Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu biên bản giám định khả năng lao động

Biên bản giám định khả năng lao động
39

Biên bản giám định khả năng lao động

Mẫu biên bản ghi chép giám định khả năng lao động

Mẫu biên bản ghi chép giám định khả năng lao động là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc giám định khả năng lao động. Mẫu nêu rõ thời gian địa điểm lập biên bản, nội dung giám định… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản khám giám định phơi nhiễm với chất độc hóa học

Mẫu giấy giới thiệu khám giám định chất độc hóa học

Mẫu báo cáo danh sách giám định viên pháp y tâm thần được bổ nhiệm

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép giám định khả năng lao động như sau:

UBND TỈNH ….HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………/GĐYK

BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG
HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA TỈNH …….

Họp ngày…..…. tháng…..…. năm ………. để giám định khả năng lao động cho:

Ông (bà):…………………………………………………… Sinh năm 19 ……………

Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện nay: ………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp, bậc nghề …………………………. Chức vụ……………………………………….

Theo đề nghị tại công văn, giấy giới thiệu số: ……Ngày …./….. năm 20……

Của: …………………………………………………………. CMND số…………………….

Căn cứ tình trạng bệnh tật tại bảng tóm tắt hồ sơ của người lao động (phụ lục số 3)

số……………. Ngày …… tháng ………. năm 20…………………………………………………….

KẾT QUẢ KHÁM HIỆN TẠI

………………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG

Ông, (Bà): ………………………….. được xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh, tật

Là: …………..…% (………………phần trăm) vĩnh viễn theo Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh, tật ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đề nghị: …………………………………………………………………………………………………………..

……………, ngày…tháng…năm..

PCT CHÍNH SÁCH

ỦY VIÊN T.T

KT/CHỦ TỊCH
P.CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Mẫu biên bản ghi chép giám định khả năng lao động

Mẫu biên bản ghi chép giám định khả năng lao động

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm