Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo

Phiếu đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ
182

Phiếu đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo. Mẫu phiếu nêu rõ nội dung đánh giá, xếp loại… Mẫu được ban hành theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Mẫu thông báo công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ nhân viên cơ sở giáo dục thường xuyên

Mẫu thông báo công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ nhân viên trường THCS, THPT

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu ghi chép đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo như sau:

TÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
TÊN KHOA, TỔ BỘ MÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA NHÀ GIÁO

Năm học: ……………………………

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………….

Khoa, tổ bộ môn: …………………………………………………………………………………………………..

Cấp trình độ giảng dạy: ………………………………………………………………………………………….

Nhiệm vụ được phân công giảng dạy (Lý thuyết, thực hành, tích hợp)………………………….

Các tiêu chí và tiêu chuẩn

Nhà giáo tự đánh giá xếp loại

Khoa, tổ bộ môn đánh giá, xếp loại

Điểm đánh giá đạt được

Tỷ lệ % của điểm đánh giá đạt được so với điểm đánh giá tối đa của mỗi tiêu chuẩn (ly đến 1 chữ sthập phân, không làm tròn)

Các minh chứng

Điểm đánh giá đạt được

Tỷ lệ % của điểm đánh giá đạt được so với điểm đánh giá tối đa của mỗi tiêu chuẩn (lấy đến 1 ch sthập phân, không làm tròn)

Các minh chứng

Tiêu chí 1 về Năng lc chuyên môn

– Tiêu chuẩn 1 về Trình độ chuyên môn

Trong đó: Chỉ số thứ nhất

– Tiêu chuẩn 2 về Trình độ ngoại ngữ

– Tiêu chuẩn 3 về Trình độ tin học

Tiêu chí 2 về Năng lực sư phạm

– Tiêu chuẩn 1 về Trình độ nghiệp vụ sư phạm và thời gian tham gia giảng dạy

Trong đó: Chỉ số thứ nhất

– Tiêu chuẩn 2 về Chuẩn bị hoạt động giảng dạy

– Tiêu chuẩn 3 về Thực hiện hoạt động giảng dạy

– Tiêu chuẩn 4 về Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học

– Tiêu chuẩn 5 về Quản lý hồ sơ dạy học

– Tiêu chuẩn 6 về Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy

– Tiêu chuẩn 7 về Xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động giáo dục

– Tiêu chuẩn 8 về Quản lý người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập

– Tiêu chuẩn 9 về Hoạt động xã hội

Tiêu chí 3 về Năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học

– Tiêu chuẩn 1 về Học tập, bồi dưỡng nâng cao

– Tiêu chuẩn 2 về Phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học

– Tiêu chuẩn 3 về Nghiên cứu khoa học*

Tổng sđiểm đánh giá

Điểm quy đổi

Xếp loại

– Ghi chú: Đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp không đánh giá Tiêu chuẩn 3 Tiêu chí 3

………., ngày…tháng…năm…

………., ngày…tháng…năm…

Nhà giáo tự đánh giá
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Lãnh đạo khoa, tổ bộ môn
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm