Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu quyết định cho phép học viên về chịu tang

Quyết định cho phép học viên về chịu tang
71

Quyết định cho phép học viên về chịu tang

Mẫu quyết định về việc cho phép học viên về chịu tang

Mẫu quyết định về việc cho phép học viên về chịu tang là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc cho phép học viên về chịu tang. Mẫu nêu rõ thông tin học viên, thời gian cho phép… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định áp dụng hình thức kỷ luật đối với học viên

Mẫu phiếu theo dõi đánh giá, xếp loại học viên

Mẫu đơn đề nghị thăm gặp học viên

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc cho phép học viên về chịu tang như sau:

SỞ LĐ -TBXH …………..
TRUNG TÂM ……………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……./QĐ-TT

…………., ngày tháng năm 20 ….

QUYẾT ĐỊNH
Cho phép học viên về chịu tang

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ……………………………………………….

Căn cứ Quyết định số …/…/QĐ-UBND ngày…tháng…năm 20…. của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 6/6/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Theo đơn đề nghị của ông/bà …………………………1 là 2 của ông/bà …………………………….. đang được cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm theo Quyết định số ……………. ngày ……./…../……………… của 3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép ông/bà ……………………………………… được về chịu tang từ ngày ………………4 từ ngày …../…../….. đến ngày …../…../……………… (tính cả thời gian đi đường)

Điều 2. Gia đình ông/bà có trách nhiệm quản lý, giám sát không để ông/bà …………….. sử dụng trái phép chất ma tuý và có các hành vi vi phạm pháp luật khác trong thời gian về chịu tang, đưa ông/bà ………………………… quay lại Trung tâm đúng thời gian quy định và chịu mọi chi phí đưa đón ông/bà …………………………… về nhà và đưa trở lại Trung tâm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ……………tháng ……………năm…

Điều 4. Trưởng phòng ông/bà ………………………và gia đình có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
Như Điều 4;
– Lưu: VT, Hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(ký tên, đóng dấu)

1 Họ và tên người viết đơn đề nghị cho người đang cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm về chịu tang

2 Ghi rõ là bố, mẹ, ông, bà, vợ, chồng, anh chị em ruột hay con ruột đã thành niên của người đang được cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm

3 Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Giám đốc Trung tâm

4 Ghi rõ về chịu tang ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, anh chị em ruột hoặc con ruột

Mẫu quyết định về việc cho phép học viên về chịu tang

Mẫu quyết định về việc cho phép học viên về chịu tang

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm