Phổ biến Pháp luật

Phụ lục Thông tư 118 2020 BTC

Biểu mẫu về phát hành chứng khoán công ty đại chúng
125

Biểu mẫu về phát hành chứng khoán công ty đại chúng

Biểu mẫu Nghị định 118 2020/BTC

Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng. Ban hành kèm theo Thông tư là phụ lục Thông tư 118 2020 BTC.

DANH MỤC PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng)

Phụ lục

Nội dung

Phụ lục số 01

Mẫu Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Phụ lục số 02

Mẫu Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng

Phụ lục số 03

Mẫu Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng

Phụ lục số 04

Mẫu Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Phụ lục số 05

Mẫu Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng

Phụ lục số 06

Mẫu Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng của công ty đại chúng

Phụ lục số 07

Mẫu Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng sau quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp, công ty đại chúng hình thành sau hợp nhất công ty không thuộc trường hợp cơ cấu lại doanh nghiệp, công ty đại chúng sau tách công ty

Phụ lục số 08

Mẫu Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng của công ty sau quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp, công ty hình thành sau hợp nhất công ty không thuộc trường hợp cơ cấu lại doanh nghiệp, công ty sau tách công ty

Phụ lục số 09

Mẫu Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng của công ty đại chúng sau quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp, công ty đại chúng hình thành sau hợp nhất công ty không thuộc trường hợp cơ cấu lại doanh nghiệp, công ty đại chúng sau tách công ty

Phụ lục số 10

Mẫu Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua công khai

Phụ lục số 11

Mẫu Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất

Phụ lục số 12

Mẫu Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập

Phụ lục số 13

Mẫu Bản thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Phụ lục số 14

Mẫu Bản thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng

Phụ lục số 15

Mẫu Bản thông báo phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng dể chào mua công khai

Phụ lục số 16

Mẫu Bản thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất, sáp nhập

Phụ lục số 17

Mẫu Bản thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Phụ lục số 18

Mẫu Bản thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Phụ lục số 19

Mẫu Bản thông báo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền

Phụ lục số 20

Mẫu Bản thông báo chào mua công khai

Phụ lục số 21

Mẫu Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Phụ lục số 22

Mẫu Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng

Phụ lục số 23

Mẫu Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ

Phụ lục số 24

Mẫu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho số cổ đông xác định trong công ty đại chúng khác, hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng, hoán đổi phần vốn góp cho thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn, hoán đổi nợ

Phụ lục số 25

Mẫu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua công khai

Phụ lục số 26

Mẫu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất

Phụ lục số 27

Mẫu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập

Phụ lục số 28

Mẫu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Phụ lục số 29

Mẫu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Phụ lục số 30

Mẫu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu

Phụ lục số 31

Mẫu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền

Phụ lục số 32

Mẫu Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra nước ngoài, đợt phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài

Phụ lục số 33

Mẫu Báo cáo kết quả đợt chào mua công khai

Phụ lục số 34

Mẫu Bản công bố thông tin về công ty đại chúng

Phụ lục số 35

Mẫu Báo cáo về việc mua lại cổ phiếu

Phụ lục số 36

Mẫu Thông báo mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ

Phụ lục số 37

Mẫu Thông báo quyết định thay đổi phương án mua lại cổ phiếu

Phụ lục số 38

Mẫu Thông báo thay đổi phương án mua lại cổ phiếu

Phụ lục số 39

Mẫu Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm