Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu số 06-VDS: Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
29

Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự là biểu mẫu thông báo được lập ra để thông báo về việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, lý do trả lại… Mẫu được ban hành theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 06-VDS

Mẫu số 06-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN……….(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……../TB-TA

…………., ngày ….. tháng …. năm …….

THÔNG BÁO
TRẢ LẠI ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

Kính gửi:(2) ………………………………………………………………

Địa chỉ:(3) ……………………………………………………………………………………………….

Sau khi xem xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của (4)…………………đề ngày……….tháng………..năm…….. và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) về việc yêu cầu Tòa án giải quyết (5)………………………………………………………………………

Xét thấy, đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự thuộc trường hợp(6) ………………….

Căn cứ(7)……………. khoản 1 Điều 364 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Tòa án nhân dân……………. trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có).

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo này, người yêu cầu có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Tòa án nhân dân……………. về việc trả lại đơn yêu cầu.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
– Lưu: VT, hồ sơ việc dân sự.

THẨM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 06-VDS:

(1) Ghi tên Tòa án ra thông báo; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) và (3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn yêu cầu). Nếu gửi người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi “- là người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu; nếu gửi người đại diện theo ủy quyền thì ghi “- là người đại diện theo ủy quyền của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày tháng năm…….” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu.

(4) Nếu là cá nhân thì ghi ông/bà mà không ghi họ tên; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó.

(5) Ghi loại việc dân sự (ví dụ: “tuyên bố một người mất tích”; “hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật doanh nghiệp”; “tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu”),….

(6) Tùy từng trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 364 Bộ luật Tố tụng dân sự mà ghi rõ lý do trả lại đơn yêu cầu.

(7) Tùy từng trường hợp mà ghi điểm tương ứng của khoản 1 Điều 364 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Mẫu số 06-VDS: Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 06-VDS: Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Trên đây là mẫu số 06-VDS: Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự thuộc biểu mẫu thủ tục hành chính mà Thiquocgia.vn muốn giới thiệu tới bạn đọc. Mời bạn đọc cùng tham khảo và tải về tại đây.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm