Tiếng Anh

On account of là gì? Cách sử dụng chính xác nhất

Bài viết sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa của cụm từ on account of là gì và hàng loạt các vấn đề liên quan thông qua phần định nghĩa và ví dụ trực quan đến từ VerbaLearn Dict. Mục lục 1. Ý nghĩa on account of 2. Cụm trạng từ đồng nghĩa 3. Các cụm […]
120

Bài viết sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa của cụm từ on account of là gì và hàng loạt các vấn đề liên quan thông qua phần định nghĩa và ví dụ trực quan đến từ VerbaLearn Dict.

Mục lục1.Ý nghĩa on account of2.Cụm trạng từ đồng nghĩa3.Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả

Ý nghĩa on account of

Bạn cũng biết rằng văn nói thường khác với văn viết. Đối với văn nói bạn có thể sử dụng những cụm từ thông dụng, ngắn gọn và lưu loát. Còn đối với văn viết, nhất là trong những cuộc thi tiếng anh thì điểm writing lại càng quan trọng. Nó không những thể hiện được kĩ năng ngữ pháp mà còn thể hiện được việc vận dụng những cụm từ khó của bạn.

Ví dụ như khi bạn muốn trình bày một lý do, bạn muốn tìm một cụm từ để tường thuật, báo cáo hay miêu tả chuyện gì đó thì cụm từ thông thường nhất chính là “because”. Tuy nhiên nếu bạn mong muốn đạt điểm cao hơn thì hãy quên cụm từ đó đi mà sử dụng cụm từ “on account of” nhé.

Ex: Dinner was somewhat delayed on account of David’s rather tardy arrival.

(Bữa tối có phần bị trì hoãn vì lý do đến David khá chậm trễ.)

Ex: Jack had been excused from military service on account of short-sightedness.

(Jack đã được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự vì cận thị.)

Ex: The President declined to deliver the speech himself, on account of a sore throat.

(Tổng thống đã từ chối phát biểu chính mình, vì đau họng.)

Ex: The ancient Roman army was centesimated on account of mutiny tendencies.

(Quân đội La Mã cổ đại được tập trung vào các xu hướng nổi loạn.)

Ex: Nora is distinctly gloomy tonight-perhaps on account of the seaweed aperitif.

(Nora tối nay rõ ràng rất ảm đạm – có lẽ là do rượu khai vị rong biển.)

Ex: The capital costs are high on account of the specialised nature of the machines required for the production line.

(Chi phí vốn cao vì tính chất chuyên biệt của các máy móc cần thiết cho dây chuyền sản xuất.)

Ex: A possible committal to prison on account of her long-standing beliefs did not frighten her in the least.

(Một ủy ban có thể vào tù vì niềm tin từ lâu của cô ấy đã không làm cô ấy sợ hãi trong ít nhất.)

Ex: The best policy is to try not to be placed in a position where you risk serious criticism on account of your behaviour.

(Chính sách tốt nhất là cố gắng không bị đặt vào vị trí mà bạn có nguy cơ bị chỉ trích nghiêm trọng vì hành vi của mình.)

Ex: Runnymede offered a most appropriate site for such a memorial on account of its historical associations and its closeness to London and Heathrow.

(Runnymede cung cấp một trang web thích hợp nhất cho một đài tưởng niệm như vậy vì lý do của các hiệp hội lịch sử và sự gần gũi của nó với London và Heathrow.)

Cụm trạng từ đồng nghĩa

1. On my way

Ex: Unfortunately, the tire blew out on my way to office.

(Thật không may, lốp xe nổ tung trên đường đến văn phòng của tôi.)

Ex: I’ll stop off at the shops on my way home and get some wine.

(Tôi sẽ dừng lại ở các cửa hàng trên đường về nhà và lấy một ít rượu.)

Ex: I was already on my way when it suddenly came to me that I hadn’t hung out my washing.

(Tôi đang trên đường thì bất ngờ nhận ra rằng tôi đã không giặt giũ.)

Ex: I’ll bring the book round this evening on my way to night school — I’ve got to come past your house.

(Tôi sẽ mang cuốn sách vào tối nay trên đường đến trường đêm – Tôi phải đi qua nhà bạn.)

2. On the way

Ex: They met with a slight mishap on the way.

(Họ gặp một tai nạn nhỏ trên đường.)

Ex: Miracle, is not on the way to easy to bloom.Perhaps, in all, there is no behind trying to choose, there will be not seen, not design the unknown.

(Điều kỳ diệu, không phải là trên đường để dễ dàng nở hoa. Tất cả, không có đằng sau cố gắng để lựa chọn, sẽ không được nhìn thấy, không thiết kế những điều chưa biết.)

Ex: Tonight’s programme focuses on the way that homelessness affects the young.

(Chương trình tối nay tập trung vào cách vô gia cư ảnh hưởng đến giới trẻ.)

Ex: Be nice to people on the way up, because you’ll need them on your way down.

(Hãy tốt với mọi người trên đường lên, bởi vì bạn sẽ cần họ trên đường xuống.)

3. On time

Ex: They’re doing/working overtime to get the job finished on time.

(Họ đang làm / làm thêm giờ để hoàn thành công việc đúng hạn.)

Ex: Ally was confident that we would be ready on time, but I had my doubts

(Ally tự tin rằng chúng tôi sẽ sẵn sàng đúng giờ, nhưng tôi đã nghi ngờ.)

Ex: Don’t worry! I shall awake him on time.

(Đừng lo lắng! Tôi sẽ đánh thức anh ta đúng giờ.)

Ex: He had to bring forward an 11 o’clock meeting so that he could get to the funeral on time.

(Anh phải tổ chức một cuộc họp vào lúc 11 giờ để có thể đến đám tang đúng giờ.)

4. On sale

Ex: Tickets are on sale from the booking office.

(Vé đang được bán từ văn phòng đặt phòng.)

Ex: On sale in the shop were sweets, cigarettes and minerals.

(Bán trong cửa hàng là đồ ngọt, thuốc lá và khoáng chất.)

Ex: The tickets will be on sale from somewhere else because the agencies have bought them up.

(Vé sẽ được bán từ nơi khác vì các cơ quan đã mua chúng.)

Ex: All video equipment is on sale today and tomorrow.

(Tất cả các thiết bị video được bán vào ngày hôm nay và ngày mai.)

Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả

1. Because, because of: Bởi vì

Ex: Have no doubts because of trouble nor be thou discomtited; for the water of life’s fountain springeth from a gloom bed.

(Không có nghi ngờ vì rắc rối cũng không được coi thường; cho nước suối của cuộc sống chảy ra từ một chiếc giường u ám.)

Ex: Because friendships enhance our lives,it is important to cultivate them.

(Không có nghi ngờ vì rắc rối cũng không được coi thường; cho nước suối của cuộc sống chảy ra từ một chiếc giường u ám.)

Ex: Have no doubts because of trouble nor be thou discomtited; for the water of life’s fountain springeth from a gloom bed.

(Không có nghi ngờ vì rắc rối cũng không được coi thường; cho nước suối của cuộc sống chảy ra từ một chiếc giường u ám.)

Ex: Inflation is considered to be undesirable because of its adverse effects on income distribution.

(Lạm phát được coi là không mong muốn vì những tác động bất lợi của nó đối với phân phối thu nhập.)

Ngoài ra bạn còn có thể thay thế bằng “due to” và “on account for”. Tuy nhiên cụm “due to” thường dùng sau động từ to be.

Ex: Due to staff shortages, we are unable to offer a full buffet service on this train.

(Do sự thiếu hụt nhân viên, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ buffet đầy đủ trên chuyến tàu này.)

Ex: The rise in crime is mainly due to social and economic factors.

(Sự gia tăng tội phạm chủ yếu là do các yếu tố xã hội và kinh tế.)

2. As a result of

Ex: Students may suffer severe financial hardship as a result of the government’s decision.

(Sinh viên có thể phải chịu đựng khó khăn tài chính nghiêm trọng do quyết định của chính phủ.)

Ex: Numerous houses collapsed as a result of the Tangshan Earthquake in 1976.

(Vô số ngôi nhà bị sập do hậu quả của trận động đất Đường Sơn năm 1976.)

3. So that

Ex: We must sink a borehole so that people will have water.

(Chúng ta phải chìm một lỗ khoan để mọi người có nước.)

Ex: We do what we have to do so that we can do what we want to do.

(Chúng tôi làm những gì chúng tôi phải làm để chúng tôi có thể làm những gì chúng tôi muốn làm.)

Ex: Maybe god wants us to meet a few wrong people before meeting the right one,so that when we finally meet the people,we will know how to be grateful.

(Có lẽ thần muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người, để cuối cùng khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta sẽ biết cách biết ơn.)

4. Even If

Ex: Even if someone breaks your heart, there is always someone willing to mend it.

(Ngay cả khi ai đó làm tan vỡ trái tim bạn, vẫn luôn có người sẵn sàng hàn gắn nó.)

Ex: Even if you did see someone, you can’t be sure it was him.

(Ngay cả khi bạn đã nhìn thấy ai đó, bạn không thể chắc chắn đó là anh ta.)

Ex: Even if you get no applause, you should accept a curtain call gracefully and appreciate your own efforts.

(Ngay cả khi bạn không nhận được tràng pháo tay, bạn vẫn nên chấp nhận một cuộc gọi rèm một cách duyên dáng và đánh giá cao những nỗ lực của chính bạn.)

5. Whether or not

Ex: You have to pay standing charges whether or not you use the service.

(Bạn phải trả phí thường trực cho dù bạn có sử dụng dịch vụ hay không.)

Ex: The question arises as to whether or not he knew of the situation.

(Câu hỏi đặt ra là liệu anh ta có biết tình hình hay không.)

Ex: It is difficult to know whether or not Ms. will be used by more American women in the future.

(Thật khó để biết liệu bà sẽ được sử dụng bởi nhiều phụ nữ Mỹ hơn trong tương lai hay không.)

6. But for that

Ex: But for that to happen it must appeal beyond its core Shia constituency.

(Nhưng để điều đó xảy ra, nó phải kháng cáo vượt ra ngoài khu vực bầu cử Shia cốt lõi của nó.)

Ex: But for that same reason the character does not congeal into the kind of stable stock character required of a commercial television series, even one about lesbians .

(Nhưng vì lý do tương tự, nhân vật này không tham gia vào loại nhân vật chứng khoán ổn định cần có của một bộ phim truyền hình thương mại, thậm chí một người về đồng tính nữ.)

Ex: In the mountains the shortest route is from peak to peak but for that you must have long legs.

(Ở vùng núi, con đường ngắn nhất là từ đỉnh này đến đỉnh khác nhưng bạn phải có đôi chân dài.)

7. Otherwise

Ex: These weaknesses negated his otherwise progressive attitude towards the staff.

(Những điểm yếu này phủ nhận thái độ tiến bộ khác của ông đối với nhân viên.)

Ex: Sometimes u need to look back, otherwise u will never know what u have lost in the way of forever searching.

(Đôi khi bạn cần nhìn lại, nếu không bạn sẽ không bao giờ biết bạn đã mất gì trong con đường tìm kiếm mãi mãi.)

Ex: Sometimes you need to look back, otherwise you will never know what you have lost in the way of forever searching.

(Đôi khi bạn cần nhìn lại, nếu không bạn sẽ không bao giờ biết những gì bạn đã mất trong quá trình tìm kiếm mãi mãi.)

8. Provided

Ex: The Malvern Hills have provided inspiration for many artists and musicians over the decades.

(Đồi Malvern đã cung cấp nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ và nhạc sĩ trong nhiều thập kỷ.)

Ex: It is provided in the contract that the work should be accomplished within a year.

(Nó được cung cấp trong hợp đồng rằng công việc sẽ được hoàn thành trong vòng một năm.)

Ex: Providing that you exercise due care, there is no reason why you shouldn’t live to a great age.

(Với điều kiện bạn tập thể dục cẩn thận, không có lý do gì bạn không nên sống đến một thời đại tuyệt vời.)

Ex: Greater control will be achieved by providing that the power is to be exercised by way of statutory instrument.

(Kiểm soát tốt hơn sẽ đạt được miễn là sức mạnh sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng công cụ theo luật định.)

9. Suppose

Ex: I suppose my application has been lost by some incompetent bureaucrat.

(Tôi cho rằng ứng dụng của tôi đã bị mất bởi một số quan chức bất tài.)

Ex: ‘That’s the only possible solution.’ ‘Yes, I suppose so,’ Charles conceded.

(‘Đó là giải pháp khả thi duy nhất.’ ‘Vâng, tôi cho là như vậy,’ Charles thừa nhận.)

Ex: Supposing he’s right and I do die tomorrow? Maybe I should take out an extra insurance policy.

(Giả sử anh ấy đúng và tôi sẽ chết vào ngày mai? Có lẽ tôi nên đưa ra một chính sách bảo hiểm bổ sung.)

Ex: You had to learn things, she whispered, supposing that the activity which Gordon found difficult required practice, like tennis.

(Bạn phải học mọi thứ, cô thì thầm, giả sử rằng hoạt động mà Gordon thấy khó thực hành, như tennis.)

Qua bài viết này hy vọng bạn không chỉ trả lời được cho câu hỏi on account of là gì mà còn có thêm những kiến thức khác. Hãy trang bị cho mình thật tốt để có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi nhé! Chúc bạn may mắn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm