Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu biên bản niêm phong tài liệu kiểm toán

Biên bản niêm phong tài liệu
73

Biên bản niêm phong tài liệu

Mẫu biên bản ghi chép niêm phong tài liệu kiểm toán

Mẫu biên bản ghi chép niêm phong tài liệu kiểm toán là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc niêm phong tài liệu kiểm toán. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung niêm phong, tài liệu niêm phong… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản công bố kết luận thanh tra kiểm toán

Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu kiểm toán

Mẫu kết luận thanh tra kiểm toán

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép niêm phong tài liệu kiểm toán như sau:

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
ĐOÀN THANH TRA… (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN

Niêm phong tài liệu

Căn cứ Quyết định số. …../QĐ-ĐTT ngày ….. tháng….. năm….. (2) của Trưởng Đoàn thanh tra về việc niêm phong tài liệu,

Hôm nay, hồi….. giờ….. ngày……tháng……năm……tại…………….. …(3)

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện Đoàn thanh tra:

+ Ông (bà) ………………………………….. chức vụ ……………………..

+ Ông (bà) ………………………………….. chức vụ ………………………

2. Đại diện ………………………………………………………………. (4):

+ Ông (bà) ………………………………….. chức vụ ……………………..

+ Ông (bà) ………………………………….. chức vụ ……………………..

Tiến hành niêm phong các tài liệu sau …………………………………… (5)

Tài liệu sau khi niêm phong được giao cho ……………………. (6) quản lý.

Việc niêm phong tài liệu hoàn thành hồi…. giờ. …. ngày…. tháng. …. năm….

Biên bản niêm phong đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận.

……………………………. (4)
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP
BIÊN BẢN NIÊM PHONG TÀI LIỆU

1. Mục đích sử dụng

Biên bản niêm phong tài liệu dùng để ghi lại các nội dung của buổi niêm phong tài liệu giữa Đoàn thanh tra với cơ quan, tổ chức, cá nhân có tài liệu bị niêm phong.

2. Phương pháp ghi chép

(1) Tên Đoàn thanh tra ghi theo Quyết định thanh tra.

(2) Ghi theo số, ngày, tháng, năm của Quyết định niêm phong tài liệu.

(3) Ghi nơi thực hiện việc niêm phong tài liệu.

(4) Ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có tài liệu bị niêm phong.

(5) Tên tài liệu bị niêm phong.

(6) Tên cơ quan, đơn vị hoặc họ tên, chức vụ người quản lý tài liệu niêm phong.

Mẫu biên bản ghi chép niêm phong tài liệu kiểm toán

Mẫu biên bản ghi chép niêm phong tài liệu kiểm toán

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm