Thiquocgia.vn xin giới thiệu đến bạn: Tổng hợp Bài tập chuyên đề GTLN – GTNN môn Toán. Tài liệu sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc, các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải đề. Chúc các bạn ôn thi tốt! Tải link dưới đây:

Bài tập trắc nghiệm GTLN, GTNN của hàm số

Bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án) tổng hợp 53 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề giá trị lớn nhất và giái trị nhỏ nhất, giúp các bạn học sinh ôn tập lại kiến thức môn Toán 12, luyện thi trắc nghiệm môn Toán 2020 hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

Câu 1: Kết luận nào là đúng về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:

y = \sqrt{x - x^{2} }

A. Có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

B. Có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất

C. Có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất

D. Không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Câu 2: Trên khoảng (0; +∞) thì hàm số y = -x3 + 3x + 1

A. Có giá trị nhỏ nhất là -1

B. Có giá trị lớn nhất là 3

C. Có giá trị nhỏ nhất là 3

D. Có giá trị lớn nhất là -1

Câu 3: Gọi M và m là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2sin2x – cosx + 1. Hỏi giá trị của tích M.m là:

A.\ 0 B.\ \frac{25}{8} C.\ \frac{25}{4} D.\ 2

Câu 4: Cho hàm số y = 3sinx – 4sin3x. Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng (-π/2; π/2)

A. -1 B. 1 C. 3 D. 7

Câu 5: Cho hàm số:

y\ =\sqrt{x\ +\ \frac{1}{x}}.

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên (0; +∞) bằng

A. 0 B. 1 C. 2 D. √2

Câu 6: Cho hàm số: y\ =\ \sqrt{-x^2\ +\ 2x}.

Giá trị lớn nhất của hàm số bằng:

A. 0 B. 1 C. 2 D. √3

Câu 7: Giá trị lớn nhất của hàm số:

y\ =\ \frac{6-8x}{x^2+1}

trên (-∞; 1) là:

A. -2 B. 2/3 C. 8 D. 10

Câu 8: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = x + cos2x trên [0; π/2]

A. π/2 B. 0 C. π/4 D. π

Câu 9: Gọi A, B là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

y\ =\ \frac{x\ +\ 1}{x^2\ +x\ +\ 1}.

Khi đó A – 3B có giá trị:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 10: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x³ – 3x² + 9x + 35 trên [-4; 4] lần lượt là:

A. 40; – 41 B. 40; 31 C. 10; – 11 D. 20; – 2

Câu 11: Giá trị lớn nhất của hàm số y = 1 + 8x – 2x2 là:

A. 9 B. 8 C. 7 D. 5

Câu 12: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 + 3x2 + 18x, x ∈ [0; +∞)

A. 1 B. 0 C. 2 D. -1

Câu 13: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = sinx – cosx lần lượt là:

A. 1; -1 B. √2; -√2 C. 2; 22 D. -3; 3

Câu 14: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x – lnx + 3

A. 4 B. 2 C. 0 D. 3

Câu 15: Giá trị lớn nhất của hàm số y\ =\ \sqrt{3\ -\ 2x} trên [-1; 1]

A. √5 B. 3 C. 1 D. √3

Câu 16: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số:

y\ =\ x\sqrt{1\ -\ \frac{x^2}{9}}

là:

A. 1; -1 B. 2; 1 C. 3/2; -3/2 D. 2; -2

Câu 17: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x6 + 4(1 – x2)3 trên [-1; 1] là:

A.\sqrt{2};\frac{\sqrt{6}}{3} B.\ \frac{\sqrt{6}}{3};\sqrt{2} C.\ 3;\frac{12}{27} D.\ 4;\frac{12}{27}

Câu 18: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = (1 – sin)4 + sin4x

A. 17 B. 15 C. 16 D. 14

Câu 19: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = sinx(1 + cosx) trên (0; π) là:

A.3\sqrt{3};1 B.\frac{3\sqrt{3}}{4};0 C.\frac{3\sqrt{3}}{2};1 D.\sqrt{3};1

Câu 20: Giá trị lớn nhất của hàm số y\ =\ \sqrt{x^2-2x\ +\ 2} trên đoạn [-1; 2] là:

A. 1

B. √2

C. √5

D. Một kết quả khác

Câu 21: Giá trị lớn nhất của hàm số y = x4 – 4x2 + 2 trên [-2; 3] là:

A. 2

B. -2

C. 47

D. 45

Câu 22: Với giá trị nào của m thì trên [0; 2] hàm số y = x3 – 6x2 + 9x + m có giá trị nhỏ nhất bằng -4

A. m = -8

B. m = -4

C. m = 0

D. m = 4

Câu 23: Giá trị lớn nhất của hàm số y\ =\ x\sqrt{4-x}đạt được khi x là giá trị nào dưới đây?

A. \frac{8}{3}

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 24: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y\ =\ e^{\ln x+1}trên [e; e + 1] là:

A. 2

B. e^2

C. e^3

D. e^2+e

Câu 25: Hàm số y = 2ln (x+1) – x2 + x đạt giá trị lớn nhất tại x bằng:

A. 0

B. 1

C. 2

D. Một đáp số khác

Câu 26: Gọi M là giá trị lớn nhất, m là giá trị nhỏ nhất của hàm số y\ =\ \frac{2x^2+4x+5}{x^2+1}. Thế thì M – m bằng:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 27: Giá trị lớn nhất của hàm số y = \frac{x^2}{3}– 2x2 + 3x – 4 trên [-1; 4] đạt được tại:

A. x = -1

B. x = 1, x = 4

C. x = 3

D. x = -1, x = 4

Câu 28: Hàm số y\ =\ 4\sqrt{x^2-2x+3}+2x\ -x^2đạt giá trị lớn nhất tại hai giá trị x mà tích của chúng là:

A. 2

B. 1

C. 0

D. -1

(Còn tiếp)

Đáp án bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số

1

A

11

A

21

C

31

D

41

D

51

B

2

B

12

B

22

B

32

C

42

D

52

B

3

A

13

B

23

A

33

B

43

B

53

A

4

B

14

A

24

B

34

B

44

A

5

D

15

C

25

B

35

A

45

C

6

B

16

C

26

A

36

D

46

B

7

C

17

D

27

B

37

C

47

A

8

A

18

A

28

D

38

C

48

D

9

B

19

B

29

B

39

A

49

C

10

A

20

C

30

A

40

D

50

A

Tham khảo thêm các Tài liệu học tập lớp 12 trên trang Tìm Đáp Án nữa nhé các bạn!

Trên đây Tìm Đáp Án vừa giới thiệu tới các bạn Bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án) mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12…