Biểu mẫuBiểu mẫu trực tuyến

Mẫu hợp đồng mua bán xe máy

Hợp đồng mua bán xe máy mới nhất
22

Hợp đồng mua bán xe máy mới nhất

Mẫu hợp đồng mua bán xe máy là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng cũng như sự đồng ý trao đổi việc mua bán xe máy giữa người mua và người bán. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, thông tin về xe mua bán, sự thỏa thuận mua bán và sự cam đoan của hai bên. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng mua bán xe máy tại đây.

1. Nội dung cơ bản của hợp đồng mua bán xe

Mặc dù theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì hợp đồng mua bán tài sản là hợp đồng xác lập trên tự nguyện thỏa thuận của hai bên, tuy nhiên hợp đồng mua bán xe cũng phải đáp ứng những nội dung chính sau để đảm bảo tính hiệu lực của hợp đồng đồng thời cũng hạn chế sự mâu thuẫn quyền và nghĩa vụ của các bên. Nội dung cơ bản của một hợp đồng bán xe cần có:

2. Mẫu hợp đồng mua bán xe số 1

Mẫu hợp đồng mua bán xe máy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—***—-

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE

Tại Phòng Công chứng số…… thành phố…….. (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên bán (sau đây gọi là Bên A):
Ông: ………………………………..Sinh ngày: …………………………

CMND:…………………………….cấp ngày: ……….….. tại: …………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………..…………………………………

Cùng vợ là bà: ………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………

CMND:…………………..cấp ngày: ………………………………tại:………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Bên mua (sau đây gọi là Bên B):

Ông: ……………………………….……………..Sinh ngày: ……………

CMND:……………………………… Cấp ngày: ………….….. tại: ……………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1. Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý bán và bên B đồng ý mua chiếc xe được mô tả dưới đây:

1. Đặc điểm xe:

Biển số: …………………………………..;

Nhãn hiệu:…………………………….. ;

Dung tích xi lanh:………………………..;

Loại xe: ………………………….………. ;

Màu sơn:………………………..……….;

Số máy:………………………………….. ;

Số khung:………………………………….;

Các đặc điểm khác: ……………………….(nếu có)

2. Giấy đăng ký xe số:……………………..do……………..cấp ngày…………

ĐIỀU 2. Giá mua bán và phương thức thanh toán

1. Giá mua bán xe nêu tại Điều 1 là: ……………………

(bằng chữ: …………………………………………………..)

2. Phương thức thanh toán: ………………………………

3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao xe

Ngay sau khi các bên ký kết hợp đồng này

ĐIỀU 4. Quyền sở hữu đối với xe mua bán

1. Bên mua có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe tại cơ quan có thẩm quyền (ghi rõ các thỏa thuận liên quan đến việc đăng ký);

2. Quyền sở hữu đối với xe nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe;

ĐIỀU 5. Việc nộp thuế và lệ phí công chứng

Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe theo Hợp đồng này do Bên mua chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. Cam đoan của các bên

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân, về xe mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Xe mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

ĐIỀU 8. Điều khoản cuối cùng

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, này trước sự có mặt của Công chứng viên;

3. Hợp đồng có hiệu lực thời điểm các bên ký kết hợp đồng

BÊN A

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu hợp đồng mua bán xe máy số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE MÁY

Biển kiểm soát: ……………………..

Hôm nay, ngày …… tháng …….. năm ……., tại …………………, chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN:

Ông (Bà): …………………………………………………………………………………………………..

sinh năm: …………………………………………………………………………………………………..

CMND số: ………………do Công an …………… cấp ngày ……………………………………….

Vợ (Chồng) là …………………………………………………………………………………………….

sinh năm: ………………………………………………………………………………………………….

CMND số: ……………………………… do Công an ………….. cấp ngày ………………………

cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………..

BÊN MUA:

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………………….

sinh năm: ………………………………………………………………………………………………….

CMND số: ………………do Công an …………… cấp ngày ………………………………………

Vợ (Chồng) là ……………………………………………………………………………………………

sinh năm: …………………………………………………………………………………………………

CMND số: ……………………………… do Công an ………….. cấp ngày ……………………..

cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………….

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán xe máy/xe môtô, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM XE MUA BÁN

Bên bán là chủ sở hữu của chiếc xe máy/xe môtô nhãn hiệu: ………………………………

Loại xe: …………………….., màu sơn: …………….., số máy: ……………….., số khung: ……………………, biển số đăng ký: …………………………. theo “Đăng ký xe” số …………………… do Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an …………………………. cấp ngày ………….. (đăng ký lần đầu ngày ………………).

ĐIỀU 2: SỰ THỎA THUẬN MUA BÁN

2.1. Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua chiếc xe nói trên như hiện trạng với giá là: ………………. đồng (…………………….đồng) và không thay đổi vì bất kỳ lý do gì.

2.2. Bên bán đã nhận đủ tiền do Bên mua trả và đã giao xe đúng như hiện trạng cho Bên mua cùng toàn bộ giấy tờ có liên quan đến chiếc xe này. Việc giao nhận không có gì vướng mắc. Việc giao tiền, giao xe được hai bên thực hiện bằng việc ký vào biên bàn bàn giao hoặc thực hiện đồng thời bằng việc ký vào hợp đồng này.

2.3. Hai bên thoả thuận: Bên mua nộp toàn bộ các loại lệ phí, thuế liên quan đến việc mua bán ô tô.

ĐIỀU 3: CAM ĐOAN

3.1. Bên bán cam đoan:

Khi đem bán theo bản hợp đồng này, chiếc xe nói trên thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên bán; chưa đem cầm cố, thế chấp hoặc dùng để đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào.

3.2. Bên mua cam đoan:

Bên mua đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và hiện trạng chiếc xe nói trên của Bên bán, bằng lòng mua và không có điều gì thắc mắc.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu và chấp thuận toàn bộ nội dung của hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

BÊN BÁN (BÊN A) BÊN MUA (BÊN B)

4. Cách viết hợp đồng mua bán xe máy

1. Thông Tin Chủ Sở Hữu Xe Máy

Trong giấy mua bán xe viết tay hay soạn thỏa cần được viết đầy đủ và chính xác thông tin của chủ sở hữu xe hiện tại với các thông tin như họ và tên, số chứng minh thư/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú … Những thông tin này có tính cách hành chính, thủ tục cần có trong tất cả các giấy tờ đảm bảo quyền lợi.

Nếu có người đồng sở hữu chiếc xe thì bạn cũng cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư/thẻ căn cước, ngày cấp, nơi cấp của đồng chủ hữu chiếc xe đó.

2. Thông Tin Người Mua

Giống như với thông tin của người chủ sở hữu chiếc xe hiện tại, bạn cần viết đầy đủ thông tin của người mua như họ tên, số/ngày cấp/nơi cấp chứng minh thư/thẻ căn cước, địa chỉ thường trú, …

3. Đặc Điểm Chiếc Xe Máy Bán

Chiếc xe bán cần ghi rõ ràng và chi tiết trong giấy tay mua bán như màu sơn xe, nhãn hiệu xe, công suất, kiểu dáng, kích thước, số khung, số động cơ … Đây chính là thông tin giúp cho mọi người có thể nhận dạng được hình dáng của xe. Bên cạnh đó, bạn cũng cần viết thêm thông số quan trọng liên quan tới xe như biển số xe, nơi cấp, ngày cấp, cơ quan cấp …

4. Giấy Tờ Kèm Theo

Giấy tờ thường đi liền với xe máy là giấy đăng ký xe, bảo hiểm của xe … Do đó, mẫu giấy bán xe là một phần nhỏ ở trong thủ tục và để hoàn thành được hồ sơ thì bạn cần bổ sung các thông tin khác chứng minh đó thuộc vào quyền sở hữu của chủ sở hữu là người bán.

5. Chứng Thực Từ Chính Quyền Xã

Sau khi đã viết xong giấy tay mua bán xe máy thì bạn cần xin dấu, chữ ký của chính quyền cấp xã trở lên để đảm bảo thông tin trên là đúng.

5. Thủ tục mua bán xe máy

Để mua bán được xe máy hợp pháp, có nghĩa là có thể làm thủ tục sang tên đổi chủ ở cơ quan đăng ký xe thì cần làm thủ tục mua bán ở Phòng công chứng hoặc UBND xã, phường. Hợp đồng mua bán xe bán cần được công chứng, chứng thực.

Thủ tục mua bán xe máy bao gồm:

– Bên bán:

+ Giấy đăng ký xe (bản chính)

+ Chứng minh thư và sổ hộ khẩu (bản chính)

– Bên mua:

+ Chứng minh thư và sổ hộ khẩu (bản chính)

6. Hợp đồng mua bán xe máy có phải công chứng không?

Hợp đồng chính là giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật dân sự. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 119 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Bên cạnh đó, căn cứ theo Khoản 2 Điều 119: Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Như vậy, theo quy định tại Điều 119 Bộ Luật Dân sự năm 2015 thì hợp đồng mua bán có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản và có thể được công chứng hoặc không, trừ một số trường hợp bắt buộc theo quy định khác của pháp luật.

Mặc dù hợp đồng mua bán sẽ phát sinh hiệu lực sau khi giao kết hợp đồng ngoại trừ một số trường hợp bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, để đảm bảo về mặt pháp lý, đảm bảo về nghĩa vụ thực hiện hợp đồng và có thể chứng minh được khi có những mâu thuẫn xảy ra thì hợp đồng mua bán cần phải được công chứng, chứng thực.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm