Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương của viện kiểm sát

Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương
16

Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương của viện kiểm sát là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo thành tích về việc đề nghị tặng thưởng huân chương của viện kiểm sát. Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2019/TT-VKSTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương là gì?

Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương la mẫu dùng để gửi lên cấp trên để đề nghị tặng thưởng huân chương cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong làm việc và công tác.

2. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương của viện kiểm sát

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương của viện kiểm sát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

…..…………, ngàythángnăm

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG) HUÂN CHƯƠNG1

(Thành tích cống hiến)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– Họ và tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ……………………………..

Bí danh2: ……………………………………………………… Nam, nữ:……………………

– Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………

– Quê quán3: ………………………………………………………………………………………………….

– Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………

– Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu, từ trần): ……………….

– Chức vụ đề nghị khen thưởng (Ghi chức vụ cao nhất đã đảm nhận): ………………….

– Ngày, tháng, năm tham gia công tác: ……………………………………………………………..

– Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia các đoàn thể): ……….

– Năm nghỉ hưu (hoặc từ trần): ………………………………………………………………………..

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vụ đã đảm nhận, thời gian giữ từng chức vụ từ khi tham gia công tác đến khi đề nghị khen thưởng và đánh giá tóm tắt thành tích quá trình công tác4.

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức vụ (đảng, chính quyn, đoàn th)

Đơn vị công tác

Số năm, tháng giữ chức vụ

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5

1. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

III. KỶ LUẬT6

IV. ĐỀ NGHỊ

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
QUẢN LÝ CÁN BỘ XÁC NHẬN7
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO 8
(Ký, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA VKSND TỐI CAO

(Ký, đóng dấu)

________________

1 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng.

2 Trường hợp có nhiều bí danh thì chỉ ghi bí danh thường dùng.

3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) theo địa danh mới.

4 Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vụ đã đảm nhận, thời gian giữ từng chức vụ tkhi tham gia công tác đến khi đề nghị khen thưởng. Đối với trường hợp đã nghỉ hưu (hoặc ttrần) chưa được khen thưởng thì báo cáo quá trình công tác đến khi nghỉ hưu (hoặc từ trần).

5 Nêu các hình thức khen thưởng (từ Bằng khen trở lên) đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

6 Ghi rõ hình thức kluật tcảnh cáo trở lên tkhi công tác đến khi đề nghị khen thưởng (nếu có).

7 Đối với cán bộ đã nghỉ hưu, trước khi xác nhận cần xem xét việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại nơi cư trú.

Đối với cán bộ thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý do Ban tổ chức tỉnh ủy hoặc thành ủy xác nhận.

8 Đối với cán bộ đã từ trần: Đơn vị quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu (hoặc từ trần) thì cơ quan quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu hoặc ttrần có trách nhiệm báo cáo, kê khai quá trình công tác (ghi rõ họ, tên,.. chức vụ người tóm tắt quá trình công tác)./.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm