Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu biên bản họp gia đình

Biên bản họp gia đình bản mới nhất
32

Biên bản họp gia đình bản mới nhất

Mẫu biên bản họp gia đình là mẫu biên bản ghi chép lại nội dung cuộc họp gia đình về việc phân chia phần đất hương hỏa mà ông bà, cha mẹ để lại mà không có di chúc cụ thể cho các thành viên trong gia đình. Hãy cùng Hoatieu.vn tìm hiểu về mẫu biên bản họp gia đình mới nhất bao gồm các thông tin chi tiết về cuộc họp gia đình, các thành viên tham gia, thời gian, địa chỉ dưới sự chứng kiến xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu biên bản họp gia đình mới nhất tại đây.

1. Mẫu biên bản họp gia đình phân chia đất

Mẫu biên bản họp gia đình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——*——

……, ngày …. tháng …. năm 20….

BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH

( V/v: Phân chia phần đất thừa kế)

Hôm nay, ngày … tháng …. năm 20….., tại nhà Ông ….. (1): Đội…., xã ….., huyện ……, tỉnh ……… Gia đình Chúng tôi tiến hành họp mặt các con trai, con gái của Ông ……. và Bà ….. (tức …..) với thành phần và nội dung cuộc họp như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp: (2)

…………………..…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

Nội dung cuộc họp: (3)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:…………………………

Không tán thành:…………………………

Ý kiến khác:…………………………

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành (4) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ ký của người tham gia cuộc họp

Các thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Các thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ …………..

2. Mẫu biên bản họp gia đình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——*——

Địa danh, ngày …. tháng …. năm 20….

BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH

( Về việc: Phân chia phần đất hương hỏa gia đình)

Hôm nay, ngày ___ tháng ___ năm ___ tại nhà Ông/bà ……………….…………là (con trưởng):

Địa chỉ tại: Thôn/bản/tổ………………………xã/phường …………………….., huyện/quận……………………, tỉnh/thành phố…………………. Gia đình Chúng tôi tiến hành họp mặt các con trai, con gái của Cụ Ông ………………….(tức cụ) và cụ Bà ……………………… (tức cụ …………………………) với thành phần và nội dung cuộc họp như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Ông ……………………………..…… – Là con trai trưởng (đã mất), Ông …….……….. là con trai cả đại diện;

2. Ông ……………………………………………..….….…;

3. Ông ……………………………………………………….;

4. Bà …………………………………………………………;

5. Bà ……………………………….………………………..;

6. Bà ………………………………………………………….;

Nội dung cuộc họp:

Phần đất hương hỏa do Cụ Ông ………………………….. và cụ Bà …………………..……… (tức cụ …………………………) mất để lại không có di chúc là tài sản thừa kế chung của các con (con trai và con gái).

Tất cả mọi thành viên trong gia đình đồng ý để lại cho Ông……………………………diện tích là……………. m2. Phần đất này đã chuyển nhượng cho Ông ………………….…… và vợ là bà ………………………..…… và tất cả các thành viên trong gia đình đã đồng ý và không tranh chấp.

Phần đất còn lại là: …………………. m2 tất cả các thành viên trong gia đình thống nhất phân chia như sau:

+ Tất cả các thành viên trong gia đình thống nhất để Ông …………………..……… đứng tên làm đại diện chủ sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ………………..……… do UBND huyện ……………………….….. cấp ngày …. tháng ….. năm 20……

+ 100 m2 được dùng làm từ đường dòng họ, không được mua bán, chuyển nhượng dưới mọi hình thức.

+ Số diện tích đất còn lại thuộc sở hữu chung của 9 người con, dùng vào mục đích ở và thờ cúng tổ tiên, không được bán (Nếu bán phải có sự đồng ý của tất cả 6 người con, tiền bán được phải được chia đều cho 6 người con theo danh sách trên).

Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 07 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ ký của người tham gia cuộc họp

Các thành viên
(Ký và ghi rõ họ tên)
……………….
Các thành viên
(Ký và ghi rõ họ tên)
……………….
………………. ……………….

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG …………..

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm