Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố

Mẫu biên bản họp chi bộ
259

Mẫu biên bản họp chi bộ

Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố là mẫu biên bản cuộc họp có đầy đủ các nội dung như thời gian, địa điểm họp, báo cáo hoạt động của chi bộ đảng và phương hướng tương lai. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố là gì?

Họp chi bộ là một hoạt động thường xuyên được tiến hành trong quá trình hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam để giải quyết một số vấn đề cụ thể của chi bộ Đảng. Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố nhằm ghi lại quá trình diễn ra và nội dung của cuộc họp.

2. Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố

Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố

ĐẢNG ỦY ……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ……………..

..….…, ngày .… tháng. năm 202…

BIÊN BẢN

HỌP CHI BỘ THÁNG………NĂM 20……

—–

– Hôm nay, vào lúc ….. giờ …… phút, ngày …… tháng……. năm …………..

– Tại ………………………………………………………………………….

– Tổng số đảng viên của chi bộ: …….. đ/c – Số đảng viên có mặt: ……….. đồng chí (Trong đó, số đảng viên chính thức ……. đ/c, đảng viên dự bị ……đ/c).

– Số đảng viên vắng mặt: ……… đ/c (Ghi rõ họ, tên từng người; có lý do, không có lý do).

– Số đảng viên được miễn sinh hoạt: ……………đ/c (nếu đảng viên được miễn sinh hoạt đảng nhưng tham gia sinh hoạt thì ghi rõ tên những đảng viên tham gia sinh hoạt).

– Số đảng viên giới thiệu sinh hoạt tạm thời đi nơi khác: ………đ/c (nếu có, ghi tên cụ thể).

– Số đảng viên sinh hoạt tạm thời tại chi bộ: ………đ/c (nếu có, ghi tên cụ thể).

Như vậy, với số đảng viên là ………đ/c, chiếm…..% đủ điều kiện tiến hành sinh hoạt chi bộ.

– Chủ trì: Đ/c: ………….………………………Chức vụ:……………………

– Thư ký: Đ/c:…………………………….…….Chức vụ:……………………

– Đồng chí: ……………………..………… cấp ủy viên cấp trên về dự sinh hoạt chi bộ (nếu có, ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác).

I. Nội dung sinh hoạt chi bộ

1. Thông tin thời sự, văn bản mới (ghi rõ tin nổi bật, tên văn bản mới).

2. Đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của chi bộ (07 nội dung)

a. Về lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng

b. Về lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh

c. Về lãnh đạo xây dựng chi bộ và công tác tổ chức, cán bộ

d. Về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của chi bộ

e. Về lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị thôn, làng, tổ dân phố

g. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(viết tắt là Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05)

h. Đánh giá đảng viên, nhất là người đứng đầu thực hiện nội dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quy định số 1614-QĐ/TU, của Tỉnh ủy (khóa XV); về chống chạy chức, chạy quyền và chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa rời quần chúng.

(viết tắt là Đánh giá việc thực hiện cam kết của đảng viên)

3. Xác định phương hướng nhiệm vụ của chi bộ tháng tiếp theo

a. Về lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng

b. Về lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh

c. Về lãnh đạo xây dựng chi bộ và công tác tổ chức, cán bộ

d. Về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của chi bộ

e. Về lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị thôn, làng, tổ dân phố

f. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05

g. Việc thực hiện cam kết của đảng viên

II. Chi bộ thảo luận

– Ý kiến đồng chí: ……………………………………………………………

– Ý kiến đồng chí: ……………………………………………………………

III. Đồng chí chủ trì tổng hợp các ý kiến phát biểu tại buổi sinh hoạt

1. Thông qua nghị quyết hoặc kết luận và biểu quyết

2. Đồng chí chủ trì trình bày nghị quyết hoặc kết luận của chi bộ

3. Đồng chí chủ trì thực hiện biểu quyết nghị quyết hoặc kết luận của chi bộ:

+ Tổng số đảng viên đồng ý:………………………..đ/c, tỷ lệ ………………%.

+ Tổng số đảng viên không đồng ý:………………đ/c, tỷ lệ ………………%.

+ Ý kiến khác:…………………………………………………………………………….

4. Đồng chí chủ trì đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ

5. Thư ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ

Cuộc họp kết thúc vào lúc……giờ……phút, ngày………tháng ……..năm…………

THƯ KÝ

(ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ T

(ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm