Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
91

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Mẫu báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Mẫu báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Phiếu tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học

Mẫu Văn bản đề nghị miễn giảm thuế số 01/MGTH

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính như sau:

UBND………………….

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số: ………….

……………, ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO
Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC ………(1)………..

Thực hiện ………(2)………, Sở Công Thương báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính ………(1)……… như sau:

1. Tình hình, kết quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

……………………….(3) ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

2. Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

……………………….(3) ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

3. Tình hình, kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính

……………………….(3) ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Từ ……….(1)………. UBND tỉnh đã ban hành ……….(4)………. Quyết định về công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, trong đó công bố mới ……….(5)………. TTHC, sửa đổi ……….(5)………. TTHC, bãi bỏ ……….(5)………. TTHC, cụ thể:

STT

Tên thủ tục hành chính

A

TTHC MỚI BAN HÀNH

I

Lĩnh vực ……..

1

…………………..

2

…………………..

B

TTHC SỬA ĐỔI

C

TTHC BỊ BÃI BỎ

4. Nội dung khác theo đề nghị của Bộ Công Thương

……………………….(3) ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

5. Dự kiến nhiệm vụ ……….(6)……….

……………………….(3) ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Trên đây là một số tình hình, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Công Thương gửi Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp./.

Nơi nhận:

– UBND tỉnh (b/c);

– Sở Tư pháp;

– Lãnh đạo Sở;

– Lưu: VT, BPTN&TKQ, ….(7)…..

GIÁM ĐỐC (8)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Kỳ báo cáo.

(2) Văn bản của cơ quan yêu cầu báo cáo.

(3) Nội dung báo cáo.

(4) Số lượng quyết định đã ban hành.

(5) Số lượng thủ tục hành chính.

(6) Kỳ sau.

(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Mẫu báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm