Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu biên bản họp tổ thẩm định nội dung kinh phí đề tài khoa học và công nghệ

Biên bản họp tổ thẩm định
34

Biên bản họp tổ thẩm định

Mẫu biên bản ghi chép họp tổ thẩm định nội dung kinh phí đề tài khoa học và công nghệ

Mẫu biên bản ghi chép họp tổ thẩm định nội dung kinh phí đề tài khoa học và công nghệ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp tổ thẩm định nội dung kinh phí đề tài khoa học. Mẫu nêu rõ kinh phí thực hiện đề tài… Mẫu được ban hành theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản họp hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu biên bản kiểm phiếu họp hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ

Mẫu phiếu đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép họp tổ thẩm định nội dung kinh phí đề tài khoa học và công nghệ như sau:

TỔ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG, KINH PHÍ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN HỌP TỔ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG,
KINH PHÍ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

A. Thông tin chung

1. Tên đề tài:

2. Tổ chức chủ trì:

3. Chủ nhiệm đề tài:

4. Địa điểm và thời gian họp Tổ thẩm định:

– Địa điểm:

– Thời gian: ngày……..tháng……năm………….

5. Số thành viên có mặt trên tổng số thành viên: ……/…..

Vắng mặt: người; Họ và tên:

6. Đại biểu tham dự:

B. Kết luận của Tổ thẩm định

I. Nội dung thực hiện

(Mục tiêu của đề tài, nội dung nghiên cứu, các hoạt động khác phục vụ nội dung nghiên cứu: Hội thảo khoa học, khảo sát, hợp tác quốc tế, thiết bị, máy móc, sản phẩm (yêu cầu kĩ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm), tiến độ và thời gian thực hiện).

II. Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí: ……………….. triệu đồng

Trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách nhà nước: ……………………………. triệu đồng

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………. đồng)

+ Kinh phí từ các nguồn khác: ……………………… triệu đồng

C. Kiến nghị:

Biên bản được lập ngày ……tháng……năm…… và đã được Tổ thẩm định nhất trí thông qua.

Tổ trưởng
(ký, họ và tên)

Thư ký
(ký, họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Mẫu biên bản ghi chép họp tổ thẩm định nội dung kinh phí đề tài khoa học và công nghệ

Mẫu biên bản ghi chép họp tổ thẩm định nội dung kinh phí đề tài khoa học và công nghệ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm