Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu quyết định cho phép thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ

Quyết định cho phép thành lập
58

Quyết định cho phép thành lập

Mẫu quyết định về việc cho phép thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ

Mẫu quyết định về việc cho phép thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc cho phép thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ. Mẫu quyết định nêu rõ loại hình trung tâm, địa chỉ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu tờ trình đề nghị kéo dài thời hạn giữ chức vụ hiệu trưởng

Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng

Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc cho phép thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ như sau:

UBND TỈNH ………………….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số: …………/QĐ – SGDĐT

…………., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép thành lập
Trung tâm ……………(1)………………..

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(2)…………………………..…………..;

Căn cứ…………………………(2)………….………………….………..;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Trung tâm ………………(1)……………….

Loại hình trung tâm: ……………………………………………………….(3)……..

Địa chỉ: …………………………………………………(4)………………………………

Điều 2. Trung tâm ……(1)….. hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm …(1)…. có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; Trưởng các Phòng Ban của Sở; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và …………(5)…………chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– …(6)…;

– Lưu: VT, (7).

GIÁM ĐỐC (8)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên Trung tâm được thành lập.

(2) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

(3) Công lập hoặc tư thục.

(4) Địa chỉ trụ sở Trung tâm.

(5) Cơ quan chủ quản của Trung tâm.

(6) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết.

(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(8) Nếu người ký văn bản là PHÓ GIÁM ĐỐC thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc cho phép thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ

Mẫu quyết định về việc cho phép thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm