Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021

Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo
29

Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo

Mẫu báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo tổng kết về công tác tuyên giáo năm 2021 đồng thời nêu rõ phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Mẫu nêu rõ những thành tựu đạt được trong năm qua… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

1. Mẫu báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo số 1

BÁO CÁO

tình hình công tác Tuyên giáo năm …….

và phương hướng, nhiệm vụ năm ……….

_______

I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG, TÂM TRẠNG XÃ HỘI

1- Những thuận lợi cơ bản tác động tích cực đến tình hình tư tưởng và công tác tuyên giáo

Tình hình tư tưởng trong nội bộ đảng và nhân dân cơ bản ổn định, phấn khởi với tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện nhà vẫn duy trì ở mức cao; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học, công nghệ và môi trường tiếp tục có bước phát triển; cải cách thủ tục hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo đi vào chiều sâu; công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm đúng mức; đời sống chính trị, văn hóa, tinh thần của nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét.

Dư luận rất đồng tình và đánh giá cao các cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo cho gia đình chính sách, các hộ nghèo, tổ chức nhiều đoàn đi thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện qua các nhiệm kỳ; tổ chức các hoạt động kỷ niệm … năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần; kỷ niệm …. năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/…….).

2- Những khó khăn chính tác động đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và công tác tuyên giáo

Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến bất thường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh phát sinh; giá cả thị trường luôn biến động; nhất là giá hàng hóa tiêu dùng, hàng nông sản không ổn định, hàng giả, hàng kém chất lượng mua bán tràn lan trên thị trường, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; nhân dân không an tâm trong sản xuất. Vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm chưa đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm hình sự, cờ bạc, đá gà, số đề, trộm cắp; tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nông dân, trật tự an toàn giao thông vẫn còn xảy ra, tình hình tranh chấp biển đảo, làm ảnh hưởng đến tư tưởng, gây tâm lý lo lắng trong nhân dân.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

1- Công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy

Tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; nắm bắt thông tin, dư luận xã hội kịp thời giúp cấp uỷ định hướng chỉ đạo .

Tuy nhiên, công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy có lúc thiếu kịp thời, nhất là việc tham mưu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tuy đạt nhiều kết quả nhưng vẫn chưa đáp ứng tốt theo yêu cầu; công tác đề xuất cấp ủy về thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và văn bản chỉ đạo của cấp trên có lúc còn chậm, hiệu quả chưa cao.

2- Công tác tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

Tập trung tuyên truyền và tổ chức triển khai, quán triệt các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, cấp ủy cấp trên, nhất là triển khai triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chuyên đề năm ……. “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp ở cấp huyện; đồng thời hướng dẫn Đảng bộ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền trong toàn thể cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ mình .

Xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn và Đề cương, tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại năm ……. .

Cùng với việc tuyên truyền, Ban Tuyên giáo thực hiện kế hoạch kiểm tra của cấp ủy năm …….: tiến hành một cuộc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Chương trình hành động số 47-CTr/TU, ngày 10-02-2014 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 91-KH/HU, ngày 19-02-2014 của Huyện ủy “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

Ban Tuyên giáo Huyện ủy thành lập Đoàn thực hiện 01 cuộc kiểm tra kết quả viết bài thu hoạch việc thực các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); 01 cuộc kiểm tra kết quả viết bài thu hoạch việc thực các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và các mô hình học Bác.

Song, công tác tuyên truyền vẫn còn một số hạn chế, nhất là tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết chưa được sâu rộng trong quần chúng nhân dân, hình thức tuyên truyền chưa đổi mới; công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên.

3- Công tác thẩm định, thẩm tra các đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và các xã, thị trấn

Công tác thẩm định, thẩm tra các đề án, văn bản có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, khoa giáo, lịch sử đảng bộ, cơ quan, đơn vị thuộc huyện trước khi trình thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn được lãnh đạo Ban quan tâm thực hiện. Trong năm, lãnh đạo Ban tham gia thẩm định các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh; Nghị quyết chuyên đề của cấp uỷ.

4- Công tác phối hợp

Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp và các ngành trong khối khoa giáo thực hiện khá tốt. Nhất là tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, các đạo luật mới ban hành, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban nhân dân huyện năm ……. trên địa bàn .

Tuy nhiên, công tác phối hợp các ngành, các ban Đảng của Huyện ủy, với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, các xã, thị trấn đôi lúc thiếu nhịp nhàng, hiệu quả mang lại chưa cao.

5- Thực hiện một số nhiệm vụ do cấp ủy giao

5.1- Hoạt động báo cáo viên, dư luận viên

Xác định tổ chức mạng lưới và nội dung hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, dư luận viên, tuyên truyền viên là lực lượng quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo đều tổ chức hội nghị giao ban luân phiên các xã, thị trấn nhằm thông tin, tuyên truyền các vấn đề thời sự; nắm bắt tình hình dư luận xã hội qua đó cung cấp nhiều thông tin bổ ích để định hướng dư luận, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều thông tin, tư liệu tuyên truyền được phổ biến rộng rãi trong lực lượng báo cáo viên và tuyên truyền viên của huyện, nhằm tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân .

Đội ngũ báo cáo viên, dư luận viên, tuyên truyền miệng luôn được cấp ủy đảng quan tâm củng cố, kiện toàn. Chất lượng hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân; kịp thời chuyển tải những thông tin chính thống, phong phú trên nhiều lĩnh vực, vừa mang tính thời sự, vừa mang tính định hướng chính trị.

5.2- Định hướng hoạt động cơ quan văn hóa và thông tin đại chúng

Ban chủ trì, phối hợp với các Ban đảng của Huyện ủy định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hóa, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn. Qua đó định hướng nội dung hoạt động cho các cơ quan này; đảm bảo hoạt động đúng định hướng, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hóa, cơ quan thông tin đại chúng đôi lúc thiếu thường xuyên, chất lượng các danh hiệu văn hóa chưa đảm bảo so với yêu cầu; vẫn còn cấp ủy, chính quyền xem nhẹ, thiếu quan tâm trong chỉ đạo thực hiện.

5.3- Công tác giáo dục lý luận chính trị

Ban Tuyên giáo Huyện thường xuyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thực hiện tốt nội dung, chương trình đào tạo ở cấp huyện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy và các ban, ngành cấp huyện mở các lớp lý luận chính trị – hành chính, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng theo quy định.

Nhìn chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên của huyện năm ……. luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức duy trì được các lớp học, đáp ứng khá tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao.

5.4- Công tác báo chí

Tham mưu giúp Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng ủy tiếp tục đặt mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, báo Kiên Giang theo quy định và phát hành 2 bản tin Thông tin nội bộ, Tổ nhân dân tự quản để kịp thời sinh hoạt.

Đài Truyền thanh huyện tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện .

Tuy nhiên, công tác phát hành báo chí, bản tin thông tin nội bộ, tổ nhân nhân tự quản có lúc thiếu kịp thời, dẫn đến việc nắm bắt thông tin ở một vài chi, Đảng bộ còn chậm so với yêu cầu.

5.5- Công tác lịch sử truyền thống

Thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa IX về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” và Kế hoạch số 61-KH/BTG, ngày 4-8-2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về sưu tầm tư liệu lịch sử Đảng bộ các huyện, thị, thành phố và các xã Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Ban Tuyên giáo đã có nhiều cố gắng thực hiện sưu tầm tư liệu biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện và các xã anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giai đoạn 1975-2015. Đến nay đã hoàn thành công tác sưu tầm tư liệu lịch sử, đề cương Đảng bộ huyện giai đoạn 1975-2015. Tiếp tục nghiên cứu, biên soạn tài liệu giáo dục lịch sử địa phương đưa vào giảng dạy ở các điểm trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở trên địa bàn và lịch sử truyền thống các xã anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tuy nhiên, công tác lịch sử Đảng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc sưu tầm tư liệu, các văn bản, văn kiện qua các kỳ đại hội Đảng bộ từ năm 1975 đến nay.

5.6- Công tác khoa giáo

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động phối hợp với các ban, ngành trong khối khoa giáo tích cực, chủ động nắm tình hình thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trương ương về công tác khoa giáo, để kịp thời tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo.

Tham mưu Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm ……., các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác khoa giáo theo nghị quyết năm ……. của Huyện ủy, đảm bảo đúng chủ trương, quan điểm của Đảng. Qua đó, đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực như: giáo dục và đào tạo; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân; dân số, kế hoạch hóa gia đình; thể dục, thể thao; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường… đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của huyện tiếp tục phát triển.

Tuy nhiên, hoạt động các ngành trong khối khoa giáo vẫn còn một số hạn chế, nhất là việc sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết trên lĩnh vực khoa giáo, quản lý nhà nước về văn hoá – văn nghệ, thể dục – thể thao, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm chưa đảm bảo so với yêu cầu, kế hoạch đề ra.

5.7- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Nhìn chung, các cấp ủy đảng, từ huyện đến cơ sở rất quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề năm ……. “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của người cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

Song, vẫn còn một số đơn vị, cá nhân trong xây dựng kế hoạch và đăng ký làm theo chưa cụ thể, thiết thực. Trong sinh hoạt chi bộ có nơi ít dành thời gian để kiểm điểm việc học tập và làm theo Bác; một số chi, đảng bộ thiếu quan tâm kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời. Chưa có nhiều mô hình, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả qua học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1- Về ưu điểm

Đạt được kết quả trên, trước hết là sự quan tâm chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo với các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của từng cán bộ, đảng viên, công chức trong ngành. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã bám sát các nội dung, kế hoạch chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Kịp thời cụ thể hoá các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và ngành; tham mưu giúp cấp uỷ triển khai kịp thời các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân; giúp Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo ổn định tình hình tư tưởng, tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội trong thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kịp thời đấu tranh phản bác những quan điểm lệch lạc, luận điệu xuyên tạc làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, cán bộ và nhân dân; tạo được lòng tin vững chắc của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền từ huyện đến cơ sở.

2- Về khuyết điểm, hạn chế

Song, bên cạnh những kết quả đạt được thực tế cũng còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém đó là: Việc nắm bắt thông tin, tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội thiếu kịp thời; tham gia giải quyết những vấn đề về tư tưởng, vướng mắc nổi lên của nhân dân còn chậm. Công tác thông tin tuyên truyền các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản biện xã hội chưa đi vào chiều sâu; đội ngũ báo cáo viên, dư luận viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở tuy có phát huy nhưng vẫn chưa đáp ứng tốt so với yêu cầu; việc tổ chức sinh hoạt, sử dụng bản tin ở tổ nhân dân tự quản hiệu quả chưa cao, thiếu thường xuyên; công tác phối kết hợp các ngành có liên quan trong khối thiếu chặt chẽ; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở thường xuyên thay đổi, hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Mẫu báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo số 2

ĐẢNG ỦY XÃ …………….

BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ………………

…………., ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO

Tổng kết công tác tuyên giáo năm ………,

Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm ………

Kính gửi: Ban tuyên giáo huyện ủy ………..

Thực hiện hướng dẫn số ………………… ngày …. tháng …… năm ……. của ban tuyên giáo huyện ủy ……………….. về tổng kết công tác tuyên giáo năm ………; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm ………. Ban tuyên giáo xã ……………….. báo cáo kết quả tổng hợp như sau:

1. Đánh giá tình hình tư tưởng và công tác tuyên giáo năm ………

a. Những thuận lợi cơ bản

Năm ……… là năm có nhiều sự kiện quan trọng tác động đến tâm trạng, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Là năm bản lề mà toàn Đảng bộ và nhân dân thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng khóa ………. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ ……………..

Các tầng lớp nhân dân đều rất vui mừng trước kết quả đạt được của đất nước và ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

1. Những thuận lợi cơ bản tác động đến tình hình tư tưởng và công tác tuyên giáo năm ……….

Là năm Đảng bộ và nhân dân tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo nên không khí dân chủ, đoàn kết thống nhất trong từng gia đình và trong khu dân cư. Từ đó tạo thành một sức mạnh tổng hợp huy động được vật lực, sức lực, trí lực để xây dựng thôn nông thôn mới, xã nông thôn mới nên đã làm thay đỏi diện mạo nông thôn mới có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của địa phương.

Về giá cả nhìn chung các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất , đời sống sinh hoạt của nhân dân tương đối ổn định.

Bên cạnh đó có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của huyện ủy và ban tuyên giáo huyện ủy; thường xuyên tổ chức tập huấn cho các thành viên trong ban, các báo cáo viên, cung cấp thông tin hàng tháng cho các báo cáo viên cơ sở; cung cấp các loại tài liệu hướng dẫn, các chỉ thị, Nghị quyết bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ đó đã thông tin kịp thời cho ban tuyên giáo hoàn thành nhiệm vụ.

b. Những khó khăn chính tác động đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và công tác tuyên giáo năm ………

Diễn biến về thời tiết phức tạp khó lường , mưa nhiều và lũ lụt lớn đã ảnh hưởng tới phát triển sản xuất đặc biệt là trồng trọt và chăn nuôi; giá cả một số mặt hàng nông sản quá thấp và không ổn định, có nhiều mặt hàng người nông dân sản xuất bị ảnh hưởng đến đời sống người lao động.

Hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng sử dụng chất cấm tạo nạc trong chăn nuôi, chất kích thích dinh dưỡng cho cây trồng vật nuôi đã ảnh hưởng đến tư tưởng của người sản xuất và tiêu dùng, ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng.

Hiện tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động việc làm tại chỗ; thu nhập từ ngành nông nghiệp chưa mang lại nhiều hiệu quả và giá trị kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hiện còn trên 5 %;

Hiện xã chưa về đích xây dựng nông thôn mới. Một số tiêu chí còn lại còn phải huy động nhiều nguồn vốn xây dựng…một số chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước vận động nhân dân thực hiện đang gặp rất nhiều khó khăn như vận động nhân dân mua BHYT, BHXH…

2. Đánh giá khái quát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thường trực cấp ủy đối với công tác tuyên giáo năm ……….

Đảng ủy xã ………………… luôn chú trọng đến các hoạt động thường xuyên của ban tuyên giáo; coi công tác tuyên truyền của tuyên giáo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có tính định hướng.

3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm ……….

3.1 Công tác tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo

Ban tuyên giáo đã tham mưu kịp thời cho ban thường vụ , BCH Đảng ủy, chuẩn bị dự thảo các chủ trương, kế hoạch trên các lĩnh vực về công tác tuyên giáo, để kịp thời lãnh chỉ đạo, vận dộng thực hiện hoàn thành các chủ trương chính sách của cấp trên và Nghị quyết của cấp ủy địa phương. Kết quả cụ thể:

– Số văn bản về công tác công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước: 5

– Số văn bản về vận động nông thôn mới: 6

– Số văn bản về phát triển kinh tế: 5

– Số văn bản về xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư: 2

– Số văn bản về lĩnh vực môi trường và xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa: 2

Diễn biến về tư tưởng và tâm trạng xã hội tại địa phương trong năm qua diễn ra theo chiều hướng tốt; cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, không có những biểu hiện không lành mạnh, tiêu cực trái chiều đi ngược lại với lợi ích của cộng đồng dân cư.

3.2 Về nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất

– Ban tuyên giáo xác định việc tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết là khâu quan trọng nên trong suốt quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết đã thường xuyên quan tâm đến việc nắm bắt những khó khăn vướng mắc, phản ánh kịp thời những tư tưởng trái chiều, những bất hợp lý trong thực hiện Nghị quyết để lãnh đạo địa phương, có giải pháp lãnh chỉ đạo tạo sự đồng thuận góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

– Ban tuyên giáo đã chủ động nắm bắt vè đối tượng tuyên truyền thời gian, thời điểm tuyên truyền.

3.3 Công tác tuyên truyền giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

Qua công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức cho các Đảng viên, cán bộ về công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục đạo đức. Sắp xếp cho các đồng chí trong ban tuyên giáo Đảng ủy tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Xác nhận nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn phối hợp kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết của cấp trên, của địa phương; là nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện thường xuyên, kịp thời, trách nhiệm thì mới đem lại hiệu quả cao.

Ban tuyên giáo chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra và phối hợp với UBND, MTTQ và các đoàn thể để kiểm tra, hướng dẫn thực hiện. Trong đó tập trung vào một số nội dung chính như sau:

– Số lượng tài liệu cần thiết để tuyên truyền vận động (Cung cấp đầy đủ cho các đối tượng)

– Kế hoạch tuyên truyền vận động, thực hiện của các ban ngành đoàn thể tại địa phương; tập trung vào công tác quán triệt tuyên truyền miệng, trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn.

– Các khâu bảo đảm cho công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết phải đảm bảo đúng trình tự thủ tục và các yêu cầu khác.

3.4 Công tác thẩm định các đề án, văn bản của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể của địa phương về công tác tuyên giáo.

– Đảm bảo về mặt thể thức văn bản

– Đảm bảo về thẩm quyền ban hành

– Nội dung văn bản đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, sát thực tiễn có tính khả thi cao

– Lưu và phát hành các văn bản đảm bảo quy định chung

Các văn bản quan trọng mà ban tuyên giáo thẩm định trong năm ……… gồm:

– Kế hoạch xây dựng nông thôn mới của MTTQ, các tổ chức đoàn thê.

– Kế hoạch hoạt động trong năm của các tổ chức đoàn thể và thực hiện Nghị quyết chuyên đề về sản xuất vụ đông của Đảng ủy.

– Duy trì thường xuyên công tác duyệt kiểm tra các tin, bài, các thông báo trong thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương.

3.5 Công tác phối hợp

Các thành viên Ban tuyên giáo được phân công ở các cơ sở ngoài nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương còn có trách nhiệm phát hiện những biểu hiện không bình thường tại cộng đồng dân cư, phản ánh kịp thời cho cấp ủy có hướng tập trung lãnh chỉ đạo để tạo sự đồng thuận từ nhận thức đến hành động, đến từng người, từng gia đình, từng khu dân cư.

3.6 Tham gia công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ làm công tác tuyên giáo.

– Ban tuyên giáo luôn chỉ đạo các thành viên trong ban thường xuyên tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề, để học tập nâng cao nhận thức hiểu biết, cập nhật thêm thông tin cần thiết trên các lĩnh vực cho các thành viên trong ban.

– Các tài liệu báo chí, tạp chí thông tin nội bộ được đầu tư trang bị cho các thành viên đầy đủ để các thành viên nghiên cứu tiếp nhận thông tin, nâng cao trình độ

– Thông qua hội nghị, thông qua việc làm cụ thể của từng thành viên, các thành viên thường xuyên trao đổi học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3.7 Hoạt động của ban tuyên giáo xã

– Phối hợp với văn hóa xã hội tổ chức tốt các hoạt động Văn hóa văn nghệ, vui xuân đón tết Đinh Dậu ……….

– Tuyên truyền các ngày lễ kỉ niệm trọng đại của đất nước. Xây dựng thành công tuyến đường treo cờ kiểu mẫu.

– Định hướng công tác tuyên truyền hàng tháng, hàng quý.

– Thẩm định lại các văn bản của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của địa phương có liên quan đến công tác tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách củ Đảng , pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Đặc biệt là các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

– Luôn chú trọng đến việc bổ sung và hoàn thiện đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Đồng thời chú trọng nhiều đến hiệu quả từ phương thức tuyên truyền miệng.

– Hàng tháng ban tuyên giáo xã đều xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động và đều tiến hành sơ kết quý và tổng kết năm.

– Phối hợp với Đảng ủy xã trong việc triển khai và học tập các Nghị quyết trong năm đến từng các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ.

3.9 Kết quả thực hiện khẩu hiệu hành động của ngành tuyên giáo tỉnh ……………..: Thông suốt lý luận – bám sát thực tiễn, phát hiện sâu sắc – dề xuất kịp thời

– Phát động đến từng các đồng chí trong ban tuyên giáo trong việc thực hiện khẩu hiệu hành động của ngành tuyên giáo Tỉnh ……………….: Thông suốt lý luận – bám sát thực tiễn, phát hiện sâu sắc – đề xuất kịp thời. Coi đó là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của ban tuyên giáo.

4. Những hạn chế, yếu kém

– Công tác tuyên truyền chưa đem lại hiệu quả cao, còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền miệng ở các thôn.

– Cán bộ làm công tác tuyên giáo đều là những người kiêm nhiệm do đó đã ảnh hưởng nhất định đến chất lượng hoạt động.

– Không có thêm kinh phí hỗ trợ cho các hoạt đọng của ban tuyên giáo.

Do đó đã ảnh ưởng nhiều đến chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo xã.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu của công tác tuyên giáo năm ………

1. Dự báo tình hình

– Thuận lợi:

Tình hình kinh tế có nhiều bước phát triển mới, tăng trưởng kinh tế tăng trưởng cao do thành quả của công cuộc đổi mới, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sự hội nhập kinh tế thế giới…

Tình hình chính trị có bước ổn định. Trước kết quả đạt được về các mặt của đất nước, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Khó khăn:

– Tình trạng tham nhũng còn nhiều dẫn đến mất lòng tin ở một số bộ phận nhân dân.

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của công tác tuyên giáo năm ……….

– Định hướng sát thực các hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng lý luận, báo trí, tuyên truyền các ngày lễ, kỉ niệm trọng đại của đất nước.

– Tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết Mậu Tuất.

– Thực hiện theo hướng dẫn của ban tuyên giáo huyện ủy.

– Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng nghiên cứu học tập quán triệt chỉ thị Nghị quyết của Đảng, thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa ban tuyên giáo với HĐND, UBND, các tổ chức đoàn thể.

* Giải pháp:

– Tham mưu cho cấp ủy Đảng tổ chức triển khai tuyê truyền kịp thời mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra đặc biệt là công tác xây dựng và ban hành văn bản trên lĩnh vực tuyên giáo, làm tốt công tác phối hợp hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

– Thường xuyên kiểm tra nắm bắt diễn biến tại cơ sở, báo cáo kịp thời cấp ủy Đảng ,chính quyền phối hợp lãnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm tại cơ sở tạo sự đồng thuận về tư tưởng nhận thức và hành động trong nhân dân.

– Tranh thủ sự chỉ đạo của Huyện ủy mà trực tiếp là ban tuyên giáo Đảng ủy để tổ chức thực hiện kịp thời hiệu quả.

– Khắc phục sửa chữa nghiêm túc những thiếu xót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác tuyên giáo năm ……… để thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm ……….

3. Đề xuất, kiến nghị

– Đề nghị thêm kinh phí hoạt động cho ban tuyên giáo xã.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP-ĐU

T.M BAN TUYÊN GIÁO

TRƯỞNG BAN
(Bí thư)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm