Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám chữa bệnh

Báo cáo mức ứng dụng CNTT vào khám chữa bệnh
55

Báo cáo mức ứng dụng CNTT vào khám chữa bệnh

Mẫu báo cáo về mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám chữa bệnh

Mẫu báo cáo về mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám chữa bệnh là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám và chữa bệnh. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, mức ứng dụng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn thuốc

Mẫu giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Mẫu giấy giới thiệu khám bệnh

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám chữa bệnh như sau:

…….[1].……..
……[2]……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: …. /…[3]…

…….…[4]……., ngày …… tháng …… năm 20……

BÁO CÁO
Mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Kính gửi:………………[1]………………….

Tên cơ sở KBCB: [2] ………………………………………………………………..………

Địa chỉ: [5] …………………………………………………………………………………….

Người đứng đầu cơ sở KBCB:

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………….. Email: ………………..

Căn cứ quy định tại Thông tư…/2017/TT-BYT ngày…tháng…năm 2017 của Bộ Y tế về Ban hành Bộ tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

…[2]….. đạt mức……[6]……về ứng dụng công nghệ thông tin.

…[2]… báo cáo với …[1]… để tổng hợp, theo dõi kiểm tra và đăng tải thông tin theo quy định./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục CNTT (để b/c);
– Lưu: VT, CNTT.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên đóng dấu)

1 Tên cơ quan chủ quản của cơ sở KBCB.

2 Tên cơ sở KBCB.

3 Ký hiệu văn bản.

4 Địa danh tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

5 Địa chỉ cụ thể của cơ sở KBCB.

6 Mức UDCNTT.

Mẫu báo cáo về mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám chữa bệnh

Mẫu báo cáo về mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám chữa bệnh

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm