Biểu mẫuKhiếu nại - Tố cáo

Mẫu đơn khiếu nại mới nhất

Mẫu đơn khiếu nại theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP
34

Mẫu đơn khiếu nại theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP

Mẫu đơn khiếu nại là mẫu đơn được dùng trong việc kiện cáo, yêu cầu giải quyết những vấn đề gây thiệt hại hoặc tổn thất do cơ quan, tổ chức hay cá nhân gây ra cho người bị hại. Mẫu đơn này ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại, trong đó, ban hành mẫu đơn khiếu nại mới áp dụng từ ngày 10/12/2020.

1. Những trường hợp được quyền khiếu nại

Theo Bộ luật Lao động, người lao động sẽ được quyền khiếu nại trong các trường hợp:

Tuy nhiên, trong thực tế, vì nhiều lý do khác nhau mà người lao động không đồng ý với yêu cầu, quyết định của người sử dụng lao động nên được thực hiện quyền khiếu nại này.

2. Mẫu đơn khiếu nại theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP

Mẫu đơn khiếu nại mới nhất

Mu s 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…, ngày… tháng … năm…….

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ……………… (1)

Họ và tên người khiếu nại: ……………………………………………………….…….;

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………(2);

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân……….….., ngày cấp ………………..

nơi cấp: ………………. (3).

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại: …………………………………….;

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………(4);

Khiếu nại về việc: ……………………………………………………………………..(5);

Nội dung khiếu nại: ……………………………………………………………………(6).

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

– Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;

– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

(3) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).

(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rỏ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.

3. Mẫu đơn khiếu nại theo Thông tư 02/2016/TT-TTCP

Mẫu số 01A-KN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
————————

…….., ngày ….. tháng …. năm……

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: …………………………………………………………………..(1)

Họ và tên: ……………………………………..(2); Mã số hồ sơ …………………………………………………..(3)

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Khiếu nại…………………………………………………………………………………………………………………… (4)

Nội dung khiếu nại……………………………………………………………………………………………………… (5)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

Người khiếu nại

(ký và ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên của người khiếu nại,

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính gì, của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có).

4. Hướng dẫn cách viết Đơn khiếu nại

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

– Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;

– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

(3) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).

(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm