Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu số 07-VDS: Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị

Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
46

Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị

Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị là biểu mẫu được lập ra để quyết định về việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định… Mẫu được ban hành theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 07-VDS

Mẫu số 07-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN……….(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……../QĐ-GQKN(2)

…………., ngày ….. tháng …. năm …….

QUYẾT ĐỊNH
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, KIẾN NGHỊ(3)
VIỆC TRẢ LẠI ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
TÒA ÁN NHÂN DÂN ……….

Căn cứ (4)……….. Điều 194 và khoản 3 Điều 364 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Sau khi nghiên cứu đơn khiếu nại ngày……….tháng………..năm…….. của (5) ……………., văn bản kiến nghị số ……/…… ngày……….tháng………..năm…….. của Viện kiểm sát nhân dân(6)……………. đối với Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự số ……../TB-TA ngày……….tháng………..năm…….. của Tòa án nhân dân và các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc trả lại đơn yêu cầu; ý kiến của người khiếu nại, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp giải quyết khiếu nại, kiến nghị;

Xét thấy(7) ………………………………………………………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.(8) ………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2.(9) ……………………..có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân (10) ……………………….xem xét, giải quyết trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Nơi nhận:
– Người khiếu nại;
– Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
– Lưu: Hồ sơ giải quyết khiếu nại.

THẨM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 07-VDS:

(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định.

(3) Nếu chỉ giải quyết khiếu nại thì ghi “GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI”; nếu chỉ giải quyết kiến nghị thì ghi “GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ”.

(4) Tùy từng trường hợp mà ghi cụ thể các điểm, khoản của Điều 194 Bộ luật Tố tụng dân sự.

(5) Nếu người khiếu nại là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn yêu cầu). Nếu người khiếu nại là người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi “- là người đại diện theo pháp luật của người có quyền khiếu nại” và ghi rõ họ tên của người có quyền khiếu nại; nếu người khiếu nại là người đại diện theo ủy quyền thì ghi “- là người đại diện theo ủy quyền của người có quyền khiếu nại theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày……..” và ghi rõ họ tên của người có quyền khiếu nại; trường hợp chỉ giải quyết kiến nghị của Viện kiểm sát thì không ghi nội dung này.

(6) Ghi số, ký hiệu, ngày, tháng, năm của văn bản kiến nghị và tên Viện kiểm sát ra văn bản kiến nghị; trường hợp chỉ giải quyết khiếu nại thì không ghi nội dung này.

(7) Tùy từng trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 364 Bộ luật Tố tụng dân sự mà ghi nội dung cụ thể.

(8) Tùy từng trường hợp mà ghi kết quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị theo quy định tại điểm a hoặc b khoản 4 Điều 194 Bộ luật Tố tụng dân sự.

(9) Ghi họ tên người khiếu nại (ví dụ: Ông Nguyễn Văn A).

(10) Ghi tên Tòa án trên một cấp trực tiếp của Tòa án ra Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu.

Mẫu số 07-VDS: Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị

Mẫu số 07-VDS: Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị

Thiquocgia.vn vừa giới thiệu tới bạn đọc mẫu số 07-VDS: Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị thuộc biểu mẫu thủ tục hành chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm