Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh dược mới nhất
82

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh dược mới nhất

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Mẫu nêu rõ nội dung xin cấp giấy, thông tin về cơ sở kinh doanh… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu bản đề nghị điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức thi xét cấp chứng chỉ dược

Mẫu bản đề nghị công bố cơ sở tổ chức thi xét cấp chứng chỉ hành nghề dược

Mẫu danh sách người đã hoàn thành chương trình đào tạo kiến thức chuyên môn dược

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược mới nhất

Mẫu số 19 Phụ lục I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Kính gửi: ……………….(1)…………………..

Tên cơ sở .…………….……………………….…………….…………………………………………

Địa chỉ: .…………….……………………….…………….……………………..……….…………….

Trực thuộc ………………………… (nếu là cơ sở trực thuộc) ……………………..…………….

Địa chỉ: .…………….……..………….…………….…………………………………….…………….

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược .…………….………………………….………….

Số CCHN Dược ……………………. Nơi cấp …………. Năm cấp ………………..Có giá trị đến (nếu có): …….………………………….…………………………………………………..

Người phụ trách về bảo đảm chất lượng(2) .…………….…………………………………………

Số CCHN Dược ………………… Nơi cấp …………. Năm cấp ……………………………….

1. Đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt(3): □

– Giấy chứng nhận thực hành tốt

Số: …………………………. Ngày cấp: …………………………………………………………

– Giấy chứng nhận thực hành tốt

Số: …………………………. Ngày cấp: …………………………………………………………

2. Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (4): □

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Số:.…………….…………………… Ngày cấp: .…………….……………………..……………..

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Số:.…………….…………………… Ngày cấp: .…………….……………………………………..

Cơ sở đề nghị Bộ Y tế/Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược:

+ Loại hình cơ sở kinh doanh (5): .………..……………………….…………….…………………

+ Phạm vi kinh doanh (6): .…………….………………….…………….………………….……….

+ Địa điểm kinh doanh: .…………….………..……….…………….……………………………….

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt kèm theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh(7)

Hướng dẫn thực hành tốt áp dụng (8):

Chúng tôi xin cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Y tế/Sở Y tế.

Cơ sở xin gửi kèm theo đơn này:

– Các tài liệu đề nghị cấp lại giấy CNĐĐKKDD quy định tại Điều 32 của Nghị định số: 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược(9).

– Các tài liệu đề nghị cấp lại giấy CNĐĐKKDD quy định tại Điều 49 của Nghị định số: 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược (10).

……….., ngày … tháng … năm…
NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

(2) Chỉ áp dụng đối với cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc và khi bắt buộc phải có CCHND đối với người phụ trách đảm bảo chất lượng theo lộ trình quy định trong Nghị định.

(3) Liệt kê Giấy chứng nhận GPs còn hiệu lực tại địa điểm kinh doanh nếu có.

(4) Liệt kê Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược còn hiệu lực nếu có.

(5) Ghi rõ loại hình cơ sở kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật dược.

(6) Liệt kê các phạm vi kinh doanh tương ứng với điều kiện kinh doanh dược mà cơ sở đề nghị và đáp ứng:

– Là một hoặc một số phạm vi theo quy định tại các Điều 15 đến 22, Điều 33 và 34 của Luật dược.

– Đối với phạm vi kinh doanh thuốc kiểm soát đặc biệt: Ghi rõ từng phạm vi kinh doanh thuốc kiểm soát đặc biệt theo quy định tại khoản 26 Điều 2 của Luật dược.

(7) Ghi rõ loại giấy chứng nhận thực hành tốt đề nghị được cấp kèm Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (nếu cơ sở có nhu cầu).

(8) Áp dụng trong trường hợp cơ sở được phép lựa chọn một trong các hướng dẫn về Thực hành tốt đã được Bộ Y tế ban hành hoặc công nhận để áp dụng khi kiểm tra việc đáp ứng Thực hành tốt.

(9) Áp dụng đối với trường hợp nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

(10) Áp dụng đối với trường hợp nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Kính gửi: ……………….(1)…………………..

Tên cơ sở .…………….………………………….…………………………………………

Địa chỉ: .…………….………………..……….……………………………………….…….

Trực thuộc ………………………… (nếu là cơ sở trực thuộc) ……………………..….

Địa chỉ: .…………….……………………….…………………………………………….….

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược .…………….……………………….…….

Số CCHN Dược ……………………. Nơi cấp …………. Năm cấp ………………..Có giá trị đến (nếu có): …….……………………….………………………………………..

Người phụ trách về bảo đảm chất lượng(2) .…………….………………………..………

Số CCHN Dược ………………… Nơi cấp …………. Năm cấp …………………….….

1. Đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt(3): □

– Giấy chứng nhận thực hành tốt Số: …………………………. Ngày cấp: ……….…….

– Giấy chứng nhận thực hành tốt Số: …………………………. Ngày cấp: ……..……….

2. Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (4): □

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Số:.…………….……………………… Ngày cấp: .…………….…………………….……..

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Số:.…………….……………………… Ngày cấp: .…………….…………………….……..

Cơ sở đề nghị Bộ Y tế/Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược:

+ Loại hình cơ sở kinh doanh (5): .…………….……………………………………………

+ Phạm vi kinh doanh (6): .…………….………………………..………………..………….

+ Địa điểm kinh doanh: .…………….……………………….……………………….……….

Chúng tôi xin cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Y tế/Sở Y tế.

Cơ sở xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu đề nghị cấp lại giấy CNĐĐKKDD quy định tại Điều 32 của Nghị định số: ………/2017/NĐ-CP ngày …/…./2017 của Chính phủ quy định chi tiết mộ số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

………., ngày…tháng…năm…

Người đại diện trước pháp luật/ Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

(2) Chỉ áp dụng đối với cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc và khi bắt buộc phải có CCHND đối với người phụ trách đảm bảo chất lượng theo lộ trình quy định trong Nghị định.

(3) Liệt kê Giấy chứng nhận GPs còn hiệu lực tại địa điểm kinh doanh nếu có.

(4) Liệt kê Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược còn hiệu lực nếu có.

(5) Ghi rõ loại hình cơ sở kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật dược.

(6) Liệt kê các phạm vi kinh doanh tương ứng với điều kiện kinh doanh dược mà cơ sở đề nghị và đáp ứng, là một hoặc một số phạm vi theo quy định tại các Điều 15 đến 22, Điều 33 và 34 của Luật dược.

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm