Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Báo cáo tình hình thực hiện đề tài
44

Báo cáo tình hình thực hiện đề tài

Mẫu báo cáo về tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu báo cáo về tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mẫu báo cáo nêu rõ nội dung đề tài, tình hình thực hiện… Mẫu được ban hành theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ

Mẫu phiếu nhận xét hồ sơ đăng ký tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ

Mẫu biên bản họp hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đơn vị: ………………………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

………….., ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

I. Thông tin chung:

1. Tên đề tài:

2. Mã số:

3. Chủ nhiệm đề tài:

4. Thời gian thực hiện:

5. Kinh phí:

II. Tình hình thực hiện đề tài:

1. Nội dung nghiên cứu:

STT

Nội dung nghiên cứu theo Thuyết minh đề tài

Tiến độ thực hiện

Nội dung nghiên cứu đã thực hiện

2. Sản phẩm:

STT

Sản phẩm theo Thuyết minh đề tài

Sản phẩm đã đạt được

Sản phẩm khoa học

Sản phẩm đào tạo

Sản phẩm ứng dụng

Sản phẩm khác

3. Kinh phí đề tài:

3.1. Kinh phí được cấp:

3.2. Kinh phí đã chi:

3.3. Kinh phí đã quyết toán:

III. Kế hoạch triển khai tiếp theo:

IV. Kiến nghị:

Tổ chức chủ trì
(ký, họ và tên, đóng dấu)

Chủ nhiệm đề tài
(ký, họ và tên)

Mẫu báo cáo về tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu báo cáo về tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm