Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế

Phiếu đánh giá viên chức y tế
31

Phiếu đánh giá viên chức y tế

Mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế là mẫu phiếu đánh giá và xếp loại viên chức y tế cuối năm. Mẫu phiếu đánh giá và xếp loại viên chức nêu rõ thông tin cá nhân viên chức được đánh giá, viên chức tự đánh giá, đánh giá và xếp loại của cơ quan nơi viên chức công tác. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế tại đây.

1. Mẫu phiếu đánh giá viên chức quản lý y tế

Mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN ………..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

Năm …………

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………

Chức danh nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………….. – Bệnh viện Bạch Mai

Hạng chức danh nghề nghiệp: ………….. Bậc: ……………. Hệ số lương: ……………………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

– Khối lượng công việc: (Hoàn thành công việc được lãnh đạo giao như thế nào, bao nhiêu %? Có bị khiển trách, đơn thư liên quan đến hoàn thành nhiệm vụ hay không) …………………………………….

– Chất lượng công việc: (Có để xảy ra sai sót trong công việc hay không? Mức độ chất lượng công việc do mình đảm nhiệm có ảnh hưởng như thế nào…)

Trong quá trình làm việc, công việc có ảnh hưởng tới hồ sơ, tài liệu, chất lượng khám bệnh, điều trị cho người bệnh như thế nào?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Hiệu quả công việc: (Hiệu quả công việc có ảnh hưởng như thế nào? Có được khen thưởng/ nhận được thư khen từ người bệnh, gia đình người bệnh hay không? Hiệu quả công việc có làm tăng thu nhập cho đơn vị hay không?……)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Đề tài, đề án, sáng kiến, công trình khoa học… được công bố và áp dụng trong năm (nếu có ghi cụ thể tên đề tài, sáng kiến):…………………………………………………..

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Có tuân thủ đạo đức nghề nghiệp? có lối sống, tác phong, lề lối làm việc như thế nào?

Có trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ hay không? thực hiện có gây ra hậu quả ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan hay không?

……………………………………………………………………………………………………………………….

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

– Trong cơ quan: (có tận tuỵ với công việc không? có tinh thần trách nhiệm trong công tác không? Có dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao không?

– Đối với người bệnh và người nhà người bệnh: (Có thái độ lịch sự, hoà nhã, văn minh với người bệnh hay không?Có tuân thủ đúng chức năng, đạo đức nghề nghiệp trong khám, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh theo quy định của ngành của nhà nước hay không)…………………………………………………………………………………………………..

– Đối với đồng nghiệp: (có chân thành, nhiệt tình bảo đảm sự đoàn kết; phối hợp và góp ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hay không?

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:(có thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử về những việc viên chức được làm và không được làm hay không?

Có đùn đẩy trách nhiệm, tự ý rời bỏ vị trí khi đang làm nhiệm vụ, tham ô, lợi dụng vị trí làm việc để kiếm lợi riêng hay không?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

Viên chức lãnh đạo trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị có nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý hay không?

Có cách thức điều hành phù hợp với từng đối tượng nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức hay không?

Có phát huy tính dân chủ, tạo điều kiện trong học tập và phát huy sáng kiến của cán bộ, viên chức hay không;

Có tôn trọng và tạo niềm tin cho cán bộ, công chức, viên chức khi giao và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, hay không? Có bảo vệ danh dự của cán bộ, viên chức khi bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật hay không?

Trong năm qua đã chỉ đạo điều hành những công việc lớn gì trong đơn vị ? liệt kê……..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

Trong năm vừa qua đã đạt được kết quả hoạt động của đơn vị như thế nào?

Bao nhiêu đề tài nghiên cứu được đưa vào ứng dụng thực tiễn?

Triển khai được kỹ thuật mới nào? Giải pháp nào mang lại hiệu quả cao được vinh danh…..?

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

– Ưu điểm: …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

– Nhược điểm: ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Phân loại đánh giá (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau)

Ngày……….tháng…….năm…….
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP LÀM VIỆC

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Nhận xét và phân loại của Trưởng đơn vị

– Nhận xét chung về viên chức:…………………………………………………………………………………..….

…………………………………………………………………………………………………..

– Phân loại đánh giá (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau)

Ngày……….tháng……..năm……..

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ngày……….tháng……..năm……..

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI BỆNH VIỆN

1. Ý kiến của cuộc họp đánh giá, phân loại viên chức giữ chức vụ quản lý gồm thành phần: Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Trưởng các đơn vị trực thuộc Bệnh viện

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Căn cứ ý kiến cuộc họp đánh giá, phân loại viên chức giữ chức vụ quản lý; Giám đốc đánh giá:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Hoàn thành nhiệm vụ;

Không hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày……….tháng…….năm 20
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

2. Mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế

Mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế

Chi tiết mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC HÀNG NĂM

NĂM …………..

Họ tên viên chức: ……………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………

Chức vụ chuyên môn: ………………………………………………………………………………….

Ngạch: …………….. bậc lương: ………………………… Hệ số: ………………………………….

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………….

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

Trong năm …….. tôi được phân công chức trách nhiệm vụ là ……….. Tham gia đầy đủ các hoạt động của ngành và đơn vị phát động.

Trong công tác tôi luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một viên chức trước tổ chức và các cấp quản lý. Chịu sự phân công công tác của tổ chức. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác không vi phạm nội quy, quy chế của ngành pháp luật của nhà nước. Luôn trung thực trong việc thực hiện nhiệm vụ, chịu trách về công việc được giao trước tổ chức. Luôn nêu cao tinh thần tự giác trong lao động, trong công tác, trong các hoạt động. Không ngừng nâng cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, học hỏi từ đồng nghiệp để nâng cao năng lực trong công tác.

2. Việc quy định về đạo đức nghề nghiệp:

Là một viên chức trong ngành y tế tôi luôn ý thức sâu sắc về đạo đức, lối sống, cần kiệm liêm chính, công bằng trong công tác phục vụ người bệnh đến khám và điều trị. Không vi phạm những quy định của ngành, luật cán bộ công chức, viên chức. Luôn chia sẻ khó khăn với người bệnh và người nhà người bệnh đến điều trị.

– Trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày tôi luôn ý thức cao về sự lành mạnh đối với bản thân và luôn có sống giản dị, khiêm tốn, tiết kiệm chống lãng phí.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc quy tắc ứng xử của viên chức:

– Trong công tác tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc của mình trước tổ chức với tinh thần tự giác, khắc phục hạn chế, khó khăn để hoàn thành chức trách nhiệm vụ khi được tổ chức giao.

Trong công tác phục vụ người bệnh đến khám và điều trị tại đơn vị bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Có thái độ hòa nhã, tận tụy trong công tác phục vụ người bệnh đến khám và điều trị người bệnh. Thường xuyên hướng dẫn, tư vấn cho người bệnh và người nhà người bệnh các thủ tục trong khám và điều trị tại đơn vị khi cần.

Luôn có thái đội tôn trọng đồng nghiệp. Luôn lắng nghe và bà bày tỏ quan điểm đúng đắn. Không bè cánh hay gây bất hòa. Luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của mọi người. Có sống hòa nhã, trung thực giúp đỡ mọi người xung quanh bằng khả năng mình. Luôn thực hiện tốt nghĩa vụ của một viên chức trong cơ quan, phối kết hợp với đồng nghiệp, các tổ chức trong đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ của bản thân cũng như góp phần hoàn nhành nhiệm vụ chung của tập thể.

Thực hiện tốt và có hiệu quả qui tắc ứng xử của cán bộ viên chức nói chung cũng như quy tắc ứng xử của cán bộ y tế nói riêng.

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

Là Bí thư Chi đoàn Thanh niên Bệnh viện bản thân không ngừng học tập nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn. Tiếp thu và xử lý kịp thời những văn bản, nghị quyết của đoàn cấp trên lồng ghép hoạt động chuyên môn tại đơn vị với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tập thể chi đoàn Bệnh viện và chi đoàn hoàn thành xuất sắc phong trào công tác đoàn năm ………. Luôn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một công dân trước pháp luật của nhà nước. Thực thi các nhiệm vụ khi được tổ chức điều động và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

II. TỰ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC:

– Tự nhận xét, đánh giá: Hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ.

………….., ngày….tháng….năm….
Người tự nhận xét

III. Ý KIẾN TẬP THỂ ĐƠN VỊ: ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC:

1. Nhận xét đánh giá:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

2. Xếp loại: ………………………………………………………………………………………….

Kết luận viên chức đạt loại: ……………………………………………………………………..

2. Cách viết phiếu đánh giá viên chức y tế

Những nội dung cần có khi viết phiếu đánh giá viên chức y tế:

Ngoài quốc hiệu, tiêu ngữ, thời gian và tên phiếu đánh gái viên chức y tế các bạn cũng cần trình bày đầy đủ những thông tin sau

– Tên viên chức, ngày sinh, chuyên môn, ngạc, bậc lương, hệ số, đơn vị công tác.

– Tự nhận xét kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện của bản thân

– Tự xếp loại viên chức

– Ý kiến tập thể đơn vị

– Nhận xét, đánh giá và xếp loại viên chức

Tất cả những nội dung trên đều cần được trình bày rõ ràng, cụ thể và chính xác theo đúng thứ tự. Viết phiếu đánh giá viên chức phải đưa ra những đánh giá khách quan nhất cho chính công việc và bản thân mình.

Hình thức phiếu đánh giá viên chức y tế

a, Quốc hiệu và tiêu ngữ cần ghi chính giữa và in đậm rõ ràng

b, Địa điểm và thời gian ghi ở góc bên phải

c, Tên văn bản thường được ghi chính giữa, in to và đậm để làm nổi bật được nội dung phiếu đánh giá viên chức y tế

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm