấp chính trị:…..đ/c.

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã ……………. và lãnh đạo ngành cấp trên, chi bộ nhà trường đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Tập thể chi bộ luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ người đảng viên, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh và điều lệ đảng quy định. Đội ngũ đảng viên và cán bộ nhà trường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng được nhiệm vụ giáo dục so với yêu cầu của xã hội hiện nay.

Cơ sở vật chất của nhà trường được quan tâm đầu tư xây dựng, từng bước được hoàn thiện đảm bảo các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Đã có sự chuyển biến về nhận thức của đại đa số nhân dân, phụ huynh học sinh về việc đầu tư cho con em học tập và công tác xã hội hoá giáo dục.

2. Khó khăn:

Đội ngũ giáo viên tuy đủ về số lượng và trên chuẩn về trình độ, nhưng một số đồng chí chất lượng giảng dạy chưa tương xứng với trình độ và bằng cấp đào tạo.

Một bộ phận nhân dân, phụ huynh học sinh, đời sống còn khó khăn việc đầu tư cho con em học tập còn hạn chế.

Những thuận lợi và khó khăn cơ bản trên đã tác động và ảnh hưởng tới công tác lãnh đạo của Chi bộ trong năm qua.

II. Những kết quả đạt được:

1. Công tác tư tưởng chính trị:

Chi bộ luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên và học sinh. triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Trong năm qua cán bộ Đảng viên, giáo viên được tham gia học tập các nghị quyết mới của Đảng các cấp, học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, để từ đó mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân về sự nghiệp Giáo dục.

Đã chỉ đạo tốt cuộc vận động kỷ cương – tình thương – trách nhiệm và cuộc vận động dân chủ hoá trường học, tích cực tham gia các phong trào của địa phương về vệ sinh môi trường.

Do làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị nên trong năm……………. toàn thể cán bộ, Đảng viên, giáo viên đều an tâm công tác, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, không có cán bộ giáo viên, học sinh vi phạm chính sách pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội.

2. Công tác chuyên môn:

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế chuyên môn, trên cơ sở các chỉ tiêu đăng ký phấn đấu từ đầu năm, từ đó đề ra các biện pháp chỉ đạo phù hợp với thực tế của nhà trường.

Tập chung tổ chức các chuyên đề nhằm đổi mới phương pháp dạy học, phát động các đợt thi đua, tổ chức thao giảng, dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi. Tích cực triển khai tham gia các phong trào hội thi cấp huyện.

Tăng cường các hoạt động kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra dân chủ, tích cực bồi dưỡng phát triển hoạt động của các tổ chức đoàn thể, kịp thời những hạn chế thiếu sót, động viên và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3. Công tác lãnh đạo đoàn thể:

Thường xuyên quan tâm đến việc củng cố xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên trong nhà trường, phối hợp chặt chẽ trong công tác, động viên tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Đội, tổ chức tốt các cuộc thi do Hội đồng đội và Công đoàn cấp trên tổ chức, vận động Đoàn viên Công đoàn tham gia nhiều cuộc ủng hộ có ý nghĩa thiết thực như: ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ người cao tuổi, ủng hộ đồng bào lũ lụt.

Chi bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên thăm hỏi động viên cán bộ giáo viên và học sinh khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và lao động, nhiều cán bộ giáo viên nhà trường đạt gia đình văn hóa năm……………., nhà trường đạt danh hiệu cơ quan văn hóa năm……………..

4. Công tác xây dựng Đảng:

Chi bộ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có nề nếp, đóng đảng phí đầy đủ, luôn coi trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho Đảng viên, giao nhiệm vụ cụ thể cho Đảng viên, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ qua các buổi sinh hoạt, hàng tháng ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường.

100% Đảng viên trong chi bộ có xác nhận giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú theo quy định 76 của Bộ chính trị. Không có đảng viên vi phạm 19 điều đảng viên không được làm.

Kết quả đánh giá phân loại Đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm……………. có 8/9 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 1 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. Đề nghị công nhận đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm……………..

5. Công tác kiểm tra, giám sát:

Chi bộ ban hành Quy chế làm việc, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của đảng viên; phân công đảng viên phụ trách nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và một số nội dung biện pháp thực hiện cho phù hợp với tình hình mới.

Chi bộ quán triệt các văn bản, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát theo các yêu cầu, đảm bảo trung thực, thẳng thắn, khách quan.

Trong năm……………. không có đảng viên vi phạm điều lệ Đảng. Nội bộ cơ quan đoàn kết, dân chủ, không có đơn thư phản ánh, tố cáo, khiếu nại.

III. Khuyết điểm tồn tại, nguyên nhân:

1. Khuyết điểm, tồn tại:

Vẫn còn có giáo viên có tư tưởng bình quân chủ nghĩa, chưa thực sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, tinh thần đấu tranh phê và tự phê ở một vài đồng chí chưa cao, còn nể nang ngại va chạm.

Đội ngũ giáo viên tuy đã đạt chuẩn và trên chuẩn về bằng cấp nhưng năng lực và trình độ giảng dạy chưa tương xứng với bằng cấp đào tạo.

Học sinh giỏi cấp huyện tuy có tăng so với những năm trước nhưng vẫn còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng thực tế của nhà trường.

Chưa huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cảnh quan, khuôn viên nhà trường, chủ yếu dựa vào kinh phí tiết kiệm của đơn vị.

2. Nguyên nhân:

Sự ủng hộ của đại đa số nhân dân, phụ huynh học sinh trong quá trình thực hiện các cuộc vận động và công tác xã hội hoá giáo dục chưa cao.

Đội ngũ cán bộ giáo viên công nhân viên đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm về thực tiễn giảng dạy và giáo dục, có sự khác biệt về nhận thức văn hóa vùng miền, nên áp dụng các phương pháp giảng dạy, giáo dục chưa đạt hiệu quả.

Do đời sống kinh tế nhân dân còn thấp, tỷ lệ học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo cao; nhiều gia đình học sinh còn gặp khó khăn, chưa có đủ điều kiện tham gia và đáp ứng nhu cầu học tập của con em, nên chất lượng giáo dục còn thấp so với mặt bằng chung.

Sự quan tâm thực hiện các chế độ chính sách của các cấp ngành còn chậm. Nhận thức của nhân dân còn nhiều hạn chế, chưa quan tâm nhiều đến vấn đề giáo dục, nên chưa đáp ứng tốt cho nhu cầu giáo dục hiện nay, dẫn đến tư tưởng đội ngũ chưa quyết tâm gắn bó với địa phương.

IV. Bài học kinh nghiệm:

Phải thường xuyên làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo huyện, xã, phòng về công tác xây dựng cơ sở vật chất, phát triển giáo dục của địa phương.

Chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên đoàn kết nhất trí, có phẩm chất đạo đức tốt giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, thực sự có lòng yêu nghề, tâm huyết với nghề nghiệp, luôn có ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các cuộc vận động, tạo được niềm tin trong nhân dân, phụ huynh học sinh về chất lượng giáo dục.

Làm tốt hơn nữa công tác xã hội hoá giáo dục, phát huy vai trò của hội cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và xã hội.

Tích cực phối hợp với chính quyền thôn, buôn; giữ mối quan hệ mật thiết với cấp ủy thôn, buôn trong công tác vận động, huy động học sinh ra lớp.

PHẦN THỨ HAI
Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm…………….

I. Các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể:

1. Công tác tư tưởng chính trị:

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ Đảng viên và giáo viên, đặc biệt phải quán triệt nghị quyết của Đảng các cấp, để mỗi cán bộ Đảng viên, giáo viên thấm nhuần các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở đó thực hiện tốt và tuyên truyền giáo dục cho học sinh và mọi người cùng thực hiện, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, Phát huy dân chủ hoá trường học, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

2. Công tác chuyên môn:

Thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, tích cực thực hiện các chuyên đề đặc biệt là các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên học tập để ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi các cấp, thu hút ngày càng nhiều số học sinh trong độ tuổi đến trường, phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

– Duy trì sĩ số đạt trên: 95%

– Tỷ lệ lên lớp sau khi thi lại đạt trên: 98%

– Phấn đấu đạt học lực Giỏi trên: 3%.

– Phấn đấu học sinh tiên tiến trên: 35%.

– Học sinh yếu dưới: 5%.

– Chất lượng Hạnh kiểm đạt: 80% khá tốt trở lên, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.

– Về phong trào hội thi: Phấn đấu có học sinh đạt giải cấp huyện trong các phong trào hội thi về giải toán trên mạng, thi tiếng anh trên mạng; các phong trào thể dục thể thao rèn luyện thân thể.

– Phấn đấu tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt: 100%

– Phấn đấu tỷ lệ tốt nghiệp Nghề phổ thông đạt trên: 95%

– Chi bộ trong sạch vững mạnh

– Công đoàn vững mạnh xuất sắc

– Chi đoàn vững mạnh xuất sắc

– Liên đội vững mạnh cấp tỉnh

– Trường đạt danh hiệu đơn vị lao động tiên tiến xuất sắc

– Cơ quan đạt cơ quan đơn vị văn hóa

– Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 35%

– Lao động tiên tiến: 70%

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 10%

– Phấn đấu 100 % gia đình giáo viên đạt danh hiệu gia đình văn hoá

3. Công tác đoàn thể:

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Đội trong nhà trường, tạo điều kiện để Công đoàn quan tâm đến đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ giáo viên và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

Đoàn – Đội thông qua các hoạt động tập thể góp phần tích cực vào việc giáo dục rèn luyện đạo đức hình thành nhân cách cho học sinh.

Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi phấn khởi, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ giáo viên và học sinh, tham gia tốt các giải văn nghệ, thể thao của cán bộ giáo viên và học sinh do ngành giáo dục và địa phương tổ chức.

Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, thường xuyên tổ chức các đợt thi đua như thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ngày phụ nữ Việt nam 20/10; ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11; ngày thành lập Quân đội nhân Việt Nam 22/ 12, sau mỗi đợt thi đua có sơ kết đánh giá công khai, công bằng, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể và cá nhân đạt thành tích cao, tạo không khí thi đua sôi nổi trong giáo viên và học sinh.

4. Công tác xây dựng Đảng:

Chi bộ tổ chức sinh hoạt đều có nề nếp, hàng tháng ra Nghị quyết lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường. Đảng viên phải được phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, làm tốt công tác phát triển đảng, kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên, tiếp tục giúp đỡ quần chúng ưu tú đã đi học đối tượng Đảng.

Chi bộ thường xuyên tổ chức cho Đảng viên học tập Chỉ thị , Nghị quyết, Điều lệ Đảng, giữ mối liên hệ Đảng viên nơi cư trú, phấn đấu 100 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 2 đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

II. Các biện pháp thực hiện:

1. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, chính sách, pháp luật, đạo đức, lối sống cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên và học sinh, đặc biệt là quan tâm giáo dục đạo đức cho học sinh hiểu và biết cách phòng tránh các tệ nạn xã hội.

2. Động viên và tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tích cực học tập để ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3. Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi các môn ngay từ lớp 6 để khi lên lớp 9 các em có thể tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện đạt kết quả cao, ôn tập phụ đạo cho học sinh còn yếu, để giúp các em học hết lớp, hết cấp.

4. Phối hợp tốt hơn với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, với Ban đại diện cha mẹ học sinh để động viên, quản lý tốt học sinh trong học tập cũng như rèn luyện.

5. Huy động 100 % số học sinh tốt nghiệp tiểu học vào học lớp 6, duy trì tốt sĩ số học sinh để giữ vững phổ cập giáo dục THCS; Nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.

6. Thường xuyên tu sửa bàn ghế, phòng học, lao động vệ sinh trường lớp, bổ sung đồ dùng, thiết bị, đảm bảo đủ cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học.

7. Tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương, với phụ huynh học sinh, tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, đảm bảo tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia.

8. Kiện toàn, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTPHCM phối hợp hoạt động có hiệu quả. Phát hiện và bồi dưỡng các nhân tài về văn nghệ, thể thao trong giáo viên và học sinh, tổ chức tập luyện để làm nòng cốt cho phong trào văn nghệ, thể thao của nhà trường.

9. Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, động viên, bồi dưỡng giúp đỡ đảng viên mới, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào đảng.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo của chi bộ năm……………. và phương hướng nhiệm vụ công tác lãnh đạo của chi bộ năm……………..

Nơi nhận :

– ĐU xã (B/c);

– Các Đảng viên;

– Các Đoàn thể;

– Lưu Chi bộ.

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

2. Báo cáo tổng kết chi bộ số 2

Mẫu báo cáo công tác chi bộ

ĐẢNG ỦY…………………….

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ) ….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số – BC/ĐU (CB)….

……, ngày …tháng …năm 20…

BÁO CÁO
tổng kết công tác năm 20…., nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 20….
———————

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 20….

I. KHÁI QUÁT BỐI CẢNH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ (CHI BỘ) VÀ TƯ TƯỞNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

1. Những kết quả nổi bật trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo lĩnh vực được giao.

2. Đánh giá công tác phối hợp với phụ trách đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019.

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

1.1. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện cá quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, Trung ương 10, Trung ương 11 khóa XII; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết.

1.2. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 123-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối và Kế hoạch số 427-KH/ĐU ngày 28/01/2019 của Đảng ủy TTXVN về việc học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đăng ký nội dung nêu gương năm 2019 theo Công văn số 432-CV/ĐU ngày 15/02/2019 của Đảng ủy TTXVN.

1.3. Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

– Đánh giá việc nắm tình hình tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và xử lý những vấn đề nổi cộm (nếu có).

– Đánh giá kết quả công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, báo chí,… của đơn vị.

– Đánh giá việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/ĐUK và Chỉ thị số 04-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

1.4. Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng.

2. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên

2.1. Đánh giá việc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khaiChỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 528-KH/ĐU, ngày 05/11/2019 của Đảng ủy TTXVN về đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ TTXVN nhiệm kỳ 2020-2025.

2.2. Đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trọng tâm là triển khai thực hiện Chương trình hành động số 308-CTr/ĐU, ngày 11/01/2018 của Đảng ủy TTXVN về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2.3. Đánh giá công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Việc lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 thuộc thẩm quyền.

2.4. Đánh giá công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

3.1. Việc xây dựng và chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của cấp ủy, của ủy ban kiểm tra cấp ủy.

3.2. Việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể

4.1. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dân vận năm 2019. Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối, của Đảng ủy TTXVN về công tác dân vận; việc chỉ đạo, hướng dẫn các nội dung thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019; đôn đốc, xây dựng, triển khai “Mô hình dân vận” của chi bộ.

4.2. Đánh giá kết quả tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

4.3. Đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các đoàn thể; kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động tình nguyện.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

2. Hạn chế

3. Nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2020

Dự báo bối cảnh tình hình thế giới, trong nước tác động đến công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019.

I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Phương hướng

2. Các chỉ tiêu cụ thể

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2020

1. Lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị: Nêu rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp công tác của cấp ủy với lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2. Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

3. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên

4. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

5. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Nơi nhận :

– ĐU xã (B/c);

– Các Đảng viên;

– Các Đoàn thể;

– Lưu Chi bộ.

TM. CHI BỘ

3. Báo cáo tổng kết chi bộ số 3

ĐẢNG ỦY XÃ ………..

CHI BỘ ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CHI BỘ TIỂU HỌC NĂM …….

Căn cứ hướng dẫn số 27- HD/BTCTW,ngày 25- 9-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về “Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm”.

Thực hiện theo hướng dẫn số 12- CV/TU ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Ban thường vụ Huyện ủy “về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm”.

Căn cứ hướng dẫn số ….–KH/ĐU ngày ………. của đảng uỷ xã …….“ về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm”.

Chi bộ Trường …………… tiến hành kiểm điểm quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chi uỷ năm ………… như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CHI BỘ:

1. Tình hình chung:

Chi bộ Trường ………………. là một chi bộ trực thuộc dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ Xã ……………., thực hiện công tác chuyên môn theo sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Huyện …………… Được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của BCH Đảng uỷ Xã ……….. Sự nghiệp giáo dục của nhà trường không ngừng tiến bộ và phát triển về mạng lưới quy mô trường lớp, chất lượng giáo dục. Có được những kết quả đạt được đó là sự lãnh đạo và chỉ đạo của chi bộ nhà trường và đội ngũ giáo viên. Đặc biệt là vai trò tiên phong gương mẫu của các đồng chí Đảng viên.

Tổng số Đảng viên tính đến cuối năm ………… là …. Đảng viên. Trong đó:

Đảng viên chính thức là: …. đ/c.

Đảng viên dự bị là: ….. đ/c.

Đảng viên nữ là: …… đ/c.

Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên:

Đảng viên có trình độ Đại học: ….. đ/c.

Đảng viên có trình độ TC: ….. đ/c

Có đủ các văn bản hướng dẫn của các cấp về công tác đảng, được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của đảng uỷ xã ……………… trong các mặt hoạt động của nhà trường.

2. Thuận lợi:

Đa số đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên trong Chi bộ có trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, năng nỗ với nghề.

Cơ sở vật chất trường lớp, bàn ghế, trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ, đảm bảo các điều kiện để học.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã ……., Phòng GD&ĐT …………., Chi bộ nhà trường đã đi vào hoạt động tích cực. Chi bộ thực hiện công tác lãnh – chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục bậc TH từng bước có hiệu quả. Tập thể Chi bộ đã tập trung sức mạnh đoàn kết của lực lượng lao động tri thức, đã lãnh đạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đảng viên có kinh nghiệm về quản lý và thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục trong nhà trường .

Các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương đã tích cực hỗ trợ, động viên tinh thần học tập, lao động, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường.

Đa số đảng viên trong Chi bộ tuổi còn trẻ, nhiệt tình trong công việc.

3. Khó khăn

Nhà trường còn khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trường chưa có đủ các phòng học bộ môn, các trang thiết bị đồ dùng dạy học đã hư hỏng nhiều nên ảnh hưởng đến chất lượng dạy học nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung.

Một bộ phận học sinh, phụ huynh học sinh chưa nhận thức tầm quan trọng của việc học tập nên một số em còn lười học, đẫn đến bỏ học.

II/ KẾT QUẢ VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ:

A. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Chi bộ thường xuyên sinh hoạt, quán triệt tới đội ngũ Đảng viên, CBGV, NV nhận thức sâu rộng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cụ thể là: Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ …., Nghị quyết Đại hội huyện Tri Tôn lần thứ …., Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ ……; Xây dựng Quy chế hoạt động của Chi bộ, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nêu cao vai trò lãnh chỉ đạo của Chi bộ đối với nhà trường và các tổ chức đoàn thể; Quán triệt các chỉ thị, văn bản qui định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng.

Triển khai tới toàn thể các Đảng viên, các cán bộ GV, NV về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng chuẩn mực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”

2. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

Chi bộ đã xây dựng kế hoạch từng tháng, các nội dung đều bám sát theo mục tiêu kế hoạch giáo dục của Bộ giáo dục Đào tạo qui định, bám sát theo các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy, Phòng giáo dục và cơ quan cấp trên. Đảm bảo đúng theo chủ trương đường lối chỉ đạo của cấp uỷ Đảng. Nội dung kế hoạch hoạt động đều được thảo luận bàn bạc trong chi bộ, có sự xây dựng ý kiến và nhất trí cao trong tập thể Đảng viên.

Chi bộ đã tập trung chỉ đạo các tổ chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức đơn vị mình, xây dựng các qui chế phối hợp, gắn kết trách nhiệm của từng cá nhân, từng tổ chức Đoàn thể.

Chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm triển khai và thực hiện tiêu chuẩn, quy chế đánh giá xếp loại theo TT 30 và bổ sung TT22 đối với học sinh, đảm bảo sự công bằng đối với học sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học tập hết lớp, hết cấp.

3. Lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn:

* Kết quả dạy và học năm học 2016 -………… của trường:

– Tỉ lệ học sinh lớp 5 HTCTTH là 122/122 đạt tỉ lệ 100%.

– Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng là 590/603 em chiếm tỉ lệ 98 %.

– Cá phong trào thi đua trong giáo viên:

+ Tham gia thi giáo viên giỏi: Cấp trường 15/Đ/c;

+ Tham gia hội thi viết SKKN: Cấp trường 17đ/c,cấp huyện 05 giải.

+ Tham gia hội thi làm ĐDDH: 08đ/c đạt giải cấp trường.

+ Tham gia hội thi giáo viên viết chữ đẹp: đạt giải cấp trường 08đ/c, huyện 03 giải

+ Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Tiểu học …………

+ Trường đạt LĐTT, 6 tổ LĐTT, 26 cá nhân LĐTT, 4 cá nhân chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 cá nhân đạt bằng khen UBND tỉnh.

4. Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội:

a/ Đối với chính quyền nhà trường:

Chi bộ thực hiện lãnh đạo nhà trường bằng chủ trương, nghị quyết và các biện pháp lớn. Chi bộ định hướng công tác nhân sự cho các tổ chuyên môn, BCH công đoàn, công tác Đoàn- Đội.

Chỉ đạo để nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục một cách toàn diện. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo phương pháp đổi mới, chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. Chỉ đạo công tác phát triển sự nghiệp giáo dục, thực hiện qui chế chuyên môn, thực hiện nề nếp, kỷ cương, trật tự trong đơn vị.

Quan tâm, chăm lo giáo dục học sinh về truyền thống yêu nước, truyền thống tôn sư trọng đạo, giữ gìn văn hoá bản sắc dân tộc. Thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của người học sinh, tham gia tích cực mọi hoạt động trong và ngoài nhà trường, góp phần lĩnh hội tri thức, văn hoá, nâng cao trình độ dân trí ở địa phương.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn, các đoàn thể như làm tốt công tác phát triển giáo dục, thăm hỏi động viên kịp thời những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các em được đến trường, đến lớp.

b/ Đối với tổ chức đoàn thể:

Chi bộ trực tiếp chỉ đạo tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ vai trò của tổ chức công đoàn, chăm lo đời sống cho các công đoàn viên, động viên đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành công tác sự nghiệp giáo dục.

Chi bộ tham mưu chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn giáo viên, Liên đội thiếu niên Đại hội nhiệm kỳ đúng điều lệ quy định, tham mưu về công tác nhân sự theo qui chế tập trung dân chủ. Thực hiện công tác lãnh chỉ đạo công đoàn bằng các chủ chương nghị quyết, luôn chú trọng công tác tập hợp quần chúng và vai trò đoàn kết trong nội bộ đơn vị.

Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua hai tốt; các phong trào VHVN, TDTT theo từng giai đoạn thi đua, tham gia nghiên cứu tìm hiểu truyền thống lịch sử văn hoá truyền thống dân tộc. Tìm hiểu các văn bản pháp luật về : Trật tự an toàn giao thông, sức khỏe đời sống môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh.

Chi bộ đã chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn viên thanh niên, chỉ đạo Công đoàn, Chi đoàn hoạt động theo đúng điều lệ quy định, thực hiện tốt các phong trào theo kế hoạch của ngành dọc cấp trên. Công đoàn, Đoàn TN là lực lượng nòng cốt trong phong trào thực hiện thi đua “dạy tốt – học tốt”, là lực lượng đi đầu trong phong trào VHVN, TDTT, là lực lượng tích cực quần chúng ưu tú để giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp.

Hàng tháng Chi bộ xem xét và duyệt kế hoạch hoạt động của các đoàn thể, tham mưu và chỉ đạo các đoàn thể xây dựng các chương trình hành động phù hợp với điều kiện của từng tổ chức. Công tác rèn luyện đội viên được trú trọng và thực hiện thường xuyên trong nhà trường.

5. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng:

Chi bộ đã xây dựng qui chế làm việc xác định và phân công rõ vai trò nhiệm vụ cho từng đảng viên, chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện để đội ngũ có cơ hội học tập nâng cao trình độ tay nghề.

Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình hoạt động của Chi bộ trong từng tháng. Triển khai kịp thời và nhanh chóng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lượng thực hiện trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn.

Trong năm ………… chi bộ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ để 2 đ/c làm hồ sơ kết nạp Đảng, cử 2 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng.

Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của đảng đối với các đồng chí đảng viên trong việc chấp hành các chính sách, cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng và việc thực hiện các chính sách của địa phương.

Tổ chức cho CB, ĐV tham gia học tập, thực theo Nghị quyết BCHTW đầy đủ.

6. Công tác kiểm tra ,giám sát và kỷ luật đảng:

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được duy trì thực hiện. Chi bộ luôn coi trọng việc lãnh đạo, tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, tỉnh, huyện và địa phương có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo cụ thể hoá bằng chương trình, kế hoạch của cấp mình. Bước đầu đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót; góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ.

Song song với việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng ; qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng gắn với lãnh đạo, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; kịp thời phê bình, góp ý chấn chỉnh những cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của Chi bộ, Đảng bộ xã.

Chi bộ tổ chức tự kiểm tra và kiểm tra đảng viên chấp hành 14/14 đạt 100%

Trong năm không có đơn thưa, khiếu nại đối với CB- ĐV và không có đảng viên vi phạm 19 điều đảng viên không được làm

7. Vai trò lãnh đạo của ban chi ủy:

Vào tháng 03 năm ………… chi bộ trường TH ……….. đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ …………-2020. Từ đó ban chi ủy chi bộ luôn khắc phục khó khăn, nêu cao vai trò trách nhiệm, vừa đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn, vừa hoàn thành nhiệm vụ chi bộ giao phó. Chi bộ căn cứ vào nghị quyết và chương trình công tác và nhiệm vụ chính trị của chi bộ và mục tiêu kế hoạch của nhà trường để lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của chi bộ và nhà trường đi vào nề nếp, hiệu quả. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất nội bộ, củng cố và phát huy được những điểm mạnh của chi bộ và các tổ chức đoàn đoàn thể trong nhà trường .

Nề nếp sinh hoạt của BCU và chi bộ tương đối thường xuyên bám sát nội dung, kế hoạch của Đảng ủy, của Phòng giáo dục và kế hoạch của nhà trường để định ra phương hướng chỉ đạo và lãnh đạo một cách có hiệu quả. BCU có kế hoạch chỉ đạo cụ thể theo từng năm, đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo theo từng tháng, từng học kỳ và kế hoạch chỉ đạo theo năm học. Cuối mỗi năm học đều tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết đai hội. BCU chi bộ luôn phối hợp với BGH nhà trường đề ra kế hoach chỉ đạo, phát động được nhiều phong trào thi đua trong các năm học. Quản lý tốt ngày giờ công đối với CB-GV-CĐV. Đề ra ba rem đánh giá thi đua cụ thể, rõ ràng để các cá nhân, tập thể đánh giá thi đua sát thực.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, trong quá trình hoạt động BCU chi bộ vẫn còn bộc lộ những hạn chế như: Nội dung một số buổi sinh hoạt chi bộ chưa phong phú, đổi mới, năng lực lãnh đạo của BCU vẫn còn nhiều hạn chế.

8. Lãnh đạo và thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

-Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm ………… trong đảng viên và quần chúng, lãnh đạo các đơn vị thực hiện đăng ký thi đua với chủ đề: “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục

– 100% đảng viên và quần chúng trong đơn vị nộp đăng ký thi đua trên cơ sở nhận thức, tự đánh giá ưu khuyết điểm và đăng ký phấn đấu rèn luyện từng mặt cụ thể “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tổ chức báo cáo chuyên đề học tập và thi đua, kết hợp với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, của các đơn vị chính quyền để đánh giá kết quả phấn đấu và thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo chủ đề thi đua của trường trong năm. Tham gia chuyên đề về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh các cấp tổ chức ,chi ủy trường rất coi trọng và kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức các đợt học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đúng theo kế hoạch, với 100% đảng viên và quần chúng tham gia . Thực hiện hai không theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”

B. Những tồn tại, nguyên nhân:

1/ Tồn tại: Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác chỉ đạo của chi bộ vẫn còn một số hạn chế và tồn tại sau đây:

Việc tuyên truyền giáo dục chủ trương các chính sách của Đảng và nhà Nước đến giáo viên nhiều khi chưa kịp thời.

Chất lượng đội ngũ chưa cao, thỉnh thoảng vẫn còn đảng viên chưa thực sự gương mẫu trong công tác, chưa thực sự là tấm gương sáng để quần chúng noi theo.

Việc Sinh hoạt chi bộ nhiều khi chưa đúng lịch; Công tác lãnh đạo của ban chi uỷ chi bộ còn hạn chế .

Chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh vẫn còn thấp Tỷ lệ học sinh lưu ban, học sinh CHT vẫn còn, tỉ lệ học sinh bỏ học cao.

Sự phối hợp trong công tác giáo dục giữa gia đình, nhà trường và các ngành đoàn thể trong xã chưa đồng bộ và có hiệu quả.

2/ Nguyên nhân:

Trường có khối 1,2 dạy 2 buổi nên thời gian để sinh hoạt Đảng gặp khó khăn, việc triển khai nội dung sinh hoạt đảng chưa phong phú.

Một số giáo viên chưa có nhiều giải pháp, phương pháp giảng dạy phù hợp đối với đối tượng học sinh, Chưa thực sự tâm huyết để giảng dạy và giáo dục học sinh.

Sự phối hợp giữa 3 môi trường giáo dục chưa có hiệu quả cao, nhiều phụ huynh chưa quan tâm đến việc học hành của con em mình.

3/ Phương hướng, biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế:

Tiếp tục quán triệt, bồi dưỡng trình độ lí luận, nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên, tham mưu với cấp trên bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ban chi ủy chi bộ.

Tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện, đoàn viên, công đoàn viên ưu tú để giới thiệu đi học các lớp cảm tình đảng.

Thường xuyên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nâng cao nghiệp vụ tay nghề cho cán bộ giáo viên.

Tích cực tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương về tuyên truyền nhận thức của người dân trong công tác giáo dục.

III/ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn. Xong trong năm ………… Chi bộ nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện, từng bước củng cố và hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất và con người, phục vụ tốt cho sự nghiệp giáo dục, góp phần thắng lợi vào nghị quyết của chi bộ và kế hoạch của nhà trường đề ra.

Tuy chất lượng đội ngũ CB, GV, NV không đồng đều, nhưng dưới dự lãnh đạo của chi bộ và nhà trường các đồng chí đều nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác, phấn đấu hoàn tốt các nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn thông suốt về tư tưởng, thông suốt về đường lối lãnh đạo, có tính thống nhất cao trong tập thể đảng viên. Các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội trong nhà trường đã xây dựng tập hợp, đoàn kết được quần chúng và có nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực, càng tạo cho vai trò của Chi bộ có thêm sức mạnh trong công tác lãnh đạo.

Từ những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được, trong năm ………… tập thể Chi bộ nhà trường tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy mà Đảng và ngành cấp trên giao cho.

Trên đây là báo cáo tổng kết vai trò lãnh chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trường TH …………. … Rất mong được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã ………, sự đóng góp ý kiến của các Đảng viên trong Chi bộ.

Nơi nhận:

– ĐU xã (Để b/cáo);

– Các Đoàn thể;

– Lưu Chi bộ.

TM. CHI B
Bí thư

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm