Biểu mẫuThủ tục hành chính

Trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng ta hiện nay

71

Trách nhiệm, nhiệm vụ của bản thân trong việc góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay

Trong thời kỳ hiện nay bên cạnh sự phát triển kinh tế xã hội thì chúng ta cũng gặp không ít khó khăn về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vậy là một cán bộ, đảng viên chúng ta phải có nhiệm vụ gì để đóng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây của Thiquocgia.vn nhé.

Vận dụng về quan điểm của Lênin đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải được bổ sung và phát triển trên cơ sở những thành tựu mới của khoa học và thực tiễn trong cuộc sống, đó là cách duy nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đứng trước thực tế xã hội hiện nay, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên là phải biết vận dụng những quan điểm của Lênin vào đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhiệm vụ của cán bộ đảng viên là phải:

Một là, sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải được bổ sung và phát triển trên cơ sở những thành tựu mới của khoa học và thực tiễn cuộc sống, đó là cách duy nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. V.I.Lênin đã nhiều lần nhấn mạnh: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống”

Như vậy, bất cứ giai đoạn nào kể từ khi chủ nghĩa Mác-Lênin ra đời và là nền tảng tư tưởng của các Đảng Cộng sản nói chung và của Đảng ta nói riêng cũng là mục tiêu phá hoại của các thế lực thù địch. Họ sẵn sàng bịa đặt, nói xấu, đổi trắng thay đen, suy diễn một cách vô căn cứ, đồng nhất toàn bộ Đảng Cộng sản với một số cán bộ, đảng viên tham nhũng, thoái hóa biến chất; phủ nhận công lao của Đảng, quy chụp mọi khuyết điểm, sai lầm về cho Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy hiện tượng thay cho bản chất.

Ngày nay, khi đất nước chúng ta đang có hòa bình sau bao nhiêu năm hy sinh của toàn dân tộc mới có được, có những người đã được dân đùm bọc, cưu mang, có những trí thức (không tham gia kháng chiến chống Mỹ) du học trở về, nay rơi vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cùng hùa với những kẻ chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân, đi ngược lại lịch ích dân tộc. Vì vậy, cần nhận thức rõ rằng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là “cuộc chiến đầy cam go, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng ta và chế độ ta”

Hai là, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, dựa vào dân, gắn bó mật thiết với nhân dân để xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng và nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng chỉnh đốn Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức trong sáng về đạo đức, chuẩn mực về tác phong thì mỗi tổ chức Đảng trong toàn Đảng, mỗi cán bộ đảng viên và cấp ủy các cấp đặc biệt người đứng đầu cấp ủy phải thực sự bản lĩnh về chính trị, tư tưởng, giữ nghiêm kỷ luật của tổ chức và gương mẫu về lối sống, có một nhân cách cao thượng, bao dung, vị tha, thân ái, nghĩa tình với đồng chí, đồng đội, là cách bảo vệ và tự bảo vệ Đảng và nền tảng tư tưởng của Đảng, thì không một thế lực nào có thể công phá được, vừa hợp lòng dân, đó là vấn đề then chốt về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, là phương thức hữu hiệu nhất làm các thế lực thù, địch tự thất bại. Bởi nguyên tắc của cổ nhân đã đúc kết đó là: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đất nước chúng ta đang hội tụ cả sáu chữ đó, yếu tố cuối cùng quyết định vận mệnh của Đảng là phải chiếm được nhân hòa, ai chiếm được nhân hòa (lòng dân) người đó có được thiên hạ. Nhân dân ta hơn 88 năm qua đã trao sứ mệnh lịch sử cho Đảng dẫn dắt đất nước ta tiến cùng thời đại, mỗi bước đi của dân tộc đều gắn với vai trò của Đảng, vậy mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nhìn lại nghìn xưa, nhìn lại những gì cha ông ta, từ truyền thống tới hiện tại đã dựng xây non sông Việt Nam từng bước tiến cùng loài người làm rạng rỡ tiền nhân mà hãy đoàn kết “một lòng phụ tử” giữ vững bên trong mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức là giải pháp của giải pháp trong đấu tranh chống các thế lực, thù địch chống phá Đảng và nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ba là, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cảnh giác về những thông tin vu khống, bịa đặt của các thế lực thù địch bôi nhọ, chia rẽ các lãnh tụ, lãnh đạo và nền tảng tư tưởng của Đảng

Các Mác là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của mười thế thế kỷ qua do chính các nhà khoa học viện Hoàng gia Anh bình chọn, chỉ cần thế là đủ để khẳng định rằng, ngay cả người tư sản luôn tôn trọng Mác, dành cho Mác một vị trí vĩ đại ứng với những gì Mác đóng góp cho cho giai cấp công nhân và nhân lao động và nhân loại trên toàn thế giới nói chung.

Tháng 4 năm 1993, tại Hoa Kỳ có một cuộc hội thảo với đề tài: Chủ nghĩa Marx đi về đâu? (Whither Marxism?), do Jacques Derrida (1930-2004) đã trình bày trong hai buổi một thuyết trình: Những bóng ma của Marx. Một trong những quan điểm của cuộc hội thảo là: “không có tương lai nếu không có Mác, nếu không có các di sản của Mác” và các học giả tư sản cho rằng hãy “trở về với Mác”, “nhân loại không thể thiếu Mác”. Như vậy chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn là hệ tư tưởng tiến bộ nhất đang tiếp tục dẫn dắt nhân loại như Giắc-cơ Đê-ri-đa đã khẳng định.

Bốn là, đấu tranh phản bác, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Tác động của cuộc cách mạng 4.0 (The Fourth Industrial Revollusion) tới tất cả mọi mặt của đời sống xã hội, có cả những tác động tích cực và có cả những mặt không tích cực. Mặt tiêu cực đây chính là các thế lực, thù địch lại đang sinh sống ở những nơi, những nước phát triển nhất của thế giới, nắm trong tay công nghệ, chúng lợi dụng cuộc cách mạng này vào mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và sự bình yên của nhân dân. Đây chính là một thách thức không nhỏ trong cuộc đấu tranh chống lại những “thông tin độc hại trên mạng”…Với lượng thông tin khổng lồ chống, phá, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, thì việc tiếp cận thông tin thiếu định hướng sẽ dễ dẫn đến mất phương hướng, rơi vào cực đoan khi bị tác động của các hệ tư tưởng phản tiến bộ.

Vì vậy, thứ nhất, toàn Đảng, tổ chức đảng các cấp, các ngành, các lực lượng phải tự nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nâng cao dân trí giúp cho cán bộ, đảng viên và người dân ứng dụng được công nghệ cao và tiếp cận được thông tin – một trong những yếu tố quan trọng, thậm chí là quyết định trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai, trái của các thế lực phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ nhận thức đến năng lực làm chủ công nghệ, đủ năng lực để phân biệt được đúng, sai, tránh tình trạng người dân bị lợi dụng, kích động, dẫn tới những hành vi cực đoan.

Thứ hai, phát huy vai trò của Nhà nước trong đấu tranh, đòi hỏi sự tham gia góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo. Nhà nước không ngừng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của nhân trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng với đó Nhà nước phải kiên quyết, ngăn chặn các hành vi vi phạm của cán bộ nhà nước lợi dụng chức quyền vi phạm quyền tự do, quyền làm chủ của nhân dân, thì người dân sẽ tin tưởng vào chính quyền, họ sẽ bảo vệ, đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của mình góp phần bảo vệ Đảng.

Năm là, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lấy lại niềm tin của dân là cách bảo vệ Đảng và nền tảng tư tưởng của Đảng hữu hiệu nhất

Tham nhũng của một bộ phận cán bộ lợi dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản, tiền của Nhà nước, tổ chức và công dân. Cách đây 24 năm, tại Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII (20-25/1/1994), Đảng ta coi tham nhũng, lãng phí là một trong bốn nguy cơ, nhưng nay nó đã trở thành hiện hữu như “cơn bão” cấp 12 tàn phá nền kinh tế, làm “biển động” “lòng người” của một bộ phận cán bộ có chức có quyền rơi vào suy thoái, hủ hóa. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) Việt Nam xếp thứ 107/180 về chỉ số tham nhũng Việt Nam tiếp tục nằm trong số các nước có tình trạng tham nhũng cao trong bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng 2017 công bố ngày 22/2/2017

Cuộc chiến chống quan liêu, tham nhũng là quyết tâm của toàn Đảng, được nhân dân ủng hộ, chúng ta hãy tin tưởng vào “trí tuệ, lương tâm và danh dự” của Đảng nhằm ngăn chặn những biểu hiện, hành vi của những cán bộ, đảng viên bị thoái hóa, biến chất, đưa ra khỏi Đảng những cán bộ tham nhũng, như V.I.Lênin đã từng nói tham nhũng là cặn bã của nhân loại, cần phải tống cổ ra khỏi đảng, bỏ tù, thậm chí xử bắn để làm gương…Làm cho cơ thể của Đảng khỏe mạnh ngày càng ít vi trùng hơn

Người bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là quần chúng nhân dân, cho nên đấu tranh chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, cần phải phải có sự thống nhất cao trong toàn Đảng về tầm quan trọng của vấn đề này, phải tiến hành từ trên xuống như một cuộc chiến đấu chống lại cái ác.

Tham nhũng là kẻ thù, là tội ác đối với xã hội, cho nên trong cuộc chiến chống lại cái ác cần phải giám sát chặt chẽ, “chủ nhân” của sự giám sát ấy là “toàn dân” dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong cuộc chiến đấu này, Đảng phải dựa vào dân, tập hợp lòng dân; trong cuộc chiến đó không phép được mềm yếu, do dự, “lò đã nóng”, “củi đang cháy”, “bếp đang rực hồng”, nếu không đấu tranh phòng, chống cái các ấy là có lỗi với dân. Lênin viết: “Bọn nhà giàu và bọn ăn cắp là hai mặt của một tấm huân chương, đó là hai loại ăn bám chủ yếu…đó là kẻ thù chủ yếu của chủ nghĩa xã hội. Những kẻ thù đó, cần phải có sự giám sát đặc biệt của toàn dân đối với chúng. Bất cứ một sự mềm yếu nào, bất cứ một sự do dự nào, bất cứ một sự thương hại nào về mặt này đều là tội ác tày trời đối với chủ nghĩa xã hội”

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm