Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu quyết định áp dụng hình thức kỷ luật đối với học viên

Quyết định áp dụng hình thức kỷ luật
49

Quyết định áp dụng hình thức kỷ luật

Mẫu quyết định về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với học viên

Mẫu quyết định về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với học viên là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với học viên. Mẫu nêu rõ hình thức kỷ luật, người bị áp dụng hình thức kỷ luật… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu theo dõi đánh giá, xếp loại học viên

Mẫu đơn đề nghị thăm gặp học viên

Mẫu quyết định kỷ luật học sinh cấp trường

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với học viên như sau:

SỞ LAO ĐỘNG -TBXH ……
TRUNG TÂM ……………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……./QĐ-TT

…………., ngày tháng năm 20 ….

QUYẾT ĐỊNH
Áp dụng hình thức kỷ luật đối với học viên

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ……………………………………………….

Căn cứ Quyết định số ………/………./QĐ-UBND ngày ………..tháng ……..năm 20…. của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 6/6/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Xét mức độ vi phạm của ông/bà ……………………………………. 1 đang được cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm theo Quyết định số ………………………. ngày ………/……/ ………..của ……………….2.

Theo đề nghị của Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thi hành kỷ luật bằng hình thức …………………………………………………… 3 đối với ông/bà………………..

Lý do: ……………………………………………………………………………………….

Điều 2. (Chỉ áp dụng với người bị giáo dục tại Phòng kỷ luật) Thời gian chấp hành Quyết định kỷ luật đối với người bị kỷ luật giáo dục tại phòng kỷ luật là ………………………..ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày…tháng…năm…

Điều 4. Trưởng phòng và ông/bà có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
Như Điều 4;
– Lưu: VT, Hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(ký tên, đóng dấu)

1 Họ và tên người bị kỷ luật

2 Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Giám đốc Trung tâm

3 Nêu rõ hình thức kỷ luật

Mẫu quyết định về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với học viên

Mẫu quyết định về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với học viên

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm