Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu số 07/CTHA: Kế hoạch xác minh đơn

Kế hoạch xác minh đơn
63

Kế hoạch xác minh đơn

Mẫu kế hoạch về việc xác minh đơn

Mẫu kế hoạch về việc xác minh đơn là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch về việc xác minh đơn. Mẫu kế hoạch nêu rõ nội dung, phương pháp tiến hành xác minh… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 06/CTHA: Thông báo không thụ lý tố cáo tiếp

Mẫu số 05/CTHA: Thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo

Mẫu số 04/CTHA: Thông báo giải quyết tố cáo

Nội dung cơ bản của mẫu kế hoạch về việc xác minh đơn như sau:

Mẫu số 07/CTHA

CỤC THI HÀNH ÁN
PHÒNG ……..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………., ngày ….. tháng ……. năm ……

PHÊ DUYỆT
Ngày….. tháng ……. năm …..
CỤC TRƯỞNG

KẾ HOẠCH

Xác minh đơn: ……………………
Của đương sự: ……………………
Địa chỉ: ……………………………..

Căn cứ ……………………………………………………………………………………….

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

(phần này ghi rõ mục đích xác minh và yêu cầu cần đạt được).

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG XÁC MINH

1. Xác minh các nội dung theo đơn và các nội dung khác Cục trưởng Cục Thi hành án yêu cầu.

2. Đối tượng xác minh

– Người khiếu nại (tố cáo).

– Người bị khiếu nại (tố cáo).

– Những người (cơ quan, đơn vị) liên quan (nếu có).

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Nơi nhận:
– Tổ xác minh;
– Các phòng, ban liên quan;
– Lưu: VT, HS; ….

TRƯỞNG PHÒNG

Mẫu kế hoạch về việc xác minh đơn

Mẫu kế hoạch về việc xác minh đơn

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm