Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu thông báo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở

Thông báo phân công nhiệm vụ
110

Thông báo phân công nhiệm vụ

Mẫu thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở

Mẫu thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc phân công nhiệm vụ. Mẫu nêu rõ nội dung phân công, người được phân công… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu chương trình công tác trọng tâm

Mẫu kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và ma túy

Mẫu kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở như sau:

UBND TỈNH …………..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: ………………../TB-SGDĐT

…………., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO
Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở

Căn cứ ……………………………….(2)…………………………………………………….;

Căn cứ ……………………………….(2)……………………………………………………..;

Căn cứ ……………………………….(2)……………………………………………………..,

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban giám đốc như sau:

1. Đồng chí ……………..(3)…………………………………………………………………………

………………………………………………(4)………………………………………………………….

2. Đồng chí ……………..(3)…………………………………………………………………………

………………………………………………(4)………………………………………………………….

3. Đồng chí ……………..(3)…………………………………………………………………………

………………………………………………(4)………………………………………………………….

4. Đồng chí ……………..(3)…………………………………………………………………………

………………………………………………(4)………………………………………………………….

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày……………….(5)……………………………………

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan được biết, phối hợp trong công tác./.

Nơi nhận:

– UBND tỉnh;

– ………..(6)………;

– Lưu: VT, ….(7)…, Axx(8).

GIÁM ĐỐC (9)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Chức danh, chức vụ cần phân công công tác.

(2) Các văn bản có liên quan..

(3) Họ và tên, chức danh người được phân công.

(4) Nội dung cần phân công công tác.

(5) Ngày có hiệu lực của Thông báo

(6) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,…

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo.

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(9) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở

Mẫu thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo sở

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm