Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu quyết định công nhận kết quả thi giáo viên dạy giỏi

Quyết định công nhận kết quả thi
70

Quyết định công nhận kết quả thi

Mẫu quyết định về việc công nhận kết quả thi giáo viên dạy giỏi

Mẫu quyết định về việc công nhận kết quả thi giáo viên dạy giỏi là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc công nhận kết quả thi giáo viên dạy giỏi. Mẫu quyết định nêu rõ kết quả thi, nội dung công nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định công nhận giải cá nhân trong kì thi chọn học sinh giỏi

Mẫu quyết định thành lập hội đồng chấm thi học sinh giỏi

Mẫu quyết định thành lập hội đồng coi thi học sinh giỏi

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc công nhận kết quả thi giáo viên dạy giỏi như sau:

UBND TỈNH …………….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

Số: ………../QĐ-SGD&ĐT

……………., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả thi Giáo viên dạy giỏi và cấp giấy chứng nhận cho giáo viên có thành tích trong Hội thi giáo viên dạy giỏi …(1)… cấp Tỉnh lần thứ …(2)…….. – năm ……(3)……..

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(4)…………………………………..;

Căn cứ…………………………(4)………….……………….………..;

Xét đề nghị của Trưởng phòng ……(5)………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và trao giấy chứng nhận cho ……(6)….. Giáo viên đạt tiêu chuẩn giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh lần thứ …(2)….. – năm …(3)…… (danh sách kèm theo)

Điều 2. Công nhận ……(6)….. giáo viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích các môn của Hội thi, gồm ……(6)….. giải Nhất, ……(6)….. giải Nhì, ……(6)….. giải Ba, ……(6)….. giải Khuyến khích. (danh sách kèm theo)

Điều 3. Các giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và đạt giải của Hội thi được hưởng các chế độ và quyền lợi theo qui định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; Trưởng các Phòng, Ban liên quan của Sở và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 5;

– …(7)…;

– Lưu: VT, (8).

GIÁM ĐỐC (9)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Hội thi GVDG mầm non, TH, THCS, THPT.

(2) Lần thi số: I, II, III…

(3) Năm tổ chức thi.

(4) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

(5) Phòng, Ban của Sở đề nghị ban hành Quyết định.

(6) Tổng số lượng giải.

(7) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết.

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(9) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc công nhận kết quả thi giáo viên dạy giỏi

Mẫu quyết định về việc công nhận kết quả thi giáo viên dạy giỏi

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm