Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu PC13: Quyết định tạm đình chỉ hoạt động

Biểu mẫu Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy
23

Biểu mẫu Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy

Mẫu PC13: Quyết định tạm đình chỉ hoạt động ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

1. Quyết định tạm đình chỉ hoạt động là gì?

Quyết định tạm đình chỉ hoạt động là mẫu để ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh, các cơ quan, doanh nghiệp không đủ tiêu chuẩn PCCC.

2. Mẫu PC13: Quyết định tạm đình chỉ hoạt động

Mẫu PC13: Quyết định tạm đình chỉ hoạt động

Mẫu số PC13

…(1)….

…(2)…

_____

Số: …./QĐTĐC-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

…., ngày…tháng…năm….

QUYẾT ĐỊNH

Tạm đình chỉ hoạt động

_________

…..(3)….

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số …../2020/NĐ-CP ngày…. tháng …. năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Biên bản kiểm tra….. lập ngày…. tháng…. năm…..của…………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ hoạt động đối với:……………………………………. (4)………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..

Do ông/bà:……………………………….. là…. (5)…….. kể từ…. giờ….phút, ngày….tháng …… năm….đến……giờ……………. …… phút, ngày …. tháng….năm….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm….

Điều 3.

Ông/bà: …….. có trách nhiệm thi hành Quyết định này và thực hiện các yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Ông/bà: …….. bị tạm đình chỉ hoạt động có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– ……;

– Lưu: …..

…. (6)…..

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên;

(2) Tên cơ quan của người ra quyết định;

(3) Thẩm quyền ban hành quyết định;

(4) Tên công trình, cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân, địa điểm hoặc khu vực xuất hiện nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ, không bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;

(5) Chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông cơ giới;

(6) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm