Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ

Phiếu đánh giá hồ sơ
67

Phiếu đánh giá hồ sơ

Mẫu phiếu đánh giá về hồ sơ đăng ký tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ

Mẫu phiếu đánh giá về hồ sơ đăng ký tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá về hồ sơ đăng ký chủ trì đề tài khoa học. Mẫu nêu rõ nội dung đánh giá… Mẫu được ban hành theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản kiểm phiếu họp hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ

Mẫu phiếu đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu bản nhận xét đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đánh giá về hồ sơ đăng ký tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ như sau:

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ
ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

……….., ngày…..tháng…..năm 20…

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Họ và tên thành viên Hội đồng:

1. Tên đề tài:

2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì:

Tên tổ chức:

Họ và tên cá nhân:

3. Đánh giá của thành viên hội đồng:

Stt

Nội dung đánh giá

Điểm tối thiểu

Điểm tối đa

Điểm đánh giá

1.

Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài (mức độ đầy đủ, hợp lý trong việc đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước; thành công và hạn chế của công trình nghiên cứu liên quan; mức độ cập nhật thông tin mới nhất về lĩnh vực nghiên cứu)

6

10

2.

Tính cấp thiết của đề tài (tính khoa học, cụ thể, rõ ràng của việc luận giải về tính cấp thiết đối với vấn đề nghiên cứu của đề tài)

6

10

3.

Mục tiêu đề tài (mức độ cụ thể, rõ ràng về mặt khoa học, lý luận và thực tiễn của mục tiêu cần đạt được)

6

10

4.

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu (cách tiếp cận cụ thể của đề tài (tiếp tục sử dụng cách tiếp cận đã có hay theo cách tiếp cận mới); độ tin cậy, tính hợp lý của các phương pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài)

3

5

5.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu (sự phù hợp, rõ ràng của đối tượng, phạm vi nghiên cứu với mục tiêu, nội dung nghiên cứu)

3

5

6.

Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện (tính đầy đủ của những nội dung, công việc chính cần phải tiến hành, sự phù hợp của nội dung nghiên cứu với mục tiêu của đề tài, sự phù hợp của tiến độ thực hiện với nội dung nghiên cứu và thời gian thực hiện đề tài)

10

15

7.

Sản phẩm của đề tài (Sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, sản phẩm ứng dụng…)(tính rõ ràng, tính mới và sáng tạo của loại hình sản phẩm nghiên cứu dự kiến đạt được; sự phù hợp của sản phẩm với mục tiêu, nội dung nghiên cứu)

12

20

8.

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

5

10

9.

Năng lực của chủ nhiệm đề tài (kinh nghiệm, thành tích trong nghiên cứu khoa học và đào tạo; năng lực tổ chức quản lý, thực hiện đề tài

3

5

10.

Tiềm lực của Tổ chức chủ trì đề tài (nguồn nhân lực, trang thiết bị, phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất khác để thực hiện đề tài)

3

5

11.

Tính hợp lý của dự toán kinh phí đề nghị

3

5

Cộng

60

100

Ghi chú: *Đề nghị thực hiện khi điểm đánh giá ≥ 60 điểm (trong đó, không có tiêu chí nào dưới mức điểm tối thiểu);

*Không đề nghị thực hiện khi điểm đánh giá: < 60 điểm

4. Ý kiến khác:

………, ngày…tháng…năm…

(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu đánh giá về hồ sơ đăng ký tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ

Mẫu phiếu đánh giá về hồ sơ đăng ký tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm