Học tậpTài liệu

24 mã đề thi THPT quốc gia 2019 môn Địa

Đề thi THPT quốc gia môn Địa 2019
61
Nội dung bài viết

Đề thi THPT quốc gia môn Địa 2019

24 mã đề thi thpt quốc gia 2019 môn Địa sẽ là tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Địa bổ ích cho các bạn học sinh. Sau đây là chi tiết 24 đề thi THPT quốc gia môn Địa 2019 có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. 24 đề thi THPT quốc gia môn Địa 2019

Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Địa mã đề 301

24 mã đề thi THPT quốc gia môn địa

Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Địa mã đề 302

24 mã đề thi THPT quốc gia môn địa

Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Địa mã đề 303

24 mã đề thi THPT quốc gia môn địa……………………………………………..

Do dung lượng file lớn nên để xem chi tiết đầy đủ 24 mã đề thi THPT quốc gia môn địa, mời các bạn sử dụng file .

2. Đáp án 24 mã đề thi THPT quốc gia môn Địa 2019

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 301

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 A 51 C 61 D 71 B
42 B 52 B 62 D 72 A
43 C 53 A 63 B 73 B
44 C 54 B 64 A 74 A
45 C 55 A 65 C 75 D
46 D 56 C 66 B 76 C
47 D 57 D 67 D 77 B
48 A 58 B 68 A 78 A
49 B 59 A 69 D 79 C
50 A 60 C 70 C 80 A

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 302

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 A 51 B 61 D 71 C
42 D 52 B 62 A 72 A
43 B 53 B 63 C 73 B
44 D 54 D 64 A 74 A
45 A 55 B 65 D 75 B
46 C 56 D 66 C 76 C
47 C 57 A 67 D 77 C
48 D 58 B 68 A 78 A
49 C 59 D 69 B 79 C
50 D 60 D 70 C 80 B

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 303

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 D 51 B 61 D 71 C
42 A 52 A 62 B 72 B
43 A 53 D 63 A 73 C
44 C 54 B 64 D 74 A
45 A 55 B 65 B 75 A
46 B 56 A 66 C 76 A
47 D 57 C 67 B 77 C
48 D 58 C 68 C 78 D
49 D 59 B 69 A 79 C
50 C 60 C 70 D 80 B

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 304

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 C 51 A 61 A 71 B
42 D 52 D 62 B 72 B
43 B 53 C 63 C 73 A
44 D 54 C 64 A 74 A
45 A 55 B 65 A 75 C
46 B 56 B 66 D 76 A
47 C 57 A 67 D 77 C
48 C 58 B 68 B 78 C
49 A 59 C 69 A 79 D
50 B 60 D 70 D 80 D

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 305

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 B 51 B 61 D 71 A
42 A 52 D 62 C 72 A
43 A 53 C 63 D 73 B
44 A 54 D 64 D 74 D
45 B 55 B 65 B 75 A
46 C 56 D 66 A 76 B
47 D 57 C 67 B 77 B
48 A 58 A 68 D 78 D
49 D 59 B 69 B 79 A
50 D 60 A 70 A 80 D

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 306

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 A 51 D 61 D 71 C
42 D 52 D 62 D 72 B
43 D 53 D 63 C 73 A
44 B 54 B 64 A 74 A
45 C 55 A 65 C 75 C
46 A 56 A 66 A 76 C
47 A 57 C 67 A 77 D
48 D 58 C 68 C 78 C
49 C 59 A 69 C 79 A
50 C 60 D 70 B 80 D

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 307

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 A 51 C 61 C 71 D
42 D 52 B 62 D 72 A
43 C 53 B 63 D 73 D
44 B 54 D 64 C 74 A
45 C 55 B 65 B 75 B
46 C 56 B 66 B 76 C
47 A 57 A 67 D 77 C
48 C 58 A 68 A 78 D
49 A 59 D 69 D 79 C
50 C 60 D 70 A 80 A

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 308

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 B 51 C 61 D 71 A
42 D 52 C 62 B 72 C
43 B 53 C 63 B 73 B
44 C 54 D 64 B 74 A
45 B 55 C 65 D 75 B
46 A 56 D 66 B 76 A
47 D 57 D 67 A 77 C
48 A 58 A 68 C 78 C
49 D 59 D 69 B 79 C
50 D 60 B 70 B 80 C

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 309

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 A 51 B 61 B 71 B
42 A 52 D 62 C 72 C
43 D 53 B 63 C 73 A
44 A 54 C 64 B 74 B
45 B 55 A 65 C 75 C
46 C 56 A 66 B 76 B
47 A 57 A 67 C 77 D
48 C 58 B 68 C 78 B
49 A 59 A 69 D 79 C
50 D 60 D 70 A 80 C

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 310

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 B 51 A 61 B 71 B
42 B 52 D 62 D 72 B
43 A 53 B 63 B 73 D
44 D 54 D 64 A 74 A
45 C 55 D 65 C 75 C
46 C 56 A 66 B 76 B
47 C 57 C 67 A 77 A
48 D 58 A 68 B 78 A
49 C 59 D 69 A 79 D
50 C 60 B 70 B 80 D

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 311

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 C 51 D 61 D 71 A
42 B 52 A 62 A 72 B
43 C 53 D 63 D 73 C
44 A 54 A 64 A 74 B
45 C 55 C 65 B 75 B
46 A 56 D 66 B 76 C
47 D 57 B 67 A 77 B
48 A 58 A 68 D 78 C
49 B 59 B 69 B 79 D
50 D 60 C 70 C 80 C

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 312

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 A 51 C 61 B 71 A
42 D 52 B 62 C 72 C
43 B 53 D 63 D 73 A
44 B 54 A 64 D 74 B
45 B 55 C 65 C 75 C
46 D 56 B 66 B 76 B
47 B 57 D 67 A 77 C
48 D 58 D 68 C 78 C
49 C 59 B 69 D 79 B
50 D 60 D 70 C 80 B

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 313

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 C 51 D 61 D 71 D
42 C 52 D 62 C 72 A
43 B 53 A 63 A 73 B
44 B 54 B 64 D 74 B
45 A 55 A 65 B 75 A
46 C 56 B 66 B 76 C
47 A 57 A 67 D 77 C
48 D 58 B 68 D 78 D
49 C 59 D 69 D 79 D
50 C 60 A 70 C 80 A

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 314

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 A 51 B 61 A 71 D
42 B 52 C 62 C 72 B
43 B 53 B 63 C 73 C
44 D 54 B 64 D 74 A
45 A 55 A 65 A 75 C
46 D 56 A 66 C 76 A
47 D 57 B 67 B 77 D
48 C 58 C 68 A 78 D
49 C 59 A 69 A 79 B
50 A 60 A 70 B 80 D

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 315

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 D 51 A 61 D 71 C
42 B 52 C 62 C 72 D
43 C 53 C 63 D 73 B
44 A 54 B 64 D 74 D
45 A 55 C 65 A 75 B
46 D 56 C 66 A 76 C
47 A 57 A 67 C 77 D
48 C 58 D 68 B 78 D
49 B 59 B 69 A 79 B
50 C 60 B 70 A 80 A

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 316

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 B 51 B 61 D 71 A
42 D 52 A 62 B 72 A
43 A 53 D 63 D 73 D
44 D 54 A 64 B 74 A
45 D 55 C 65 D 75 B
46 A 56 B 66 A 76 A
47 C 57 A 67 A 77 D
48 C 58 C 68 A 78 D
49 A 59 D 69 D 79 B
50 B 60 B 70 B 80 B

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 317

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 A 51 C 61 B 71 C
42 C 52 C 62 A 72 D
43 A 53 C 63 D 73 B
44 A 54 B 64 A 74 C
45 B 55 D 65 B 75 B
46 D 56 C 66 A 76 C
47 B 57 D 67 B 77 B
48 B 58 B 68 A 78 C
49 C 59 B 69 A 79 B
50 A 60 C 70 C 80 A

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 318

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 D 51 A 61 A 71 C
42 A 52 B 62 B 72 C
43 A 53 D 63 C 73 D
44 D 54 A 64 A 74 D
45 B 55 B 65 D 75 A
46 C 56 A 66 A 76 D
47 C 57 B 67 B 77 C
48 B 58 D 68 B 78 B
49 D 59 C 69 B 79 C
50 A 60 C 70 A 80 B

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 319

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 C 51 B 61 A 71 B
42 A 52 B 62 B 72 D
43 D 53 D 63 A 73 A
44 A 54 C 64 C 74 D
45 C 55 C 65 D 75 C
46 A 56 C 66 B 76 A
47 D 57 A 67 D 77 A
48 D 58 C 68 C 78 D
49 D 59 B 69 A 79 B
50 C 60 C 70 C 80 B

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 320

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 B 51 C 61 B 71 D
42 B 52 A 62 C 72 D
43 C 53 A 63 B 73 C
44 D 54 D 64 D 74 D
45 A 55 C 65 A 75 B
46 D 56 B 66 D 76 C
47 B 57 A 67 D 77 A
48 B 58 B 68 D 78 A
49 C 59 B 69 C 79 B
50 D 60 C 70 C 80 B

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 321

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 D 51 B 61 B 71 D
42 B 52 B 62 B 72 B
43 B 53 D 63 B 73 A
44 A 54 C 64 D 74 B
45 D 55 A 65 C 75 C
46 D 56 C 66 D 76 A
47 A 57 D 67 A 77 B
48 C 58 B 68 C 78 C
49 C 59 A 69 A 79 D
50 C 60 C 70 D 80 A

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 322

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 A 51 B 61 C 71 D
42 C 52 A 62 D 72 C
43 D 53 A 63 D 73 B
44 A 54 B 64 B 74 B
45 B 55 C 65 C 75 B
46 C 56 D 66 B 76 C
47 D 57 D 67 C 77 A
48 D 58 C 68 B 78 D
49 C 59 A 69 A 79 A
50 D 60 A 70 C 80 A

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 323

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 D 51 B 61 B 71 C
42 D 52 D 62 D 72 C
43 D 53 C 63 B 73 D
44 A 54 B 64 A 74 C
45 C 55 C 65 C 75 C
46 D 56 B 66 D 76 D
47 B 57 A 67 D 77 D
48 D 58 A 68 B 78 B
49 D 59 C 69 C 79 C
50 B 60 B 70 B 80 D

Đáp án đề thi Địa THPT quốc gia 2019 đề 324

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 D 51 B 61 B 71 C
42 B 52 C 62 A 72 A
43 B 53 A 63 A 73 D
44 D 54 A 64 B 74 B
45 D 55 A 65 A 75 C
46 D 56 B 66 A 76 D
47 B 57 C 67 B 77 D
48 A 58 D 68 D 78 B
49 C 59 D 69 C 79 C
50 C 60 C 70 C 80 C

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm