Biểu mẫuViệc làm - Nhân sự

Mẫu quyết định điều động cán bộ

Quyết định điều động cán bộ
21

Quyết định điều động cán bộ

Mẫu quyết định điều động cán bộ là mẫu quyết định của ban giám đốc công ty ban hành để quyết định về việc điều động cán bộ công nhân viên tới một bộ phận làm việc mới. Mẫu quyết định lấy nội quy công ty làm căn cứ và nêu rõ tên cán bộ, công nhân viên được điều động, thời gian điều động sang bộ phận mới… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định điều động cán bộ tại đây.

1. Mẫu quyết định điều động cán bộ sử dụng trong trường hợp nào?

Quyết định điều động cán bộ phát sinh trong nội bộ công ty, doanh nghiệp khi ban lãnh đạo công ty cũng như trưởng các bộ phận đồng ý cho nhân viên đến nhận công tác tại một bộ phận hay một địa phương khác theo đề nghị của trưởng phòng Tổ chức cán bộ của doanh nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện những kế hoạch của công ty, doanh nghiệp đề ra trước đó. Mẫu quyết định này sẽ được phòng quản lý cán bộ nhân sự của cơ quan lập ra và người được điều động sẽ có trách nhiệm thi hành quyết định này theo mẫu.

2. Mẫu quyết định điều động cán bộ số 1

Mẫu quyết định điều động cán bộ

ĐƠN VỊ ……..

—————-

Số: ……./DDCB-……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

QUYẾT ĐỊNH (Mẫu)

Về việc điều động cán bộ

(Thủ trưởng (đơn vị)

– Căn cứ vào quyết định số…… /KH,ngày……. tháng…….. năm…………. của…… về việc (thành lập mới, tách ra ,nhập vào…….. ) tại …….. ;

– Xét nhu cầu công tác cán bộ;

– Theo đề nghị của ông…………………. chức vụ……………. và của ông Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều động các cán bộ – nhân viên (hoặc Ông Bà) có tên sau đây:

1. Ông………………………… chức vụ……………………. công tác tại…………………………..

2. Bà…………………………… chức vụ……………………. công tác tại…………………………..

Đến nhận công tác tại cơ quan (đơn vị) …………………….. địa phương……………….. kể từ ngày tháng năm……………………..

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp khác của các cán bộ, nhân viên nói ở Điều 1 sẽ do cơ quan, đơn vị mới trả theo giấy thôi trả lương của cơ quan (đơn vị) cũ kể từ ngày đến nhận công tác.

Điều 3.Thủ trưởng cơ quan đơn vị………………… cũ, mới, các ông trưởng phòng hành chánh, Tổ chức cán bộ và các cán bộ nhân viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

THỦ TRƯỞNG

3. Mẫu quyết định điều động cán bộ số 2

TÊN CÔNG TY
…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……………………………

Số:…./…../QĐNS-….(1)

..……….., ngày…..tháng…..năm…..(2)

QUYẾT ĐỊNH CỦA………….(3)

(V/v: điều động cán bộ)

……………………….(4)

– Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của………………….;(5)

– Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của…………………;(6)

– Căn cứ tờ trình số……./TT-……, đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt ngày tháng……..năm…… v/v điều động cán bộ; (7)

– Xét tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử Ông/Bà ………………………(8)- ………………(9), phòng…………(10) thuộc công ty/ban ………………..(11) tới công tác tại …………………(12) kể từ ngày …… tháng …… đến ngày…… tháng……năm……(13)

Điều 2: Ông/Bà……………………..(14) có nhiệm vụ:

– …………….

– ……….(15)

Trong thời gian công tác, Ông/Bà…………………(16) chịu sự quản lý và báo cáo công việc định kỳ cho……………(17)

Điều 3: Ông/Bà ………………(18); ……………(19);………………..(20) và Ban Nhân lực Hệ thống có trách nhiệm thi hành thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày….tháng….năm…./.

Nơi nhận:

Như điều 3

Ban TGĐ (b/c)

– Lưu VP

TÊN CÔNG TY(21)
CHỨC DANH(22)

(TÊN)(23)

Diễn giải:

(1) – Đánh mã số để vào sổ theo dõi. Cán bộ nhân sự đánh lần lượt các số thứ tự ban hành quyết định trong mỗi năm, bắt đầu từ 01.

Cụ thể: ………./……………/QĐNS-……….

Trong đó: Số thứ tự, QĐ Số năm….. Tên đv ban hành văn bản

Ví dụ: Với quyết định của FBS ban hành tại văn phòng FBS năm 2006 sẽ được đánh số như sau:

Số: 01/06/QĐNS-FBS.

(2) – Cán bộ nhân sự ghi ngày tháng ban hành văn bản.

(3) – Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.

(4) – Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.

(5) – Ghi tên đơn vị nơi ban hành quyết định.

(6) – Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.

(7) – Ghi rõ số tờ trình đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt trước đó.

(8) – Tên người được nhận quyết định

(9) – Ghi chức vụ mà người nhận quyết định hiện đang đảm nhiệm.

(10) – Ghi phòng mà người nhận quyết định hiện đang công tác(nếu có)

(11) – Ghi công ty/ban nơi người nhận quyết định đang công tác

(12) – Ghi tên phòng(nếu cần); công ty/ban mà người nhận quyết định được điều động đến công tác.

(13) – Ghi thời gian mà người nhận quyết định được cử đi công tác.

(14) – Tên người được cử đi công tác

(15) – Liệt kê những công việc chính mà trong thời gian công tác người được cử đi công tác phải thực hiện

(16) – Tên người được cử đi công tác.

(17) – Chức vụ của cán bộ mà người được cử đi công tác trong thời gian công tác phải báo cáo công việc và chịu sự điều hành trực tiếp(tuỳ tính chất công việc để liệt kê).

(18) – Tên người nhận quyết định

(19) – Tên công ty/ ban nơi người nhận quyết định hiện đang công tác

(20) – Tên công ty/ban nơi người nhận quyết định được điều động đến

(21) – Tên công ty đưa ra quyết định

(22) – Tên chức danh người đưa ra quyết định

(23) – Tên người ký quyết định

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm