Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu nhật ký thanh tra kiểm toán

Nhật ký thanh tra
24

Nhật ký thanh tra

Mẫu nhật ký thanh tra về việc kiểm toán

Mẫu nhật ký thanh tra về việc kiểm toán là mẫu bản nhật ký được lập ra để ghi chép về việc thanh tra kiểm toán. Mẫu nhật ký nêu rõ nội dung công việc, kết quả… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản mở niêm phong tài liệu kiểm toán

Mẫu biên bản niêm phong tài liệu kiểm toán

Mẫu biên bản công bố kết luận thanh tra kiểm toán

Nội dung cơ bản của mẫu nhật ký thanh tra về việc kiểm toán như sau:

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
………………..……. (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………….

……….., ngày… tháng… năm………

NHẬT KÝ THANH TRA

Đoàn Thanh tra, Tổ thanh tra:………………………………………………………… (2)

– Họ và tên Trưởng đoàn:…………………………………….. Chức vụ:………………….. (3)

– Họ và tên Tổ trưởng Tổ thanh tra:………………………………. Chức vụ:………….. (4)

– Họ và tên các thành viên trong Đoàn, Tổ thanh tra:

+ Ông (bà)…………………………………………………. Chức vụ:………………………….. (5)

+ Ông (bà)……………………………………………….. Chức vụ:……………………………….

– Thời gian thanh tra từ ngày:………………… đến ngày…………………………… (6)

Ngày….. tháng ….. năm ….. (7)

STT

Họ và tên (8)

Nội dung công việc (9)

Kết quả (10)

Ghi chú (11)

1

Ông (bà)………….

-……………………………….

-………………………………..

Nhật ký thanh tra tại ……….. gồm …… trang, từ trang ….. đến trang ….. (12) ………………. (13) ……………………… (14)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

………. (15)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP
NHẬT KÝ THANH TRA

1. Mục đích sử dụng

Nhật ký thanh tra là sổ ghi chép những hoạt động của Đoàn thanh tra, Tổ thanh tra và những nội dung có liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra, Tổ thanh tra diễn ra hàng ngày trong suốt quá trình thanh tra.

2. Phương pháp ghi chép

(1, 2) Tên Đoàn thanh tra, Tổ thanh tra ghi theo Quyết định thanh tra.

(3) Ghi họ và tên, chức vụ của Trưởng Đoàn thanh tra.

(4) Ghi họ và tên, chức vụ của Tổ trưởng Tổ thanh tra (nếu có Tổ thanh tra).

(5) Ghi rõ họ tên, chức vụ của các thành viên trong Đoàn thanh tra, Tổ thanh tra.

(6) Ghi thời gian bắt đầu và kết thúc thanh tra tại đơn vị được thanh tra.

(7) Ghi ngày, tháng, năm thực hiện nội dung công việc của các thành viên trong Đoàn thanh tra, Tổ thanh tra.

(8) Ghi họ và tên của người thực hiện nội dung thanh tra.

(9) Ghi các công việc thực hiện trong ngày.

(10) Ghi kết quả làm việc theo từng nội dung khi kết thúc mỗi ngày làm việc.

(11) Ghi các vấn đề cần lưu ý.

(12) Ghi vào trang nhật ký làm việc cuối cùng khi kết thúc thanh tra tại đơn vị được thanh tra, ghi tổng số trang của nhật ký và ghi số thứ tự của trang nhật ký từ khi bắt đầu đến khi kết thúc thanh tra.

(13) Trưởng Đoàn thanh tra hoặc Tổ trưởng Tổ thanh tra nếu giao cho thành viên đoàn thanh tra ghi nhật ký.

(14) Ghi chức danh người ghi nhật ký.

(15) Đánh số thứ tự từ trang đầu đến trang cuối.

Mẫu nhật ký thanh tra về việc kiểm toán

Mẫu nhật ký thanh tra về việc kiểm toán

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm